Projekt revitalizace osady schválený 14. členskou schůzi ZO ČZS Pod Majerovic dne 2.10.2020

Hlavní cíl revitalizace osady spočívá v udržení „Zelené brány“ do Prokopského údolí zelené pro naše vnoučata a další generace Pražáků.

Projekt revitalizace osady schválený 15. členskou schůzi ZO ČZS Pod Majerovic dne 30.5.2021:

Hlavní cíl revitalizace osady spočívá v udržení „Zelené brány“ do Prokopského údolí zelené pro naše vnoučata a další generace Pražáků.

1. Nákup pozemků. Schválen vyjednávací tým ve složení: Baubín, Burda, Heringová, Jirásko Mikešová, Mikušová, Paulovič, Pavlíček, Pilát, Poncarová, Rác, Šormová, Tajčmanová – účast na vyjednávání je dobrovolná. V současné době je na Katastru nemovitostí Praha zapsán jako vlastník firma Prokopské údolí, s.r.o. (dále jen PÚ). Naše ZO je připravena k vyjednávání o předkupní smlouvě. Senátor Láska přislíbil k vyjednávání využit jeho senátorskou kancelář a deposito ke skládání vkladů členů budoucího družstva vlastníků pozemků. Jako alternativu využít požadavek na odstranění ekologické zátěže (pokuta, penále, exekuce); trestní oznámení podle § 216, odst. (2) TZ o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Termín 2022 – ? 

2. Přidělování dílců – podmínečně (Zde využít plán zahradních dílců z roku 1960. Velikost dílců se pohybuje mezi 400m2 – 500m2. Pozemky jsou terasované v mírném svahu.), jen těm členům, kteří se zaváží, že si dílec v budoucnu zakoupí a stanou se členy družstva vlastníků (Základní vklad 400.000,- Kč/dílec – výbor počítá s rezervou.). Ti, kteří budou chtít být jen v nájmu, si musí najít budoucího majitele, který dílec zakoupí a bude jej chtít jen pronajímat. Pořadník zájemců o zakoupení dílce sestavuje Ing. Mikešová, tel.: 733 196 434, vladimira.mikesova@seznam.cz. Termín 2021.

3.  Práce s osadníky – Ing. Mikešová, Buhla, Mgr. Art. Jirásko, Táborská podle Projektu Malé Emauzy. Termín 2020.

4. Sledovat změny ÚPn – Ing. Arch. Šormová. Termín – průběžně.

5.  Oplocení dílců – dobrovolné – esteticky jednotné. Bude upřesňovat výbor ZO průběžně. Termín 2021 – 2022.

6.  Geometrický plán dílců – odbornou firmu zajistí Baubín. Až po zakoupení pozemků. 

7. Zápisy do katastru nemovitostí – si zajistí reální vlastníci (pozemků + chatek), mohou využít právní pomoci advokátky Mgr. Medzihradské. Termín 2022 – ?

8.  Oplocení celé osady. Projekt připraví:RNDr. Majerová, Ph.D. Termín 2021 – ?

9.  Likvidace ekologické zátěže. Až po oplocení celého objektu v součinnosti s ÚMČ P-5. 

10. Zavedení elektrického proudu. Projekt připraví: RNDr. Majerová, Ph.D. Termín 2021 – ?

11. Ustavení družstva vlastníků. Způsob nákupu pozemků zpracovala Mgr. Medzihradská. Prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. přijal funkci předsedy přípravného výboru představenstva budoucího družstva vlastníků pozemků. Termín – 2021 – ?.

12. Založení evidence vlastníků nemovitostí. Provádí Ing. Mikešová. Termín 2020 – 2021.

13. Založení evidence nájemníků nemovitostí. Provádí Ing. Mikešová. Termín 2020 – 2021.

14. Zavedení vody: – rozvodů vody, využití současných 2 studní, případně zadat další vrty, alternativně zavedení městské vody. Projekt připraví: Pokorná Agáta. Termín 2021 – ?

15. Řešení individuální WC, případně chemické WC – dohoda na úrovni ZO.

16. Řešení následných odpadků členy ZO. Přísné dodržování zásady: každý si svoje odpadky likviduje sám. Nedodržování – pokuta.

17. Řešení obnovy zahradních chatek. (chatka 4x5m, dvojchatka 4×10 m maximálně – možné ještě upřesnit, podsklepení, přízemní, kolaudace – ÚMČ P-5). Zde využít geometrický plán z roku 2003, případně znalostí Ondřeje Michálka.

18. Evidence členů podle zákona o ochraně osobních údajů – Beránková. Termín 2021.

19. Inventura majetku osady: Ing. Arch. Šormová, Bc. Chrdlová, Rác. Termín 2021.

20. Údržba cest, ostatních ploch, drobné údržbové práce, současné řešení odpadů po dobu nutné symbiózy s osadníky. (Kontejnery na odpadky dodává fa. Hlaváček 603 471 149 na telefonickou objednávku. Kontejner se přistavuje v pátek a odváží v pondělí ráno. Úhrada se provádí hotově na účtenku. O přistavení kontejneru rozhoduje předseda ZO. Cena jednoho kontejneru á 6.100,- Kč.) 21. Rekonstrukce objektu klubovny. Projekt připraví: Votočková Petra. Termín 2022 – ?

22. Rekonstrukce strojovny. Projekt připraví: Votočková Petra. Termín 2022 – ?

23. Stavba strojovny nad studnou u vchodu. Projekt připraví: Pokorná Agáta. Termín 2022 – ?.

24. Občanské hnutí: „Zelená brána do Prokopského údolí“ vydalo BB. Zelená brána musí zůstat zelenou pro naše vnoučata a další generace Pražáků“. Zelená brána je občanské hnutí, které podporuje 8 právnických subjektů. Vzbudit mediální pozornost. Termín 2021.

25. Zahájit 2. vlnu náboru do ZO ČZS Pod Majerovic a sympatizantů „Zelené brány“. Podle potřeby.

26. Sledovat pokračující práce na revitalizaci dílců a řešit výrazné opozdilce. Podle názoru celého výboru ZO. Termín: 2022 – ?

27. Aktuálně není třeba řešit vedení účetnictví (účetní, pokladní Tajčmanová). Tento úsek nám spolehlivě funguje již 65 let. Zde se bude angažovat revizní komise (Ing. Mikušová, Táborský, Ing. Dušková). Pokladní proplácí pouze takové účetní doklady, které mají dva schvalovací podpisy ze tří. Kompetenci podepisovat účetní doklady má: Baubín, Mikešová, Pilát. Pí. Tajčmanová předkládá členské schůzi ke schválení Zprávu o hospodaření ZO, navrhuje Rozpočet ZO, navrhuje výši členských a účelových příspěvků ZO. 

28. Osadníci jsou podle Projektu Malé Emauzy pod ochranou ZO. Tím, že na osadě bydlí, zamezují přístup divokým bezdomovcům. Mají povolené psy, kteří ostrahu zvyšují. Osadu ochraňují již 13 let. Doporučuji zacházet s registrovanými osadníky slušně a zdvořile. Osadníci se mohou stát členy ZO, mohou si zakoupit chatku, případně i zahradní dílec, případně mohou být v nájmu. Individuální řešení. Využívat text: Projekt Malé Emauzy.

29. Realizace Projektu revitalizace má tyto fáze řešení: politické, trestně právní, organizační a odborné.

30. Za práci s medii odpovídá: Kličková.

31. Osobní seznámení se členy výboru v revitalizaci se uskutečnilo dne 31.5.2020 v klubovně ZO.

32. ZO vyhlašuje na 21. květen pietní den k uctění památky Alexandera Czchuty, který uhořel v roce 2006 v době žhářských útoků na osadu. 

33. Projekt dává prostor vzniku svépomocné skupiny složené ze členů případně i sympatizantů ZO, která bude k dispozici správci osady. (Zatím se přihlásili: Chalupová, Roubíček, Horvát.) Prosím další se hlaste na tel.: 602 209 040.

34. Předseda aktualizuje seznam členů ZO v elektronické podobě. Povolené údaje: příjmení, jméno, titul, telefon, mejlová adresa, datum narození. Zpracovává se výhradně jen pro vnitřní potřebu ČZS. 

Za správnost textu dne 22.5.2021: Petr Baubín