PROJEKT MALÉ EMAUZY & Statut osadníka

PROJEKT MALÉ EMAUZY

1.  Úvodem. Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic (dále jen ZO) se nachází na jižním svahu pozemkové trati Pod Majerovic – na historických pozemcích Magistrátu hlavního města Prahy mezi Jinonicemi a Novou Vsí v Praze 5, v těsném sousedství přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí. Pozemky o rozloze 42.199 m2 byly za nejasných okolností privatizovány a v roce 2003 spekulativně prodány fiktivní ruské firmě International bussines group, s.r.o. (dále jen IBG) za účelem výstavby, přestože jde o nezastavitelné, „zelené“ území. Na těchto pozemcích zahrádkáři (zaměstnanci Motorletu n. p. Praha – Jinonice a jejich pokračovatelé) hospodaří od roku 1955 a vybudovali zde 71 stavebních objektů. Stavby ZO nebyly předmětem kupní smlouvy mezi Aero Holding v likvidaci a IBG. Přesto IBG nechalo 31 stavebních objektů ZO protiprávně dne 22.11.2004 zbuldozerovat; (tím IBG způsobil zahrádkářům výrokem Městského soudu Praha škodu cca 3.300.000,- Kč) suť neodstranil a pozemky opustil. Za záhadných okolností ještě vyhořelo 8 chatek. V chatce č. 7 uhořel náš osadník Alexander Czchuta. IBG účelově zničil část oplocení a tím umožnil neřízenou devastaci osady lidmi bez přístřeší. IBG s námi zahrádkáři již 18 let nekomunikuje. IBG opakovaně usiluje o změnu územního plánu (ze zahrádek na stavební pozemky) – zatím neúspěšně. Dne 6.5.2020 vznikla firma Prokopské údolí, s.r.o. (dále jen PÚ, nepochybně opět účelově – další „bílý kůň“ soudce Horkého), která předmětné pozemky od IBG zakoupila na dluh!?

2.  Zahrádkáři ZO se prioritně snaží zachovat statut území, jako nezastavitelné. Cílovým řešením by mělo být zelené území pro volno časové aktivity, zejména pro další generace Pražáků. Dále pak ochrana majetku zahrádkářů před další devastací, započatou IBG v roce 2004. Zahrádkáři se rozhodli trvale obsadit některé chatky v osadě občany bez přístřeší tzv. osadníky, jejichž úkolem je udržovat svěřenou chatku v provozuschopném stavu.    

3.  Osadníkem ZO se může stát osoba, která zaplatí účelový příspěvek ČZS. O přijetí osadníka a jeho propuštění rozhoduje předseda ZO. Nový osadník podepíše převzetí textu „PROJEKT MALÉ EMAUZY“

4.   Osadník obdrží časově omezený průkaz, kterým se na požádání prokazuje (Policii ČR). 

5.  Současně je tak částečně řešena i společensky problémová situace osob bez přístřeší v Praze. Poskytování ubytování potřebným lidem bez přístřeší v režimu maximálního soukromí a přežití kritického období jejich života, případně i návrat k normálnímu způsobu  života,  nazýváme „PROJEKT MALÉ EMAUZY“.

6.  Výbor ZO pomáhá osadníkům (osobám bez přístřeší) získávat práci.

7.  Výbor ZO spolupracuje s Policií ČR i Městskou policií Praha; na požádání jim poskytuje seznam osadníků ZO. Dále výbor ZO spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy, Úřadem městské části Praha 5 a 13, Nadějí v nouzi, z.s. Nový prostor, z.ú., sociálními ku-rátory a podobnými organizacemi, které pomáhají osobám bez přístřeší. 

8.  15. členská schůze ZO v souladu se Stanovami ČZS, z.s. § 14, odst. (6), písm. j) schválila symbolický účelový příspěvek osadníka podle obývaných m2. Po zaplacení účelového příspěvku je osadník pod ochranou ZO. Účelový příspěvek se platí nejméně jeden měsíc dopředu. Osadník podepisuje souhlas s nakládáním s uvedenými osobními údaji a seznámení s textem „PROJEKT MALÉ EMAUZY“. 

9.    Osadníci si mohou zvolit samosprávu v čele s předsedou. 

10. Osadník může chovat psa, kočku apod.; je však povinen dodržovat platnou legislativu ČR. Zásadně však musí zajistit zejména psa tak, aby ho měl za všech okolností pod kontrolou. Všechny případné problémy řeší předseda ZO k tíži osadníka (pokuta). 

11. Osadník je povinen udržovat na osadě pořádek a dodržovat dobré mravy. Nesmí bez dovolení vstupovat na jiné pozemky a do jiných chatek. Je zakázáno zcizovat jakýkoliv materiál a věcí. Takovýto přestupek je důvodem k pokutě do výše 500,- Kč (ukládá předseda ZO), až po okamžité ukončení pobytu na osadě.

12. Předseda ZO jmenuje správce osady. Místopředsedkyně ZO a správce osady je v kontaktu s ostatními osadníky a společně řeší aktuální problémy. 

13. Právo pobytu zaniká osadníkovi automaticky nezaplacením účelového příspěvku. Následující den může být chatka přidělena dalšímu zájemci podle pořadníku. 

14. Osadníkovi, kterému bylo ukončeno členství, může být z osady vykázán i proti své vůli a to i za asistence Policie ČR. „Rozhodnutí o vyklizení proti vůli osadníka“ podepisuje předseda ZO na návrh správce osady ZO.

15. Podle chemického a bakteriologického rozboru se na osadě pitná voda nevyskytuje. Užitková voda je k dispozici ze studny v budově „strojovny“. Výdej vody je zajišťován v režii ZO osadníkům s platným průkazem osadníka (ve strojovně je možné i nabíjení mobilního telefonu). Režim čerpání vody je vyvěšen na dveřích strojovny. Pitná voda je k dispozici ve volně přístupném prameni poblíž hájovny v Nové Vsi. ZO vede osadníky k využívání dešťové vody.

17. K chatce není přiveden elektrický proud. Osadníci mohou vlastnit elektro-generátor k výrobě elektrického proudu, případně elektropanel. (Mohou prát prádlo, poslouchat televizi, vařit, svítit apod.). ZO zřizování elektropanelů podporuje.

18. Osadníci používají suché, nebo chemické WC.

19. Odpadky si každý osadník likviduje individuálně. Větší objemy odpadků se řeší dle potřeby objednáním kontejneru na základě rozhodnutí a v režii výboru ZO.

20. Ve zbuldozerovaných částech osady se usadili nespolupracující osoby bez přístřeší, které s výborem ZO nekomunikují a za jejichž počínání odpovídá výhradně majitel pozemků.

21. Text „PROJEKT MALÉ EMAUZY“ zpracovává předseda ZO a schvaluje členská schůze ZO. 

22. Ke dni konání 15. členské schůze naše ZO registruje 31 osadníků.

V Praze dne 16.2.2007 (aktualizace textu k 30.5.2021 – na 15. členské schůzi ZO). 

Za ZO ČZS Pod Majerovic, z.s.

                                                                                                         Petr Baubín – předseda ZO

Na vědomí: 

Magistrát hlavního města Prahy, Úřad městské části Praha 5 a 13, Policie ČR, Městská policii Praha, Český zahrádkářský svaz, z.s., Územní rada ČZS Praha, z.s., Naděje v nouzi, z.s., Nový prostor, z.ú., PhDr. Pěnkava Pavel, Harmánková Kira – sociální kurátoři, ap.