Dokumenty

Statut osadníka ZO Pod Majerovic

1.Úvodem. Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic (dále jen osada) se nachází na jižních svazích pozemkové trati Pod Majerovic – na historických pozemcích Magistrátu hlavního města Prahy mezi Jinonicemi a Novou Vsí v Praze 5; v těsném sousedství přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí. Pozemky o rozloze 43.188 m2 byly za nejasných okolností privatizovány a v roce 2003 spekulativně prodány za účelem výstavby, přestože jde o nezastavitelné, „zelené“ území. Na těchto pozemcích si zahrádkáři v roce 1961 vybudovali 71 stavebních objektů. Stavby nebyly předmětem kupní smlouvy mezi Aero Holding v likvidaci a International bussines group, s.r.o. Údajný vlastník pozemků se snažil zahrádkáře bez jakékoli náhrady vypudit. 31 chatek nechal protiprávně zbuldozérovat dne 22.11.2004 (tím způsobil zahrádkářům škodu cca 3.300.000,- Kč výrokem Městského soudu Prahu). Za záhadných okolností vyhořelo 8 chatek. V chatce č. 7 uhořel náš osadník Alexander Czchuta.  Údajný majitel pozemků účelově zničil část oplocení a tím se snažil umožnit neřízenou devastaci osady lidmi bez přístřeší. Údajný majitel pozemků se zahrádkáři již 16 let nekomunikuje. Opakovaně usiluje o změnu územního plánu (ze zahrádek na stavební pozemky – zatím neúspěšně).

2.Zahrádkáři (v současné době ZO ČZS Pod Majerovic, z.s. – dále jen ZO) se prioritně snaží zachovat statut území, jako nezastavitelné. Cílovým řešením by mělo být zelené území pro volno časové aktivity zejména pro další generace Pražanů. Aktuálním cílem ZO je zachování pozemků v režimu PZO a zabránit převodu na stavební pozemky. Dále pak ochrana majetku zahrádkářů před další devastací, započatou údajným majitelem pozemků v roce 2004. Proto se zahrádkáři rozhodli trvale obsadit některé chatky v osadě občany bez přístřeší tzv. osadníky, jejichž úkolem je udržovat svěřenou chatku v provozuschopném stavu a  bránit ji proti další devastaci .

3.Osadníkem ZO se může stát osoba, která zaplatí účelový příspěvek na 3 měsíce dopředu. O přijetí osadníka a jeho propuštění rozhoduje předseda ZO, vydává mu „Rozhodnutí o ubytování“ a jeden výtisk tohoto „Statutu osadníků …“.

4.Předseda ZO pomáhá osadníkům (osobám bez přístřeší) sehnat práci.

5.Osadník obdrží časově omezený průkaz, kterým se na požádání prokazuje (Policii ČR).

6.Současně je tak částečně řešena i společensky problémová situace osob bez přístřeší v Praze. Poskytování ubytování potřebným lidem bez přístřeší v režimu maximálního soukromí a přežití kritického období jejich života, případně i návrat k normálnímu způsobu  života = PROJEKT MALÉ EMAUZY.

7.Výbor ZO spolupracuje s Policií ČR i Městskou policií Praha; na požádání jim poskytuje seznam osadníků ZO. Dále výbor ZO spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy, Úřadem městské části Praha 5 a 13, Nadějí, z.s. Prostor, z.s. a podobnými organizacemi, které pomáhají osobám bez přístřeší.

8.12.členská schůze ZO (v souladu se Stanovami ČZS, z.s. §10, odst. 2c.) schválila symbolický účelový příspěvek pro osadníka bez přístřeší na doporučení Oddělení sociální prevence, Naděje, z.s., Prostor, z.s. ap. Po zaplacení účelového příspěvku je osadník pod ochranou ZO. Účelový příspěvek se platí nejméně 1 měsíc dopředu. Osadník podepisuje souhlas s nakládáním s uvedenými osobními údaji a seznámení s tímto „Statutem osadníků …“.

9.Osadníci si mohou zvolit samosprávu v čele s předsedou.

10.Osadník může chovat psa, kočku apod.; je však v této věci povinen dodržovat platnou legislativu ČR. Zásadně však musí zajistit zejména psa tak, aby ho měl za všech okolností pod kontrolou. Všechny případné problémy řeší předseda ZO k tíži osadníka (pokuta).

11.Osadník je povinen udržovat na osadě pořádek a dodržovat dobré mravy. Uzavírat vstupy do osady. Nesmí bez dovolení vstupovat na jiné pozemky a do jiných chatek.  Je zakázáno zcizování jakéhokoli materiálu a věcí.  Prokázaný přestupek je důvodem k pokutě do výše 500,- Kč (ukládá předseda ZO), až po okamžité ukončení pobytu na osadě.

12.Předseda ZO jmenuje správce osady. Správce osady zejména: – vybírá účelový členský příspěvek (podepisuje hmotnou odpovědnost) – odpovídá za úklid odpadků v prostoru osady -se souhlasem předsedy přijímá a propouští osadníky a dbá na dodržování čl. 12 a 13 „Statutu osadníka …“. Předseda ZO stanoví správci osady funkční plat. Chatka může být osadníkovi přidělena jen se souhlasem majitele chatky.

13.Právo pobytu zaniká osadníkovi automaticky nezaplacením účelového příspěvku. Následující den může být chatka přidělena dalšímu zájemci podle pořadníku. Dlužné částky na účelovém příspěvku podléhají penále. Penále se stanovuje ve výši 5,- Kč/den.

14.Osadníkovi, kterému bylo ukončeno členství, může být z osady vykázán i proti své vůli a to i za asistence Policie ČR. „Rozhodnutí o vyklizení proti vůli osadníka“ podepisuje předseda ZO.

15.Podle chemického a bakteriologického rozboru se na osadě pitná voda nevyskytuje. Užitková voda je k dispozici ze studny v budově „strojovny“. Výdej vody je zajišťován v režii a v režimu ZO osadníkům s platným členským průkazem osadníka (s možností nabíjení mobilního telefonu). Režim čerpání vody je vyvěšen na dveřích strojovny. Pitná voda je k dispozici ve volně přístupném prameni poblíž hájovny v Prokopském údolí.

17.K chatce není přiveden elektrický proud. Osadníci mohou vlastnit elektro-generátor k výrobě elektrického proudu. (Mohou prát prádlo, poslouchat televizi, vařit, svítit apod.).

18.Osadníci používají suché, nebo chemické WC.

19.Odpady si každý osadník likviduje individuálně. Větší objemy odpadů se řeší dle potřeby objednáním kontejneru na základě rozhodnutí výboru ZO.

20.Ve zbuldozérovaných částech osady se usadili nespolupracující osoby bez přístřeší, které s výborem ZO nekomunikují a za jejichž počínání odpovídá údajný majitel pozemku.

21.„Statut osadníků …“ zpracovává předseda ZO. Připomínky k textu přijímá předseda ZO. Text schvaluje členská schůze ZO.

V Praze dne 16.2.2007 (aktualizace textu k 29.6.2018 – po 12. členské schůzi ZO).

Za ZO ČZS Pod Majerovic, z.s.                         Petr Baubín – předseda ZO

Na vědomí:  Magistrát hlavního města Prahy, Úřad městské části Praha 5 a 13, Policii ČR, Městské policii Praha, kurátoři, Územní rada ČZS Prahy, z.s. a Naděje, z.s., ap.

60 let ZO

Pamětní listina vydaná u příležitosti 60. výročí vzniku naší zahrádkářské osady.

Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic, z.s. v Praze 5 – Jinonicích vznikla v roce 1955 na pozemcích s historickým názvem: „Na pozemkové trati Pod Majerovic“, přidělených tehdy Radou Obvodního národního výboru v Praze 4 – Košířích. Pozemky jsou situovány na jižním svahu Prokopského údolí mezi Jinonicemi a Novou Vsí v těsném sousedství chráněné přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí.

Jedná se o pozemky v PZO. Přesto za dosud zcela nevyjasněných okolností dne 7.4.2003 tyto pozemky zakoupila obchodní firma International business group, s.r.o. (dále jen IBG) od Aero holding v likvidaci. Z textu: „dějepis osady“ zveřejněný na www.podmajerovic.cz je patrné, že skupinka zdivočelých predátorů (kterou nazýváme „čaginovci“) se rozhodla tyto pozemky získat za účelem zástavby. Zastavění těchto pozemků je však společensky zcela nepřijatelné.

Z trestné činnosti skupinky zdivočelých predátorů v čele se soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiřím Horkým (dále jen soudce Horký) jsme zdokumentovali tyto trestné činy: poškozování cizí věci, nerespektování předběžného opatření soudu, korupce, získávání advokáta protistrany na svoji stranu, odstraňování listinných důkazů ze soudního spisu, zhotovování listinných podvrhů a podílu na žhářství (v jedné chatce uhořel osadník – člověk: Alexander Czhuta).

Své podnikatelské ambice zde prezentuje především komunistický soudce Horký, který stále ještě soudí na Obvodním soudu pro Prahu 2. Soudce Horký byl v roce 2002 v kárném řízení zbaven funkce soudce Městského soudu v Praze pro závažná osobní pochybení a byla mu udělena pokuta ve výši 30.000,- Kč. Soudce Horký byl od roku 1998 členem naší ZO. Po odhalení jeho nečestného jednání byl z naší ZO vyloučen.

Soudce Horký je plně odpovědný za zkázu zahrádkářské osady ČSZ Spokojenost v Praze 9 (zde zastával funkci předsedy ZO a místo, aby hájil zájmy zahrádkářů přidal se k restituentům a hájil jejich zájmy). Na svých studiích práv se v Moskvě seznámil s Prof. Ing. Nikolajem Valentinovičem Čaginem, CSc. jednatelem IBG. Společně se dohodli pozemky získat, zahrádkáře vyhnat a pozemky převést na stavební a vydělat tak stovky miliónů korun. V tomto podnikatelském záměru jim vydatně pomáhal bývalý soudce Městského soudu v Praze JUDr. Ladislav Čulík (osobní přítel soudce Horkého ještě z doby, kdy oba soudili na Městském soudu v Praze), který byl rovněž funkce soudce v kárném řízení pravomocně zbaven, přešel do advokacie, ale i této funkce byl zbaven.

V současné době (od roku 2002) my zahrádkáři klademe podnikavcům kolem soudceHorkéhoaktivní odpor. Bráníme svůj majetek, který vybudovaly dvě generace zahrádkářů. Současně chráníme přírodní prostředí na velmi citlivém místě Prokopského údolí.

Dokázali jsme se vypořádat s nájezdy bezdomovců. Bezdomovce jsme transformovali na „osadníky“. Jsou pod ochranou ZO a tímto způsobem pomáháme Praze částečně řešit problém bezdomovectví. Tento projekt jsme nazvali Malé Emauzy.

Výdaje na aktivní odpor proti „čaginovcům“ se podle zprávy o hospodaření ZO k 31.12.2014 vyšplhaly na neuvěřitelných 982.239,50 Kč. Tuto částku jsme získali výhradně na členských příspěvcích – jiné příjmy naše ZO nemá.

V našem odporu proti skupince zdivočelých predátorů jsme v podstatě stále osamoceni. Naše demokratické zřízení v této věci zcela zřetelně selhává. Stále hledáme silného partnera, který by nám pomohl. Pomůžete snad Vy? My tu stále jsme a připomínáme, že:

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat nic nevzdávat a nebát se!“

Tuto pamětní listinu vydává 9. členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic dne 23.5.2015 na které jsme si připomenuli 60. výročí vzniku naší zahrádkářské osady.

Za správnost:

Mgr. Art. Čeněk Jirásko – místopředseda, Ing. Vladimír Pilát – tajemník

 

Petr Baubín – předseda