Zápis z 1. výborové schůze ZO ČZS Pod Majerovic v revitalizaci konané dne 31.5.2020 od 14 do 15:30 hod v klubovně na sadu.

ZÁKLADNÍ    ORGANIZACE                         ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU POD MAJEROVIC, z.s.  PRAHA 5 – JINONICE

IČ: 75 087 162,  ev. č.: 805 041,   sídlo: K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 13,  T.:602 209 040,   BÚ: Fio – banka  2600920483/2010,   e-mail: baubin@email.cz,   www.podmajerovic.cz.

Zápis z 1. výborové schůze ZO ČZS Pod Majerovic v revitalizaci konané dne 31.5.2020 od 14 do 15:30 hod v klubovně na sadu.

Tato 1. výborová schůze ZO v revitalizaci je společná s kandidáty navrženými předsedou pro 14. členskou schůzi ZO.

Výborovou schůzi řídil: Baubín.

Přítomni: Jirásko, Pilát, Tajčmanová. 

Nepřítomni omluveni: Orosi.

Výborová schůze je usnášeníschopná. 

Přítomna revizorka ZO Mikušová.

Hosté: Mikešová, Medzihradská, Beránková, Haman, Procházková, Pokorná, Kadeřávková, Kadeřávek, Votočková, Váchová, Krucká, Šormová, Rác, Chalupová, Luňáček, Balabánová, Heringová, Malý, Kadžinský, Kadžinská.

Program:

1.Korektura složení navrhovaného výboru v revitalizaci ZO – text viz příloha (prostor pro vzájemné osobní představení).

2.Schválení návrhu textu: Program revitalizace osady – text viz příloha.

Usnesení:

1.Výborová schůze schvaluje text Projektu revitalizace, který byl k dispozici tři 

týdny k elektronické diskuzi – text viz příloha zápisu. Předsedovi ukládá seznámit s tímto textem, celou členskou základnu a vyhlásit k tomuto textu elektronickou diskuzi. Projekt revitalizace podle připomínek dopracovat a 14. členské schůzi předložit ke schválení.

2.Výborová schůze ukládá předsedovi zajistit personální stabilitu složení navrho-

vaného výboru a  svolat 14. členskou schůzi ZO do konce roku 2020. Tato členská schůze přijme nové členy v souladu se stanovami ČZS, schválí Projekt revitalizace osady a složení nového výboru ZO.

Zapsal dne 1.6.2020 Ing. Vladimír Pilát – tajemník ZO