Projekt revitalizace osady – návrh pro 14. členskou schůzi ZO

1. Nákup pozemků. Schválen vyjednávací tým ve složení: Baubín, Ing. Pilát, Ing. Arch. Šormová, Mgr. Heringová, Mgr. Medzihradská a Mgr. Poncarová. Vyjednávací rozptyl:

– IBG požaduje: 150.000.000,- Kč = 3.555,- Kč/m2 = 1 dílec 2.083.333,- Kč,

– Vyjednávací tým: cena bez újmy: 23.209.450,- Kč = 550,- Kč/m2 = 1 dílec 322.353,- Kč,

– Vyjednávací tým: cena s újmou: 10.784.450,- Kč = 256,- Kč/m2 = 1 dílec 149.784,- Kč. (Podle tabulky zpracované Ing. Vladimírem Pilátem.) Ing. Alexander Lobačev vyhlásil, že zahájil vyjednávání o prodeji pozemků. Vzápětí vyšlo najevo, že k těmto úkonům není kompetentní. (Dne 19.8.2019 podepsal se Swissimo zcela nesvéprávnou smlouvu, která mu prodej pozemků neumožňuje.). Za IBG zatím vyjednává jakýsi ruský Turek Murat Mullájev jehož důvěryhodnost teprve prověřujeme. Termín 2020 – ? 

3. Přidělování dílců – podmínečně (zde využít plán zahradních dílců z roku 1960), jen těm členům, kteří se zaváží, že si dílec v budoucnu zakoupí a stanou se členy družstva vlastníků (základní vklad 400.000,- Kč/dílec – výbor počítá s rezervou). Ti, kteří budou chtít být jen v nájmu, si musí najít budoucího majitele, který dílec zakoupí a bude jej chtít jen pronajímat. Pořadník zájemců o zakoupení dílce sestavuje Ing. Mikešová. Termín 2020.

3.  Práce s osadníky – Táborská, Jirásko, Haman podle Projektu Malé Emauzy. Termín 2020.

4.  Práce s divokými bezdomovci. Po oplocení osady, je vykázat z osady i třeba za pomoci Policie.

5.  Oplocení dílců – dobrovolné – esteticky jednotné. Bude upřesňovat výbor ZO průběžně. Termín 2021 – 2022.

6.  Geometrický plán dílců – odbornou firmu zajistí Baubín. Až po zakoupení pozemků. Termín 2021 – ?

7. Zápisy do katastru nemovitostí – si zajistí reální vlastníci (pozemků + chatek), mohou využít právní pomoci advokátky Mgr. Medzihradské.

8.  Oplocení celé osady. Projekt připraví:Procházková. Termín 2021 – ?

9.  Vyčištění celé osady od odpadků. Až po oplocení celého objektu v součinnosti s ÚMČ P-5. 

10. Zavedení elektrického proudu. Projekt připraví: Procházková. Termín 2021 – ?

11. Ustavení družstva vlastníků. Způsob nákupu pozemků zpracovala (viz příloha) Mgr. Medzihradská. Výborová schůze schvaluje postup navrhovaný Mgr. Medzihradskou a ukládá jí připravit založení družstva vlastníků. Termín 2020 – 2021.

12. Založení evidence vlastníků nemovitostí. Provádí správce + Ing. Mikešová. Termín 2020 – 2021.

13. Založení evidence nájemníků nemovitostí. Provádí správce + Ing. Mikešová. Termín 2020 – 2021.

14. Zavedení vody: – rozvodů vody, využití současných 2 studní, případně zadat další vrty, alternativně zavedení městské vody. Projekt připraví: Pokorná Agáta. Termín 2021 – ?

15. Řešení individuální WC, případně chemické WC – dohoda na úrovni ZO.

16. Řešení následných odpadků členy ZO. Přísné dodržování zásady: každý si svoje odpadky likviduje sám. Nedodržování – pokuta.

17. Řešení obnovy zahradních chatek. (chatka 4x4m, dvojchatka 4×8 m maximálně – možné ještě upřesnit, podsklepení, přízemní, kolaudace – ÚMČ P-5). Zde využít geometrický plán z roku 2003.

18. Evidence členů podle zákona o ochraně osobních údajů – Beránková. Termín 2021.

19. Inventura majetku osady: Ing. Arch. Šormová, Bc. Chrdlová, Rác. Termín 2021.

20. Údržba cest, ostatních ploch, drobné údržbové práce, současné řešení odpadů po dobu nutné symbiózy s osadníky. (Kontejnery na odpadky dodává fa. Hlaváček 603 471 149 na telefonickou objednávku. Kontejner přistavuje v pátek, odváží v pondělí ráno. Úhrada se provádí hotově na účtenku. O přistavení kontejneru rozhoduje předseda ZO. Cena jednoho kontejneru á 5.000,- Kč.) Finanční náklady spojené s údržbou hradí správci ZO na základě předložených účtenek, práce formou jednorázových odměn – provádí správce Haman.

21. Rekonstrukce objektu klubovny. Projekt připraví: Votočková Petra. Termín 2022 – ?

22. Rekonstrukce strojovny. Projekt připraví: Votočková Petra. Termín 2022 – ?

23. Stavba strojovny nad studnou u vchodu. Projekt připraví: Pokorná Agáta. Termín 2022 – ?.

24. Zajištění studny u vchodu před pádem do studny – správce Haman. Termín 2020. 

25. Správce Hamana (zahradníka) využít jako poradce při úpravě dílců.

26. Sledovat pokračující práce na revitalizaci dílců a řešit výrazné opozdilce. Podle názoru celého výboru ZO.

27. Aktuálně není třeba řešit vedení účetnictví (účetní, pokladní Tajčmanová). Tento úsek nám spolehlivě funguje již 65 let. Účelové příspěvky osadníků přinášejí do pokladny ZO ročně á 200.000,- Kč. Zde se bude angažovat revizní komise (Ing. Mikušová, Táborský, Ing. Dušková). Pokladní proplácí pouze takové účetní doklady, které mají dva schvalovací podpisy ze tří. Kompetenci podepisovat účetní doklady má: Baubín, Jirásko, Pilát. Pí. Tajčmanová předkládá členské schůzi ke schválení Zprávu o hospodaření ZO, navrhuje Rozpočet ZO, navrhuje výši členských a účelových příspěvků ZO. 

28. Osadníci drží ekonomicky ZO. Tím, že na osadě bydlí, zamezují přístup divokým bezdomovcům. Mají povolené psy, kteří ostrahu zvyšují. Osadu ochraňují již 12 let. Doporučuji zacházet s registrovanými osadníky slušně a zdvořile. Osadníci se mohou stát členy ZO, mohou si zakoupit chatku, případně i zahradní dílec, případně mohou být v nájmu. Individuální řešení. Využívat text: Projekt Malé Emauzy.

29. Za právní poradkyni ZO zvolena advokátka Mgr. Medzihradská. 

30. Za práci s medii odpovídá: Mgr. Poncarová.

31. Osobní seznámení se členy výboru v revitalizaci se uskutečnilo dne 31.5.2020 v klubovně ZO.

32. Správce Hamana jsme ubytovali ve dvoj-chatce č. 29 a 30. Do pokladny ZO platí měsíční účelový příspěvek ve výši 1.139,- Kč. Pokud členská schůze jeho funkci potvrdí, bude mu úhrada po dobu výkonu funkce správce prominuta jako odměna za práci.

33. Projekt dává prostor vzniku svépomocné skupiny složené ze členů případně i sympatizantů ZO, která bude k dispozici správci osady. Prosím hlaste se mu na tel.: 734 334 644.

34. Předseda aktualizuje seznam členů ZO v elektronické podobě. Povolené údaje: příjmení, jméno, titul, telefon, mejlová adresa. Zpracovává se výhradně jen pro vnitřní potřebu ČZS. Registrovaní členové podepíší dodatečně pí. Beránkové souhlas.

1. verze ke dni 1.6.2020.