Dějepis osady

ČESKÝ  ZAHRÁDKÁŘSKÝ  SVAZ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE POD MAJEROVIC z.s.

Doručovací adresa: Petr Baubín, předseda, mluvčí, K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 13, T.: 602 209 040.
IČ.: 75 087 162,   Ev. Č.: 805 041,   BÚ: Fio – banka 2 600 920 483/2010,   e-mail: baubin@email.cz,   www.podmajerovic.cz.

Zahrádkářská osada Pod Majerovic – vznik a historie – „dějepis osady“.

Na jižním svahu Prokopského údolí mezi Jinonicemi a Novou Vsí v těsném sousedství chráněné přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí vznikla v roce 1955 zahrádkářská osada na pozemkové trati Pod Majerovic. Jedná se o historické pozemky Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) LVČ: 211, PČ: 1225, 1227 – 1230 katastrální území Praha – Jinonice. Následuje historický přehled událostí zahrádkářské osady v datech s krátkým komentářem z dokumentace, která je v listinné podobě v archívu ZO:

25.07.1955 Rada ONV Praha 4 – Košíře přiděluje ZV ROH Motorlet – Jinonice zaměstnancům závodu pozemky PČ: 1225, 1227 – 1230 (dále jen pozemky) pro zahrádkářskou činnost a chov včel.

16.09.1955 Odbor pro výstavbu Rady ÚNV hl. m. Prahy přiděluje pozemky ZV Motorlet n.p. pro zřízení zahrádkářské kolonie.

02.03.1956 Zřízení zahrádkářské kolonie na pozemkových parcelách č. kat. 1230, 1227, 1225, 1299 a 1228 v Jinonicích. Správa komunálního hospodářství Rady ÚNV hl. m. Prahy zve zástupce ZV skupiny ROH Motorlet n.p. k podpisu nájemní smlouvy na dobu neurčitou s platností od 1.1.1956.

12.03.1956 Text a podpis nájemní smlouvy mezi: Správou komunálního hospodářství rady ÚNV Praha a ZV ROH Motorlet.

14.05.1956 Seznam zakládajících členů Skupiny zahrádkářů ZV ROH Motorlet. Počet 74.

23.11.1956 ONV v Praze 4 – Smíchov vydal pro ZV ROH Motorlet výměr na stavbu šatny s nářaďovnou později nazvané klubovna a strojovna a dvou dřevěných WC.

03.01.1957 ONV v Praze 4 – Smíchov vydal pro skupinu zahrádkářů a včelařů při ZV ROH Motorlet výměr na celkové oplocení zahrádkářské kolonie na pozemkové trati „Pod Majerovic“ v Jinonicích.

10.11.1960 Odbor výstavby ONV v Praze 5 – Smíchov vydal ZV ROH závody J. Švermy n.p. rozhodnutí o umístění a přípustnosti stavby – výstavby zahradních altánů.

25.01.1965 ZV ROH závodu J. Švermy Praha 5 – Jinonice schvaluje Stanovy Skupině zahrádkářů I. při ZV ROH závodu J. Švermy Praha 5 – Jinonice, bez právní subjektivity.

01.07.1977 Finanční odbor ONV v Praze 5 – Smíchově podepisuje hospodářskou smlouvu o převodu správy národního majetku na Motorlet n.p. Praha 5 – Jinonice a to PČ: 1225, 1227 – 1230 podle § 347 – užívání.

11.10.1977 Motorlet, Závod J. Švermy n.p. Praha 5 – Jinonice podepisuje hospodářskou smlouvu o dočasném užívání pozemků PČ: 1225, 1227 – 1230 s ROH – Svazem zaměstnanců strojírenství, ZV ROH Motorlet podle § 348 – vlastnictví.

13.03.1989 ONV P5 dopis potvrzuje ZO ROH Motorlet trvalé odnětí zemědělského půdního fondu pro výstavbu altánů v zahr. osadě v k.ú. Jinonice.

25.04.1990 JUDr. Jindra Lachoutová (podniková právnička Motorletu) na základě kontroly pracovnic ObNV Praha 5, odeslala sdělení Geodezii Praha, Hybernskán10, Praha 1, že pozemky neužívá Motorlet k.p., ale společenská organizace ZV ČSOS KOVO – nástupnická organizace  ZV ROH Motorlet.

10.04.1992 V hospodářské smlouvě mezi AERO a.s. a Motorlet a.s. o dočasném užívání pozemků, jsou uvedeny pozemky LVČ 211 Jinonice. Zahrádkářské pozemky zde uvedeny nejsou.

22.11.1993 Dopisem Ing. Josefa Krči, ředitele Motorletu a.s. (dále jen Ing. Krča) vedení společnosti Aero a.s. je sděleno stanovisko společnosti Motorlet a.s. k žádosti zahrádkářů o odprodej pozemků. Vzhledem k tomu, že pozemky v Prokopském údolí neslouží podnikatelské činnosti společnosti Motorlet a.s., vedení souhlasí s bezplatným převodem pozemků na „skupinu zahrádkářů při ZV OS Kovo společnosti Motorlet“.

01.12.1993 V dopise Ing. Zdeňka Pernici, (generální ředitel Aero a.s.) (dále jen Ing. Pernica) Skupině zahrádkářů při ZO ČSOS Kovo Motorlet adresovaný JUDr. Karlu Kosovi (dále jen JUDr. Kos). Ing. Pernica potvrzuje, že obdržel požadavek převedení pozemků do vlastnictví členů sdružení zahrádkářů. Tento požadavek projedná v představenstvu Aero holding a.s. Stanovisko bude písemně sděleno.

13.05.1994 V dopise Výboru skupiny zahrádkářů při ZV Kovo společnosti Motorlet a.s. (Mrozek – předseda, Mariánek R. – hospodář), žádají Ing. Krču o informace v jakém stádiu je převod pozemků na zahrádkáře a žádají ho, aby korespondoval s JUDr. Kosem členem výboru a právníkem zahrádkářů.

25.05.1994 Dopisem Ing. Krča žádá Ing. Pernicou o stanovisko k předmětné záležitosti převodu pozemků do vlastnictví Sdružení zahrádkářů, event. jednotlivým zahrádkářům.

20.01.1995 Ministerstvo vnitra ČR registruje Sdružení zahrádkářů Motorlet o.s. (dále jen SZM). SZM je nástupnickou organizací Skupiny zahrádkářů I. při ZO ČSOS Kovo Motorlet s právní subjektivitou.

17.01.1996  JUDr. Radim Kříž (dále jen JUDr. Kříž), předseda představenstva Aero Holding a.s. dopisem sděluje JUDr. Kosovi: Jsme nuceni konstatovat, že v současné době se společnost dostala do výrazných finančních potíží. K získání dalších bankovních úvěrů zastavila společnost veškerý majetek tedy i pozemky o které usilujete. K Vaší žádosti nemůžeme zaujmout příznivější stanovisko. (Tato informace je nepravdivá. Aero Holding zahrádkářské pozemky nevlastnilo, proto je nemohlo zastavit, což se později potvrdilo.)

13.03.1996 Jednatelem International business group s.r.o. (dále jen IBG) se stal prof. Ing. Nikolaj Valentinovič Čagin, CSc. (dále jen prof. Čagin). IBG má sídlo v panelákovém bytě Janského 2422/17, 155 00 Praha 13 – Stodůlky a zcela zjevně nevyvíjí žádnou obchodní ani výrobní činnost. prof. Čagin se o možnosti prodeje pozemků dozvěděl od soudce Městského soudu Praha JUDr. Jiřího Horkého (dále jen soudce Horký). Se soudcem Horkým se seznámil v Moskvě, kde soudce Horký studoval práva (za manželku si vzal Rusku Marínu z Moskvy). Soudce Horký byl v kárném řízení v roce 2002 zbaven funkce soudce Městského soudu Praha.

26.08.1996 Dopis Útvaru rozvoje hlavního města Prahy adresovaný SZM, konstatuje: „Stanovisko o vyjádření k pozemkům v Praze 5 – Jinonicích č.p. 1225, 1227-1230“. Uvedená lokalita je ÚpnSÚ hl. m. Praha zařazena s funkcí pěstební plochy – zahrádkářské osady (dále jen PZO).

04.11.1996 Dopis Ing. Jiřího Vančury (dále jen Ing. Vančura) místopředsedy SZM – JUDr. Křížovi, předsedovi představenstva Aero Holding a.s. Žádá v něm o převod pozemků na  SZM. Celou situaci rozebírá na 3 str. textu.

15.01.1997 V dopise Ing. František Petrášek, CSc. (dále jen  Ing. Petrášek)  generální ředitel Aero Holding a.s. JUDr. Kosovi  vysvětluje, že v současné době není možné pozemky na SZM převést za symbolickou cenu. Ani v budoucnu nelze toto řešení předpokládat.

14.03.1997 Dopis Ing. Vančury – Konsolidační bance SPU (Ing. Zlatě Greningerové), ředitelce. Na 4 str. textu žádá o uvolnění pozemků ze zástavy zřízené na Aero Holding a.s. 

24.03.1997 Dopis  Ing. Vančury – Ing. Petráškovi. Žádá v něm o uvolnění zástavy z pozemků a jejich převod na SZM. Zdůvodnění na 2 str. textu.

01.04.1997 Dopis Ing. Petráška Ing. Vančurovi. Pozemky nelze SZM prodat za symbolickou cenu. V současné době jsme pozemky předali poradenské firmě s žádostí o zprostředkování jejich využití v souladu se zájmy akcionářů.

15.05.1997 a 21.05.1997 Smlouva o pronájmu pozemků (katastrální území Praha 9 – Hrdlořezy ČK: 91, 140, 141 o celkové výměře 104 413 m2) mezi Ilja Smetana, Alena Pilátová, Irena Lachmanová, Eva Battistová, Ing. Eva Battistová jako pronajímatelé a Český zahrádkářský svaz, základní organizace Spokojenost, Praha 9. Za zahrádkáře podepisuje autor smlouvy předseda ZO soudce Horký.  Komentář viz 10.5.2005.

04.10.1998 Zápis z výborové schůze SZM: pí. Ing. Slaná přivedla nového zájemce o členství v SZM soudce Horkého, který se hned ucházel o členství ve výboru; byl kooptován. (Zároveň ještě působil jako předseda ZO ČZS Spokojenost v Praze 9, kde se spojil s restituenty proti zájmům členské základny a tím způsobil likvidaci této ZO ČZS. V roce 1999 osadu náhle opustil a svůj majetek tam zanechal; tuto informaci jsme zjistili až 10.5.2005 z dopisu  Dr. Pospíšila pí. Cebákové). PhDr. Orosi, který řídil schůzi informoval přítomné, že zemřel předseda p. Mrozek. Přítomní uctili jeho památku. Řízení SZM se ujal místopředseda Ing. Vančura. 

25.01.1999 Dopis restituenta Ilji Smetany z Mariánských Lázní – soudci Horkému. Komentář viz 10.5.2005.

24.03.1999 Soudce Horký podepisuje za ZO Spokojenost 2. smlouvu s restituenty. Komentář viz 10.5.2005. 

08.07.2000 Dopis Ing. Vančury – Janu Kozlovi (dále jen Kozel) předsedovi ZO OS Kovo Walter. Vančura na 2 str. textu Kozlovi vysvětluje vůli zahrádkářů pozemky zakoupit. Z tohoto důvodu založili SZM, tedy subjekt s právní subjektivitou. Žádá Kozla, aby nadále podporoval snahu zahrádkářů a aby v uvedeném směru podal informaci. Kozel podepsal převzetí dnem 21.8.2000.

15.01.2001 Z Věstníku České advokátní komory částka 1/2001byl advokát  JUDr. Ladislav Čulík (dále jen JUDr. Čulík), reg. č. 01626 vyškrtnut ze seznamu advokátů.

05.04.2001 „Dohoda o ukončení platnosti smlouvy“ ve spojení s dokumentem „Potvrzení o úpisu akcií …“. Tento dokument nese markanty listinného podvrhu. Pravděpodobně z „dílny soudce Horký – JUDr. Čulík“.

11.07.2001 Dokument „Potvrzení o úpisu akcií a jejich splacení nepeněžitým vkladem“. Společnost Walter a.s. zastoupená Ing. Václavem Vaňkem, CSc., prokuristou, potvrzuje společnosti Aero Holding a.s. v likvidaci zastoupené Ing. Petráškem, převzetí uvedených nemovitostí (v tomto dokumentu pozemky zahrádkářů uvedeny nejsou). Soudce Horký, JUDr. Čulík a prof. Čagin datum podpisu tohoto dokumentu označují jako zánik osady. Vědomě zde spojují listinný podvrh s jiným dokumentem, aby poškodili zahrádkáře. 

08.10.2001 byla vydána vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č.380/2001 Sb. s účinností od 1.1.2001, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků. Pro katastrální území 310 500 112   728 730 Jinonice Praha 5 (pod touto položkou jsou vedeny zahrádkářské pozemky) byla stanovena průměrná cena 7,88 Kč/m2.

11.12.2001 Dopis  Ing. Petráška (tentokrát již likvidátora Aero Holding a..s.) – Ing. Vančurovi. Ing. Petrášek odpovídá Ing.  Vančurovi na jeho dopis ze dne 17.4.2001. Na 2 str. textu mu mimo jiné sděluje, že nemá k dispozici žádný dokument, který by legalizoval činnost zahrádkářů na pozemcích. V závěru žádá Ing. Vančuru, aby mu předal klíče od osady a předal jmenovitý seznam zahrádkářů, aby s každým mohl být projednán další postup a placení nájemného do doby vyřízení celé záležitosti.  

31.01.2002 Dopis Ing. Petráška – Ing. Vančurovi. Ing. Petrášek Ing. Vančurovi velmi striktně sděluje, že zahrádkáři užívají pozemky bez právního podkladu a tím se obohacují na úkor společnosti Aero Holding v likvidaci. Z tohoto důvodu nemá smysl jednat o nájemném za užívání pozemků, ale pouze o výši kupní ceny. Stanovisko SZM očekává bez zbytečných odkladů do 15.2.2002.

11.10.2002 Dopis JUDr. Karla Kose za SZM – Úřadu městské části P5. Na 4 str. textu vysvětluje nepřehledné manipulace s pozemky, které původně patřily ONV P5 (?) a podle Hospodářské smlouvy by měly být opět bezúplatně převedeny na stát. V závěru žádá ÚMČ P5 o sdělení stanoviska a o pomoc.

12.12.2002 Dopis JUDr. Ivana Smoly (dále jen JUDr. Smola), advokáta Aero Holdingu v likvidaci – Ing. Vančurovi. JUDr. Smola v něm zopakoval na 2 str. textu neoprávněné užívání pozemků zahrádkáři a z toho plynoucí právní důsledky. Znovu jej vyzývá, aby doložil řadu prakticky nesplnitelných požadavků. Alternativně vyhrožuje zamezením přístupu zahrádkářům na pozemky a likvidací drobných staveb na náklady zahrádkářů.

13.12.2002 Dopis Ing. Josefa Pánka, – hospodáře SZM – JUDr. Čulíkovi. V něm odesílá seznam zahrádkářů a klíč od osady, jak bylo po vzájemném jednání dne 7.12.2002 dohodnuto a současně projednáno ve výboru  SZM.

17.12.2002 Předseda SZM Ing. Vančura, podepsal JUDr. Čulíkovi; (pravomocně potrestaný soudce Městského soudu Praha) smlouvu o provedení práce a plnou moc k zastupování SZM ve věci převodu pozemků na SZM. Podle výdejového pokladního dokladu č. 03 ze dne 19.7.03 bylo JUDr. Čulíkovi za provedené práce vyplaceno 3 000,- Kč. JUDr. Čulíka doporučil soudce Horký. Znali se z doby, kdy oba soudili na Městském soudu Praha. Zároveň s plnou mocí předal Ing. Vančura JUDr. Čulíkovi (na jeho žádost) archív SZM a 5 ks bianko podepsaných a orazítkovaných listů papírů (údajně k urychlení úředních úkonů). Později se tyto listy objevily jako listinné podvrhy ve prospěch IBG proti SZM. Tato plná moc platila na období od 1.12.2002 do 30.6.2003. 

08.01.2003 Dopis JUDr. Čulíka v zastoupení SZM na MHMP. Žádá v něm o sdělení, jakým způsobem mají být pozemky v budoucnu užívány.

08.01.2003 Dopis JUDr. Čulíka v zastoupení SZM na Úřad městské části P5. Navazuje na dopis svého klienta, kterým je  SZM ze dne 14.10.2002. Vzhledem k tomu, že v současné době vlastník pozemků Aero Holding v likvidaci zpochybňuje užívací právo mého klienta SZM, žádám vás o sdělení na základě, jakého právního titulu přešlo vlastnictví pozemků z ONV P5 na Motorlet. Zároveň žádám o zaslání Vašeho stanoviska k dopisu mého klienta SZM ze dne 14.10.2002. 

08.01.2003 Dopis JUDr. Čulíka v zastoupení SZM –  Ing. Petráškovi. V něm sděluje, že dopisem ze dne 19.12.2002 mu jeho klient SZM odeslal seznam zahrádkářů a klíče od osady, dále Ing. Petráškovi zasílá: kopii plánu osady, výměr na stavbu šatny, nářaďovny, altánů ap. Dále sděluje, že jeho klient SZM, má zájem pozemky zakoupit za odhadní cenu.

03.02.2003 Dopis MHMP – JUDr. Čulíkovi. MHMP odpovídá JUDr. Čulíkovi na jeho dopis ze dne 8.1.2003. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu zvláště chráněných území a jsou zařazeny do PZO (zahrádky a veřejná zeleň).

07.04.2003 IBG (prof. Čagin) si od americké firmy DELFORT sídlící v Lotyšsku vypůjčil finanční prostředky na nákup pozemků. Za IBG vedl jednání o prodeji pozemků jejich právní zástupce JUDr. Čulík. Finanční prostředky byly složeny na účet notářky Mgr. Jany Bečkové, Havelská ul. 516/16, Praha 1. 

07.04.2003 Kupní smlouva mezi Aero Holding a.s. v likvidaci (Ing. František Petrášek, CSc. likvidátor) a International business group, s.r.o. (Nikolaj Čagin jednatel) na pozemky za 20.044.525,- Kč. Bod 2.1.3. kupní smlouvy: „že pozemky … jsou užívány cca 70 fyzickými osobami, … na některých těchto zahrádkách jsou umístěny drobné … stavby, které nejsou v majetku prodávajícího“. Text kupní smlouvy připravit JUDr. Čulík. 

17.05.2003 Členská schůze SZM. Řídil ji její předseda Ing. Vančura. Za předsednickým stolem seděl ještě soudce Horký s JUDr. Čulíkem, jinak nikdo. To bylo velmi zvláštní. Soudce Horký navrhl, aby členové SZM podepsali nájemní smlouvu s prof. Čaginem, kterou začal rozdávat. Podepsání této nájemní smlouvy doporučil s tím, že on ji již podepsal a příští rok mu prof. Čagin na pozemcích postaví rodinný domek. Nájemní smlouvu členové začali na místě číst. Tato nájemní smlouva byla průhledně likvidační. V členské základně vzbudila velké rozhořčení, které se projevilo verbálními útoky na soudce Horkého a JUDr. Čulíka. Oba členskou schůzi rychle opustili. O tom, že soudce Horký měl pozemky zakoupit pro SZM a ne pro prof. Čagina, se již nejednalo. Nikdo nájemní smlouvu nepodepsal. 

11.06.2003 Ing. Petrášek podepisuje prof. Čaginovi plnou moc na vybírání nájemného z pozemků ode dne zápisu do katastru nemovitostí,  podepisovat a vypovídat nájemní smlouvy.

12.06.2003 ZV ZO OS KOVO Walter a.s. převádí na Sdružení zahrádkářů Motorlet všechen movitý majetek, který vznikl na PČ: 1225, 1227 – 1230 – LVČ: 211 katastrální území Jinonice.

16.06.2003 Dopis prof. Čagina – p. Kozlovi, předsedovi ZO Kovo při Walter a.s. Praha 5. Prof. Čagin žádá p. Kozla o odstranění zahradních altánů z pozemků do 30.5.2003. Podle dokladů jsou altány ve vlastnictví ZO OS Kovo (tvrdí v tomto dopise prof. Čagin).  

16.06.2003 Dopis prof. Čagina – Ing. Vančurovi. Prof. Čagin Ing. Vančurovi sděluje, že SZM užívá pozemky od 12.7.2001 bez právního důvodu. Vzhledem k tomu, že členové SZM nereagovali na výzvu k uzavření nových nájemních smluv, vyzývá Ing.  Vančuru k vyklizení pozemků do 30.6.2003. Pokud tak Ing. Vančura neučiní, vyklidí pozemky soudní cestou.

21.06.2003 Výborová schůze SZM. Řídil předseda Ing. Vančura. Navrhl kooptovat do výboru SZM Petra Baubína (dále jen Baubína) s úkolem zachránit osadu před likvidací skupinou osob: soudce Horký, JUDr. Čulík, prof. Čagin a další. Návrh zdůvodnil tím, že Baubín právě odešel do výslužby z Armády České republiky, kde vykonával podplukovnickou funkci staršího personálního důstojníka a je na tuto náročnou funkci dostatečně připraven. Baubín s návrhem souhlasil a byl jednomyslně výborovou schůzí ZO kooptován za člena výboru.

22.06.2003 Dopis Ing. Vančury – prof. Čaginovi. Ing.Vančura prof. Čaginovi sděluje, že členská schůze jej a další čtyři kolegy pověřila jednat s prof. Čaginem o podmínkách dalšího užívání pozemků. „ … Navrhněte prosím termín a místo společného jednání.“ Tento dopis  Ing. Vančury prof. Čaginovi zůstal bez jakékoliv odezvy.

30.06.2003 Prof. Čagin nechal řetězy uzamknout vchody do osady.

02.07.2003 Od 10 do 10,30 hod Ing. Vančura podepisuje plnou moc k zastupování SZM advokátovi JUDr. Ladislavu Labanczovi (dále jen JUDr. Labancz). 

02.07.2003 Od 18 do 18,45 hod se na návrh Ing. Vančury uskutečnilo přímé, osobní jednání mezi prof. Čaginem a Baubínem (členem výboru SZM). Baubín od prof. Čagina převzal návrhy nájemních smluv, podepsal převzetí a zavázal se, že texty projedná výborová schůze SZM a do 14 dnů dostane prof. Čagin písemnou odpověď. Baubín doporučil prof. Čaginovi velkou obezřetnost v jednání se soudcem Horkým, JUDr. Čulíkem a Ing. Petráškem. Varoval ho, že nákupem pozemků si způsobí velké problémy, protože Magistrát HMP nikomu pozemky neprodal, ani nedaroval, proto je nemůže Aero Holding v likvidaci prodávat. Prof. Čagin vyslovil svoje, jak se později ukázalo, neochvějné rozhodnutí pozemky zakoupit. Má k dispozici stoh papírů včetně leteckých snímků, má od starosty ÚMČ Prahy 5 JUDr. Milana Jančíka (dále jen JUDr. Jančíka) příslib změny územního rozhodnutí a do dvou let na pozemcích postaví rodinné domky. Baubín navrhl prof. Čaginovi, že mu poskytne právní pomoc, aby se lépe orientoval v českých poměrech a aby se nepouštěl do riskantních operací. Prof. Čagin Baubínovi sdělil, že právní pomoc nepotřebuje a peníze za nákup pozemků zatím Ing. Petráškovi ještě nepředal. Jsou v depozitu do doby, než vyřeší zahrádkáře. Baubín mu vysvětlil, že český stát by byl touto operací poškozen. Dříve, nebo později se bude o svá práva ucházet. Sděluje mu to zavčasu, aby se později necítil být poškozen tím, že mu ČR nemůže ochránit jeho investici v ČR. Baubín označil důvěrně prof. Čaginovi jeho společníky, soudce Horkého a JUDr. Čulíka za „duraky“. 

02.07.2003 19 – 20 hod Baubín podává Ing. Vančurovi podrobnou zprávu o jednání s prof. Čaginem. Ing. Vančura uložil Baubínovi připravit pro právního zástupce SZM JUDr. Labencze další potřebnou dokumentaci a zálohu 5.000,- Kč.

02.07.2003 ZV ZO OS Kovo Walter a.s. dopisem sděluje IBG, „ … že k pozemkům nemá žádný právní vztah. …“!

04.07.2003 Ing. Vančura písemnou výzvou sděluje členům SZM, že výbor jim nemůže bránit podepsat s prof. Čaginem navrhovanou nájemní smlouvu, ale vyzývá k obezřetnosti. Text prof. Čaginem navrhované nájemní smlouvy je zjevně (dle slohu psaná JUDr. Čulíkem) likvidační. Dále sděluje, že dosavadní právní zástupce SZM JUDr. Čulík, nyní zjevně zastupuje protistranu SZM – prof. Čagina. 

04.07.2003 Prof. Čagin podává na Policii ČR, Místní oddělení Košíře, trestní oznámení ve věci odcizení 6 ks zámků, čímž mu vznikla škoda 2.000,- Kč čj.: OR5-1594/MO2-PŘ-2003. Protokol podepisuje pprap. Jiří Černý.

07.07.2003 Byla vydána emotivní výzva občanům ČR na záchranu pozemků autor není znám.

07.07.2003 Dopis Baubína – prof. Čaginovi. Baubín prof.  Čaginovi sděluje, že převzal návrh nájemní smlouvy, který bude ve výboru SZM projednán a do 18.7.2003 mu odešle písemnou zprávu. Zavčasu mu sděluje, že ČR není povinna mu ochraňovat jeho investici pro její značnou rizikovost vzhledem k tomu, že se nachází v ochranném pásmu zvláště přísně chráněné přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí.

14.07.2003 Dopis Ing. Vančury – starostovi ÚMČ P5 JUDr. Jančíkovi. Ing. Vančura starostu JUDr. Jančíka informuje o prodeji pozemků, které dne 1.7.1977 ONV P5 bezúplatně převedla do správy Motorletu n.p. Tyto pozemky dne 7.4.2003 prodává Aero Holding v likvidaci, obchodní firmě IBG za 20.044.525,- Kč. Žádá starostu JUDr. Jančíka o prověření legálnosti tohoto obchodu a prověření informace prof. Čagina, zda mu přislíbil změny územního rozhodnutí pozemků z PZO na stavební. 

14.07.2003 Dopis Ing. Vančury – primátorovi MHMP MUDr. Pavlu Bémovi (dále jen primátor MUDr. Bém). Text téměř identický jako starostovi JUDr. Jančíkovi.

14.07.2003 Dopis Ing. Vančury –  Bc. Davidu Vodráškovi  starostovi MČ P13 (dále jen starosta Bc. Vodrážka). Text téměř identický jako primátoru MUDr. Bémovi a starostovi JUDr. Jančíkovi.

14.07.2003 Dopis Ing. Vančury – Ing. Petru Bratskému  poslanci PSP ČR (dále jen poslanec Bratský). Text téměř identický jako starostovi JUD. Jančíkovi, primátoru MUDr. Bémovi a starostovi Bc. Vodrážkovi. S žádostí o interpelaci na ministry: životního prostředí, financí, vnitra a předsedu vlády.

15.07.2003 Ing. Vančura odesílá prof. Čaginovi návrh dohody o užívání pozemků schválený rozšířenou výborovou schůzí ke konzultaci.

25.07.2003 Podává JUDr. Labancz 4 žaloby na Aero Holding v likvidaci „O určení práva odpovídající věcnému břemeni“ a to za SZM, Ing. Vančuru,  p. Sedláka a p. Krebnera. Všechny 3 žaloby měly věcné chyby a proto je všechny na 1. stání prohrál. Baubín doporučil JUDr. Labanczovi prozkoumat vydržení pozemků podle OZ.

28.07.2003 Dopis prof. Čagina – Baubínovi. Ohrazuje se v něm proti tak zvané „Výzvě občanům České republiky“ a ultimativně požaduje omluvný dopis a další požadavky. Pokud se tak nestane do 8.8.2003 bude se domáhat ochrany soudní a správní cestou.

08.08.2003 Dopis Baubína – prof. Čaginovi jako reakce na jeho dopis z 28.7.2003. Mimo jiné připomíná i srpnové události 1968, navrhuje mu ještě jednou zvážit nákup pozemků vzhledem k velké rizikovosti takovéhoto podnikatelského záměru. Požadavky prof. Čagina odmítá jako nedůvodné a rád se postaví do čela hnutí na obranu zahrádkářské kolonie v Prokopském údolí proti brutálnímu postupu navrhovatele.

12.08.2003 Dopis Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra financí – poslanci Bratskému. Ministr Sobotka ve svém dopise poslanci Bratskému popisuje problematiku zahrádkářů jen obecně a postupuje interpelaci ministru průmyslu a obchodu Ing. Milanu Urbanovi (dále jen ministr Urban).

14.08.2003 Dopis Ing. Vančury – prof. Čaginovi. K dopisu ze dne 15.7.2003 jako 1. upomínka.

14.08.2003 Dopis RNDr. Libora Ambrozka  ministra životního prostředí ČR (dále jen ministr Ambrozek) – poslanci Bratskému. ministr Ambrozek uvádí, že v roce 2002 se na něho obrátil Ing. Petrášek s obecnou informací o využití pozemků. Bylo mu sděleno, že pozemky se nacházejí v ochranném pásmu přísně chráněné přírodní rezervace a jiné využití ministerstvo odmítá. Dále uvádí, že podle sdělení ÚMČ P5 příslib ke změně územního plánu vydán nebyl.

20.08.2003 Dopis MHMP – Ing. Vančurovi, jako odpověď na jeho dopis ze dne 14.7.2003. Za primátora MUDr. Béma odpovídá Ing. Světlana Kubínová zástupce ředitele MHMP.  Ve svém dopisu podrobně popisuje, co lze na pozemcích v PZO provozovat. Žádná změna v současnosti nebyla evidována.

21.08.2003 Dopis Ing. Vančurovi z Policejního prezídia ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování vede pod čj.: PPR-2960-1/KPV-HK-2003 „Podezření z korupce a praní špinavých peněz“, které mu bylo postoupeno kanceláří ministra vnitra z podnětu interpelace poslance Bratského na jednatele IBG prof. Čagina. O výsledku prověřování budete vyrozuměni. Podepsán: plk. JUDr. Petr Želásko.

23.08.2003 SZM ustavilo Komisi pro vnější vztahy SZM, předsedou komise byl pověřen Baubín.

28.08.2003 Dopis Ing. Vančury – prof. Čaginovi. K dopisu ze dne 15.7.2003 jako 2. upomínka.

02.09.2003 Dopis ministra Urbana – poslanci Bratskému. Ministr Urban doplňuje informace z interpelace na ministra Sobotku. Ministr Urban upřesňuje, že pozemky přešly Hospodářskou smlouvou na Motorlet a ten jej do vlastnictví získal privatizací. Dalšími operacemi získal pozemky Aero Holding a.s. v likvidaci a v jeho kompetenci bylo s těmito pozemky nakládat ve prospěch akcionářů. Poznámka: tato informace je nepravdivá – Ing. Vančura.

05.09.2003 Dopis starosty JUDr. Jančíka – Ing. Vančurovi jako odpověď na jeho dopis ze dne 14.7.2003. Starosta JUDr. Jančík Ing. Vančurovi sděluje, že do uvedených právních vztahů nemůže vstupovat, protože k tomu nemá právní titul. Přiložené stanovisko vychází z právního rozboru výše uvedeného dokladového materiálu a neřeší „morální právo“ jednotlivých zahrádkářů. Přikládá 3 str. právní rozbor JUDr. Karešové ze dne 6.8.2003, vyjádření RNDr. Milady Vomastkové, CSc. vedoucí odboru ochrany životního prostředí ÚMČ P5 ze dne 22.7.2003 a vyjádření Stanislava Langhammera vedoucího odboru územního rozvoje ÚMČ P5 ze dne 25.7.2003.

19.09.2003 Dopis  Ing. Vančury – prof. Čaginovi. K dopisu ze dne 15.7.2003 jako 3. upomínka. „ … Vzhledem k tomu, že Vaše firma IBG … nemá zájem o podepsání dohody o užívání pozemků, … rozhodl jsem se předat dokumentaci Baubínovi. … Baubín byl výborem našeho sdružení pověřen řídit Úsek pro vnější vztahy SZM. …“

22.09.2003 Krátce po půlnoci vyhořela na osadě dvojchata. Po 48 letech od vzniku osady 1. požár. Náhoda, nebo žhářství? 

23.09.2003 Ing. Vančura podává Policii ČR, místní oddělení policie Košíře „Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na neznámé pachatele“ podle Trestního zákona: 1. zneužití pravomoci veřejného činitele § 158, 2. přijímání úplatků § 160 a za 3. podplácení § 161. K věci čj.: OR5-3205/MO2-Tč-2003 bylo přiloženo 7 příloh.

29.09.2003 Policie ČR, místní oddělení  Košíře sděluje SZM, že spis čj.: OR5-3205/MO2-TČ-2003 byl dnešního dne dle věcné příslušnosti postoupen ke sloučení na Útvar odhalovaní korupce a finanční kriminality SKPV Policejního prezidia ČR v Praze 7 k dalšímu opatření.

02.10.2003 Protokol o trestním oznámení k OKFK-406/10-2003 Odbor  výnosu a praní špinavých peněz Policie ČR, podává Ing. Vančura za SZM, na skupinu osob kolem společnosti IBG.

15.10.2003 Výslech likvidátora Aero Holding v likvidaci Ing. Petráška na Odboru výnosů a praní špinavých peněz Policie ČR, ČTS: OKFK-406/10-2003. Mimo jiné uvádí, že profg. Čagin má v úmyslu se pokusit o změnu územního plánu na stavební pozemky. Nezná zdroje finančních prostředků IBG. Kupní cena za pozemky nebyla ještě uhrazena. Podepsal vyšetřovatel Kpt. Mgr. Vavřička, přítomen Kpt. Sedláček.

16.10.2003 Dopis Baubína (za Komisi pro vnější vztahy SZM) – JUDr. Čulíkovi. Baubín se obrací na JUDr. Čulíka jako na právního zástupce IBG. Vzhledem k tomu, že prof. Čagin nereaguje na 3. upomínky k jednání, žádá ho o sdělení podmínek nájemní smlouvy. JUDr. Čulík na tento dopis nereagoval.

15.11.2003 Výslech Ing. Vančury na Policii ČR k čj.: OR5-3205/MO2-Tč-2003. Ing. Vančura uvedl, že pozemky, které byly ve vlastnictví ONV P5 (?), byly převedeny bezúplatně do užívání Motorletu v roce 1977 s tím, že po ukončení užívání budou opět bezúplatně vráceny ONV P5. Tyto pozemky byly Aero Holdingem v likvidaci dne 7.4.2003 prodány za 20.044.525,- Kč IBG. Domnívá se, že tím vznikla státu velká škoda. Navrhuje výslechy: Zdeňka Horčíka  podnikového ředitele Motorletu n.p., (dále jen  ředitel Horčík) Ing. Petráška likvidátora a Františka Brabce vedoucího odboru správy majetku MĆ P5.

22.11.2003 Dopis Krči ředitele společnosti Motorlet a.s. – vedení společnosti AERO a.s., Beranových 130, P9. „… Vzhledem k tomu, že pozemky v Prokopském údolí neslouží podnikatelské činnosti společnosti Motorlet, a.s., vedení společnosti Motorlet, a.s. souhlasí s bezplatným převodem pozemků na skupinu zahrádkářů při ZV OS KOVO společnosti Motorlet, a.s. Praha 5 – Jinonice„. Kopie zaslána předsedovi ZO OS Kovo Motorlet a.s. p. Kozlovi.  

09.12.2003 Výslech ředitele Horčíka ve věci čj.: OR5-3205/MO2-TĆ-2003. Ředitel Horčík ve věci uvedl, že byl podnikovým ředitelem Motorletu od 1972 do 1989. Dne 2.6.1977 podepsal HS s ONV P5 o bezúplatném převodu pozemků na Motorlet pro užívání zahrádkáři. V případě nepotřebnosti pozemků se tyto musely vrátit zpět bezúplatně na ONV P5.

11.12.2003 Výslech JUDr. Čulíka na Odboru výnosů a praní špinavých peněz Policie ČR, ČTS-406/10-2003. JUDr. Čulík mimo jiné uvádí: Mám kamaráda, bývalého spolupracovník z Městského soudu Praha soudce Horkého Jiřího, který má za manželku Marinu Horkou a ta mě seznámila s Čaginem (tel. do Ruska 0075014850700, tel. v ČR 603960068, 251617125). Zastupuji IBG na základě plné moci ze dne 24.7.2003. V roce 2001 nějaký čas u rodiny Horkých bydlel. Pí. Horká je v ČR asi od roku 1985. K případu zahrádkářů se dostal v prosinci 2002, kdy ho na předsednictvo zahrádkářského spolku pozval soudce Horký. Doporučil jim, jaká mají přijmout opatření k získání pozemků. Za tuto činnost mu nebyla vyplacena žádná odměna. Rovněž za zastupování Čagina mu nebyla vyplacena odměna.

11.12.2003 Podal prof. Čagin na 4 členy výboru SZM žaloby na vyklizení pozemků a to na Ing. Vančuru, Ivana Sedláka, JUDr. Karla Kose a Petra Baubína. IBG zastupuje JUDr. Čulík, zahrádkáře JUDr. Labancz. Nejprve probíhal soud s Baubínem. JUDr. Labancz se dopustil několika fatálních chyb (možná i úmyslně?!) a proto tuto kauzu 28 C 385/2005 prohrál i u Nejvyššího soudu. Soudní jednání proti Ing. Vančurovi, p. Sedlákovi a JUDr. Kosovi bylo již pouze v režii SZM konkrétně Baubína. Tyto kauzy jmenovaní zahrádkáři vyhráli na 1. stání u Obvodního soudu pro Prahu 5. 

27.12.2003 Dopisy Jitky Altoé za SZM občanským sdružením: Ateliér pro životní prostředí, Občanské sdružení Jinonice, Občanské sdružení Děti země, Občanské sdružení Jinonice Vidoule, Zelený kruh Praha, Centrum SOS Praha, Občanské sdružení obrana životního prostředí, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Informuje a žádá o pomoc při ochraně pozemků. Za Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí odeslal Josef Matoušek dopis prof. Čaginovi, kde mu vysvětluje, k jakým účelům lze pozemky užívat (pouze zahrádky).

14.01.2004 Výslech Ing. Petráška ve věci čj.: OR5-3205/MO2-Tč-2003. Ing. Petrášek ve věci uvedl, že rozhodnutím ministra strojírenství ČR ze dne 28.11.1990 pod čj.: 7390/90 byl zrušen bez likvidace státní podnik Aero a jeho hmotný majetek jako celek včetně pozemků byl vložen do společnosti Aero a.s.. Na základě tohoto rozhodnutí byl vklad pozemku zapsán do katastru nemovitostí. Na tomto základě došlo k legálnímu prodeji pozemků, v rámci likvidace, firmě IBG. Poznámka: informace Ing. Petráška je nepravdivá – Ing. Vančura.

14.01.2004 Usnesení Policie ČR, Místní oddělení Košíře k čj.: OR5-3205/MO2-TČ-2003  (1 Zn 7374/2003) (trestní oznámení Ing. Vančury ze dne 15.11.2003) – věc se odkládá, podepsán Ppor. František Vrátný, Vedoucí odd MO-P Košíře.

26.01.2004 Baubín za SZM podává stížnost na usnesení čj.: OR5-3205/MO2-TČ-2003.

11.02.2004 Výslech Ing. Vančury na Policii ČR, Místní oddělení Košíře ve věci čj.: OR5-5120/MO2-Tč-2003. Trestní oznámení podal prof. Čagin na podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Ing. Vančura předal policejnímu inspektorovi Por. Pavlu Hrubcovi písemné vyjádření k věci za SZM. O dalším osudu tohoto Čaginova trestního oznámení jsme nebyli Policií ČR vyrozuměni. Domníváme se, že bylo rovněž odloženo.

04.03.2004 Usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 (1 Zn 7374/2003) ke stížnosti Baubína na  čj.: OR5-3205/MO2-TČ-2003. Stížnost Baubína se zamítá – podepsán Mgr. Michal Hanych státní zástupce. (Žhářské útoky na osadu.)

06.04.2004 Geometrický plán č. 914-26/2004 pro vyznačení budov na PČ: 1225/1, 1227/1, 1228, 1229/1 a 1231/1, LVČ 2027. 21.4.2004 byl zaregistrován KÚ Praha – souhlas potvrdila Jindřiška Chybová. Geometrický plán byl zhotoven na návrh Baubína a objednávku výboru SZM za 54.000,- Kč.

12.04.2004 Obvodní soud pro P9 60 C 23/2003 uložil ZO ČZS Spokojenost povinnost vyklidit pozemkové parcely. Předsedou této ZO byl do roku 1999 soudce Horký.

17.05.2004 Odbor výstavby ÚMČ Praha 5 vydal SZM potvrzení existence staveb na pozemcích na základě předloženého geometrického plánu č. 914-26/2004. Toto sdělení je vyjádřením podle §3 odst. 5 správního řádu a je podkladem, který může sloužit k zápisu do katastru nemovitostí.

24.05.2004 SZM podává na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu žádost o zápis do katastru nemovitostí stavebních objektů podle geometrického plánu č. 914-26/2004.

28.06.2004 IBG odesílá dopis na Katastrální úřad Praha město. Žádá, aby Katastrální úřad nezapsal zahrádkářské chatky zakreslené v citovaném geometrickém plánu. Místo prof. Čagina podepisuje JUDr. Čulík.

28.06.2004 IBG ohlašuje Stavebnímu úřadu ÚMČ P-5 udržovací práce na pozemcích spočívajících ve výměně oplocení. Místo prof. Čagina podepisuje JUDr. Čulík.

01.07.2004 Nechal prof. Čagin uřezat asi 200 m oplocení osady a otevřel cestu do osady bezdomovcům. Postupoval podobně jako soudce Horký v osadě ZO ČZS Spokojenost v Praze 9.

01.07.2004 JUDr. Čulík za prof. Čagina odeslal dopis Odboru výstavby ÚMČP5, kde oznamuje, že mu bylo bráněno ve výměně oplocení, že na pozemcích se vyskytují osoby, které brání IBG ve využívání pozemků atd. Vytýká úřadu, že vydal těmto lidem potvrzení o existenci staveb s možností je zapsat do Katastru nemovitostí. Žádá Úřad, aby mu podal sdělení a kontaktní adresy na osoby, které se na pozemcích nacházejí. JUDr. Čulík zde ze sebe dělá zcela nevědomého, ačkoliv byl od 1.12.2003 do 30.6.2003 právním zástupcem SZM, měl prostudovaný archív SZM a osobně se znal téměř se všemi zahrádkáři, protože na osadě několik let pobýval a soudci Horkému pomáhal se zahrádkou. Od samého počátku měl k dispozici adresář všech zahrádkářů.

07.07.2004 Prof. Čagin odesílá Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 podnět k zahájení trestního stíhání SZM, zejména Ing. Vančuru a Baubína zda se svým podáním u Katastrálního úřadu na zapsání staveb nedopustili trestného činu podvodu ve stádiu pokusu.

22.07.2004 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII-3831/MO3-TČ-2004 Policie ČR, obvodní oddělení Praha II. Vysvětlení podává JUDr. Čulík právní zástupce IBG ve věci odstranění oplocení zahrádek. Dne 29.6.2004 vlastník pozemků IBG oznámil Stavebnímu odboru ÚMČ P-5 výměnu oplocení. Dne 1.7.2004 p. Švec prováděl likvidaci starého oplocení. Po třech hodinách práce mu bylo neznámými osobami bráněno v další práci. Od té doby nemůže na výměně plotu pokračovat. Vyslechla a zapsala prap. Lenka Mourková, za policejní orgán. Vypověděl: pan JUDr. Čulík, přítomen prof. Čagin. Výslech ukončen ve 14,15 hod.

22.07.2004 Úřední záznam o podání vysvětlení ve věci odstranění oplocení zahrádkářské osady na Policii ČR, Místní oddělení Košíře. Vysvětlení podává prof. Čagin – stále dokola opakuje konstrukce soudce Horkého a JUDr. Čulíka. 

23.07.2004 Odbor výstavby ÚMČ P-5 vzal na vědomí žádost IBG o výměnu oplocení pozemků a nemá námitek. Podepsala Vedoucí odboru výstavby ÚMČ P-5 Ing. Dana Nacházelová (dále jen Ing. Nacházelová).

28.07.2004 IBG oznamuje Odboru výstavby ÚMČ P-5 odstranění drobných staveb stojících na pozemcích a to do 31.12.2004. podepsal prof. Čagin. Později zjištěno, že na tento dopis Ing. Nacházelová prof. Čaginovi písemně neodpověděla.

30.07.2004 Dopis prof. Čagina – Baubínovi, předsedovi komise pro vnější vztahy. Prof. Čagin žádá Baubína, aby SZM ve lhůtě do 15.8.2004 z pozemků odstranilo 70 zde stojících altánů.

bez data ?! Dopis prof. Čagina – Ing. Vančurovi. Prof. Čagin ho žádá, aby SZM ve lhůtě do 15.8.2004 z pozemků odstranilo 70 zde stojících altánů.

02.08.2004 Členská schůze SZM – řídil předseda Ing. Vančura. Mimo jiné uděluje zahrádkáři soudci Horkému důtku s výstrahou za nečestné jednání, které vede k zániku SZM.

09.08.2004 Dopis Baubína – prof. Čaginovi. Baubín prof. Čaginovi sděluje, že není v jeho kompetenci zařídit odstranění chatiček. Dále prof. Čaginovi sděluje, že ho členská schůze pověřila jednat o odškodném bez prejudice a proto prof. Čaginovi navrhuje jednání v kanceláři JUDr. Labancze dne 1.9.2004 ve 13 hod. Prof. Čagin se na jednání nedostavil a ani se neomluvil.

11.08.2004 Dopis prof. Čagina – Odborovému svazu kovoprůmyslu. Žádá o sdělení, zda ZO OS KOVO Walter je nástupnickou organizací ZO ROH Motorlet Jinonice.

16.08.2004 Usnesení Obvodního soudu pro P-5 31 C 375/2003-55 samosoudkyní JUDr. Jitkou Skálovou. SZM zastoupený JUDr. Labanczem žaluje Aero Holding, a.s. v likvidaci o určení existence práva odpovídajícímu věcnému břemeni. Soud připouští, aby z řízení vystoupil Aero Holding v likvidaci, a.s. a do řízení vstoupil IBG. 

16.08.2004 Usnesení Obvodního soudu pro P-5 31 C 375/2003-56 samosoudkyní JUDr. Jitkou Skálovou. SZM zastoupený JUDr. Labanczem, žaluje IBG o vydání návrhu předběžného opatření soudu. Soud vydal následující usnesení: „Žalovaný je povinen zdržet se veškerých zásahů do užívacích práv žalobce …“.

18.08.2004 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 28 C 385/2003-88. U tohoto soudu se žalovaný Baubín zastoupený JUDr. Labanczem domáhá předběžného opatření soudu proti žalujícímu IBG zastoupený JUDr. Čulíkem. Soud návrh na předběžné opatření zamítl. Předsedkyně senátu JUDr. Květuše Voráčková.

27.08.2004 Prof. Čagin odesílá na Katastrální úřad Praha město 3. urgenci výzvy k odstranění plomby. Uvádí, že vlastníky předmětných altánů není SZM, ani jeho jednotliví členové. Tyto skutečnosti doložil podáními ze dne 28.6.2004 a 26.7.2004. Hrozí podáním o náhradu škody.

30.08.2004 Listinný podvrh s názvem: „Zpětvzetí žádosti o zápis do katastru nemovitostí“. V originále očíslovaný v pravém dolním rohu č. 3. Byl odeslán na Katastrální úřad. Podařilo se nám zachytit v originále listinný podvrh IBG (pravděpodobný autor JUDr. Čulík), který byl napsán na bianko list papíru, označený  Ing. Vančurou číslem 3. Viz  heslo ze dne 17.12.2002. 

08.09.2004 Dopis Policie ČR, Místní oddělení Košíře – Ing. Vančurovi pod čj.: ORII-3831/MO3-TČ-2004 ve věci spáchání tr. činu poškozování cizí věci (oplocení), kterého se měla dopustit IBG, byla po shromáždění potřebného spisového materiálu postoupena do vyšetřování Skupině KP a vyšetřování Praha II. Za policejní orgán prap. Lenka Mourková.

21.09.2004 Dopis p. Kozla předsedy ZO OS KOVO při a.s. Walter, Praha 5 – Ing. Čaginovi. (p. Kozel tento dopis označil jako listinný podvrh.) Výpověď p. Kozla k tomuto dopisu na Policii ČR viz 3.7.2006.

21.09.2004 Volební členská schůze SZM. Ing. Vančura se vzdal funkce předsedy SZM pro osobní selhání (předání 5 ks bianco podepsaných a orazítkovaných listů papírů JUDr. Čulíkovi, který je zneužil proti SZM). Předsedkyní SZM byla zvolena pí. Vlasta Cebáková (dále jen předsedkyně Cebáková). Ing. Vančura jí předal razítko SZM. Předsedkyně Cebáková uložila jednateli Baubínovi nechat zhotovit jiný typ razítka SZM. Po jménech byl zvolen statutární orgán SZM v pořadí nástupnictví na funkci předsedy: pí. Cebáková, p. Masopust – místopředseda, p. Baubín – jednatel, mluvčí. Dalšími členy výboru byli zvoleni: pí. Altoé, JUDr. Kos, p. Kotouč, p. Sedlák, Mgr. Šnejdar, CSc., pí. Urbanová, Ing. Vančura, pí. Vrbová.

21.09.2004 Závěrečná řeč JUDr. Čulíka ve věci čj.: 28 C 385/2003 – vyklizení chaty Baubína (na 2 str. zajímavý text). Zvláště důležitá je jeho zmínka o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 12.4.2004 čj.: 60 C 23/2003, kterým byla ČZS ZO Spokojenost uložena povinnost vyklidit pozemky. Tuto ZO jsme kontaktovali a zjistili, že předsedu zde do 1999 vykonával soudce Horký, který se spojil s restituenty proti vlastním zahrádkářům viz. (10.5.2005).

21.09.2004 Rozsudek Obvodního soudu pro P5 28 C 385/2003-118 samosoudkyní Mgr. Lenkou Fučíkovou (dále jen soudkyně Fučíková). IBG žaluje Baubína o vyklizení pozemku včetně chaty č. 8. Baubín je povinen pozemek i chatu vyklidit. Baubína zastupuje JUDr. Labancz. Baubín vložil předmětnou chatu do majetku SZM. Této skutečnosti JUDr. Labancz nevyužil a spor školácky prohrál. V dalších případech žalob IBG na členy výboru SZM Ing. Vančuru, p. Sedláka a JUDr. Kose IBG neuspělo, protože v režii Baubína byly jejich chaty na SZM převedeny a spory skončily neúspěchem IBG.

02.10.2004 Členská schůze SZM – předsedkyně Cebáková. Z usnesení: ruší se Komise pro vnější vztahy SZM a ustavuje se: 1. Úsek pro vnitřní vztahy SZM – řídí místopředseda Jiří Masopust; 2. Úsek pro vnější vztahy SZM – řídí jednatel Baubín. Baubínovi se ukládá přepracovat základní dokumentaci odporu proti prof. Čaginovi, prověřit možnost vydržení pozemků podle OZ.

10.10.2004 Policie ČR. Podání vysvětlení ve věci zneužití razítka zájmového sdružení a podpisu jeho předsedy. Vedeno pod čj.: ORII-5338/MO3-2004. Vypovídá bývalý předseda SZM Ing. Vančura: „soudce Horký navrhl výboru SZM JUDr. Čulíka k provedení převodu pozemků na SZM. Soudce Horký mi dále navrhl, abych JUDr. Čulíkovi předal 5 ks bianco podepsané a orazítkované listy papírů. Soudce Horký toto opatření zdůvodnil nutností zamezení časových prodlev v jednání. Tyto listy papírů jsem v pravém spodním rohu očísloval č. 1 – 5. JUDr. Čulíkovi jsem tyto papíry předal v prosinci 2002“. Ve výpovědi jsou ještě další zajímavé skutečnosti. Sepsal policejní inspektor Nstržm. Michaela Kačerová.

20.10.2004 Usnesení Městského soudu v Praze 17 Co 437/2004-68 mění a zamítá usnesení soudu I. stupně ze dne 16.8.2004 čj.: 31 C 327/2003-55 na vydání předběžného opatření – žalobce SZM zastupovaného JUDr. Labanczem a žalovaného IBG zastupovaného JUDr. Čulíkem, předsedkyně senátu JUDr. Marie Hajná. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14.12.2004. Zde srovnej! Buldozérování bylo provedené 22.11.2004.

25.10.2004 SZM podepisuje Notářský zápis s notářem JUDr. Tomášem Oulíkem, Klimentská 1, P1 s názvem: “Osvědčení o původním zhotovení nemovitostí“. Tento zápis má sloužit jako příloha k zápisu nemovitostí SZM do katastru nemovitostí.

26.10.2004 SZM odesílá na Katastrální úřad další žádost o zapsání nemovitostí SZM do katastru nemovitostí v příloze notářský zápis: „Osvědčení o původním zhotovení nemovitostí“.

26.10.2004 Předsedkyně Cebáková podepisuje plnou moc advokátu JUDr. Josefu Havlůjovi (dále jen JUDr. Havlůj). JUDr. Havlůje doporučil poslanec Bratský.    

03.11.2004 Mimořádná členská schůze SZM: řídila předsedkyně Cebáková. Ukládá výboru prověřit nabývací tituly IBG; využít JUDr. Labancze a JUDr. Havlůje, připravit návrh na vyloučení soudce Horkého ze SZM ap.   

03.11.2004 Dopis JUDr. Havlůje – Baubínovi. JUDr. Havlůj provedl právní rozbor převodu pozemků z Motorletu na IBG. Preferuje podávání žalob jednotlivých zahrádkářů.

18.11.2004 Výborová schůze SZM. Řídila předsedkyně Cebáková. V.s. vyslechla návrh JUDr. Havlůje na odpor proti prof. Čaginovi a schválila jej. V.s. konstatovala, že se soudce Horký pokusil pomocí JUDr. Čulíka rozvrátit SZM. „Nasadil“ ho do SZM pod záminkou, že provede nákup pozemků pro zahrádkáře. JUDr. Čulík „zneužil“ archív sdružení, nechal si vyhotovit 5 ks bianco podepsaných a orazítkovaných listů papírů (dále jen bianco listů) a vše použil ve prospěch IBG jednatele prof. Čagina. S pomocí JUDr. Čulíka IBG pozemky zakoupilo a nyní JUDr. Čulík IBG zastupuje u soudu. V.s. uložila Úseku pro vnitřní záležitosti místopředsedovi Masopustovi zpracovat návrh na vyloučení soudce Horkého ze SZM.

22.11.2004 Nechal prof. Čagin zbuldozerovat 31 stavebních objektů a 99 stromů a keřů, ostatní stavební objekty nechal vyrabovat. Z podnětu výboru zasahovala výjezdová skupina kriminální policie Obvodního ředitelství Praha II, Nádražní 16a, 150 05 Praha 5 a udělala konec řádění zdivočelé skupinky predátorů kolem soudce Horkého, JUDr. Čulíka a prof. Čagina a jejich dalších spolupracovníků. Trestná činnost této organizované skupiny byla vyšetřena, předána soudu a odsouzena pod sp. zn.: 3T 88/2008. Popis buldozerovací události:

08,00 hod Baubín zjistil, že se podél osady rozmísťuje ochranka.

10,00 hod zahrádkáři a obyvatelé Nové Vsi Baubínovi telefonují, že byla započata likvidace osady.

10,30 hod p. Baubín osobně prověřil situaci. Buldozérování bylo prováděno. Baubín spustil výborem připravený scénář obrany: předsedkyně Cebáková zůstane doma na telefonu, zahrádkáři Masopust, Ing. Vančura, p. Kričfalušij a další zahrádkáři se okamžitě dostaví na osadu jako svědci a posila, po předběžné dohodě s Kpt. Koglerem (policie ČR) ihned požadován výjezd hlídky na místo činu, informování poslance  Bratského, JUDr. Labancze a média.

14,00 hod ukončila policejní hlídka na základě předběžného opatření soudu další buldozerování. Účastníci Baubín, Masopust za osadu, JUDr. Čulík, p. Švec za IBG byli policisty vyzváni, aby se neprodleně dostavili na Obvodní oddělení Policie – Košíře k výslechu. Podle svědků rabování osady pokračovalo až do setmění. Zatím co ochranka stále nikoho nevpouštěla do osady, skupina asi 5 dělníků brala jednu chatu po druhé, rozbíjeli okna, dveře a na připravená kolečka nakládali věci vynesené z chat.

20,00 hod započaly  výslechy (byly ukončeny v 02,30 hod 23.11.2004). Na osadě se objevila výjezdovka Kriminální služby Policie ČR a začala dokumentovat situaci. Na místo činu se vrátila až příští den za světla. Celý další týden místo činu střežila čtyřčlenná policejní hlídka.

23,30 hod poslanec Bratský se telefonicky spojil s Baubínem. Vyžádal si další informace a pozval delegaci zahrádkářů do Poslanecké sněmovny ČR.

24.11.2004 V 16 hod přijal delegaci zahrádkářů v poslanecké sněmovně poslanec Bratský. Vyslechl zprávu o akci prof. Čagina, převzal dokumentaci a aktuální fotografie z místa činu. 

25.11.2004 Ve 14 hod podal v poslanecké sněmovně poslanec Bratský interpelaci na předsedu vlády ČR JUDr. Stanislava Grosse (dále jen předseda vlády Gross) ve věci buldozerování zahrádkářské osady ze dne 22.11.2004.

26.11.2004 Žaloba na určení vlastnického práva k pozemku PČ.: 1225, LVČ.: 211 Baubín na IBG jednatele prof. Čagina. Žalobu čj.: 8C 434/2004-75 podává JUDr. Havlůj.

27.11.2004 Mimořádná členská schůze SZM. Řídila předsedkyně Cebáková. Schůze byla seznámena s aktuálním stavem osady a možnými východisky ze složité situace po buldozerování a rabování. Návrhy přednesli: JUDr. Havlůj, Masopust a Baubín. Pro členy bylo otevřeno 2. informační středisko v Café. Schválen text děkovného dopisu Kpt. Koglerovi – Policie ČR za bleskový zásah a rychlé vyšetřování brutálního postupu zdivočelých predátorů soudce Horkého, jednatele IBG prof. Čagina a jejich pomahače JUDr. Čulíka. Zvláště jsme ocenili ostrahu osady čtyřčlennou hlídkou policie 24 hod denně. Ocenili jsme velký zájem, poslance  Bratského, který přijal delegaci zahrádkářů a v poslanecké sněmovně přednesl interpelaci na předsedu vlády Grosse. Následně byla tato brutální akce přetištěna v několika pražských i celostátních denících, objevil se i krátký šot televize Nova v hlavním zpravodajství. JUDr. Havlůj se nabídl postižené zahrádkáře zastupovat u soudu o odškodném. Otázka pokračování v činnosti SZM byla řešena schválením mimořádného členského příspěvku 2.000,- Kč na soudní výdaje a písemným prohlášením každého člena zda bude, nebo nebude v členství sdružení pokračovat. V závěru členská schůze konstatovala, že od této schůze bude pracovat v krizovém režimu, proto ustavila statutární orgán ve složení: předsedkyně Cebáková, Masopust a Baubín. Na tyto tři osoby dočasně přenesla pravomoce výboru sdružení. Tato schůze řešila další neodkladné problémy, které před nás postavily neúprosné události. 

07.12.2004 Policie ČR, odbor obecné kriminality, úřední záznam o podání vysvětlení ve věci: čj.: ORII-3831/MO3-Tč-2004 i ORII-3432/OOK6-145-2004 poškozování cizí věci. Osoba podávající vysvětlení: Nikolaj Chagin (od tohoto data zaznamenáno, že prof. Čagin se nazývá Ing. Chaginem). Mimo jiné uvádí, že ve schránce našel dopis od Ing. Vančury označený razítkem SZM s návrhem dohody o skončení nájmu pozemku (pravděpodobně list č. 2) = listinný podvrh viz heslo ze dne 17.12.2002 (bianco listy). Uvádí, že podnikatelským záměrem firmy bylo rozdělit pozemky na 40 menších celků a po té je prodat. Na dopis ze dne 28.7.2004 Odboru výstavby ÚMČ P-5 nedostal odpověď, tak že podle stavebního zákona platí, že od 29.8.2004 tento orgán v podstatě vyslovil souhlas. V této výpovědi prof. Čagin uvádí řadu dalších zajímavých událostí, ale především přiznává, že pokyn k likvidaci osady vydal on a za vše převzal odpovědnost. V případě zahájení správního řízení mne v těchto záležitostech bude zastupovat pan JUDr. Čulík v plné moci. Úřední záznam sepsal Por. Pavel Hrubec policejní komisař, čtení a podpisu přítomna prap. Lenka Mourková policejní inspektorka dále přítomen JUDr. Čulík právní zástupce prof. Čagina a osoba podávající vysvětlení: Nikolaj Chagin.  Úřední záznam ukončen ve 13 hod.

08.12.2004 Záznam z terénního šetření: provedla Česká inspekce životního prostředí v souvislosti s buldozérováním osady SZM. Celkem bylo zničeno 99 exemplářů dřevin. V závěru konstatováno, že ÚMČ P-5 na tuto likvidaci nevydal povolení. Za Českou inspekci podepsal Ing. Kerouš

15.12.2004 Dopis Ing. Alexandra Lobačeva (společník Čagina v IBG) (dále jen Ing. Lobačev) poslanci Bratskému. Je to reakce na jeho interpelaci v parlamentu na předsedu vlády  Grosse v souvislosti s buldozerováním a rabováním osady dne 22.11.2004. Tento dopis je snůškou lží a zcela nepochopitelných výmyslů.

19.12.2004 Mimořádná  výborová schůze SZM. Řídila předsedkyně Cebáková, přítomni: Baubín, p. Kotouč, JUDr. Kos, Masopust, Ing. Vančura, p. Sedlák, Mgr. Šnejdar, CSc., pí. Urbanová. Schůze projednávala okolnosti, za nichž došlo k podpisu a orazítkování 5 ks prázdných listů papírů (bianco listů) pro soudce Horkého a JUDr. Čulíka. Dle Vančury: soudce Horký svůj požadavek zdůvodnil Ing. Vančurovi tím, aby nákup pozemků proběhl co nejrychleji. Ing. Vančura bianco listy očísloval v pravém spodním rohu čísly 1 – 5. Na základě výpovědi přímých svědků události ze dne 7.12.2002 tehdejší předseda SZM Ing. Vančura předal soudci Horkému bianco listy pro JUDr. Čulíka, aby pro SZM zajistil nákup pozemků. Dále byla soudci Horkému předána veškerá dokumentace SZM (archív). S JUDr. Čulíkem, který se vydával za advokáta, byla dne 17.12.2002 podepsána  „Dohoda o provedení práce“ a to od 1.12.2002 do 30.6.2003. Za tuto práci byla JUDr. Čulíkovi dne 17.12.2003 vyplacena odměna 3.000,- Kč. Podle vyjádření Ing. Vančury to z jeho strany byl projev velké důvěry k soudci Horkému (tehdy ještě Městského soudu Praha). Později se zjistilo, že JUDr. Čulík v době platnosti plné moci vydané SZM, realizoval prodej pozemků z Aero Holding v likvidaci na IBG. Vzhledem k tomu, že se tento prodej uskutečnil dne 7.4.2003, lze soudit, že přípravné práce musely nutně sahat do počátku roku 2002. JUDr. Čulík vedl jednání o prodeji za IBG jako jeho právní zástupce. Dohodl výpůjčku finančních prostředků pro IBG od americké firmy Delfort sídlící v Lotyšsku do depozitu notářky Bečkové. Sepsal text kupní smlouvy a texty likvidačních nájemních smluv pro zahrádkáře. Dne 31.8.2004 se na Katastrálním úřadě objevil listinný podvrh z dílny soudce Horký – JUDr. Čulík datovaný 30.8.2004 bianco list v levém dolním rohu s číslem 3. V držení soudce Horkého a JUDr. Čulíka se nacházejí čísla 1, 2, 4 a 5. Ing. Vančura uvádí, že soudce Horkého opakovaně žádal o vrácení archívu SZM a bianco listů. Tento zápis podepsali všichni přítomní a to každý jednotlivě, aby mělo sílu svědecké výpovědi: p. Kotouč, p. Masopust, p. Sedlák, pí. Urbanová, JUDr. Kos, Ing. Vančura, Mgr. Šnejdar,CSc., Baubín, předsedkyně Cebáková.

20.12.2004 Úřední záznam o podaném vysvětlení k čj.: ČTS:ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Petr Baubín jednatel SZM. Výpověď je velmi stručná vycházel z předcházejících výpovědí ze dne 22. a 23.11.2004 na Policii ČR, místní oddělení Košíře. Doplnil SPZ vozidel BSB-bezpečnostní agentury, SPZ vozidel autojeřábu Tatra a tahače Tatra včetně adres majitelů a jejich telefonní čísla, která byla na vozidlech jako reklama firmy. Jménem SZM se jako jednatel připojil k trestnímu řízení o náhradu škody a to ve výši 1.460.000.- Kč. Úřední záznam sepsal: por. Pavel Hrubec, čtení a podpisu přítomna Vlasta Cebáková – předsedkyně SZM, osoba podávající vysvětlení Petr Baubín. Zahájeno v 9,00 hod, skončeno v 10,30 hod.

20.12.2004 Úřední záznam o podaném vysvětlení k čj.: ČTS:ORII-3432/OOK6-145-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Rudolf Švec (dále jen p. Švec. Je velmi obsáhlé, vyjímáme: příkaz k buldozerování dostal od prof. Čagina, viděl list papíru podepsaný Ing. Vančurou a orazítkovaný SZM se sdělením Ing. Vančury, že zahrádkáři pozemky opustili k 31.10.2004 (zde se jedná o již popsaný listinný podvrh bianco listy soudce Horký – JUDr. Čulík). Na likvidaci objednal firmu p. Kožery a na ostrahu firmu p. Becka bezpečnostní agentury BSB. Vyslovil přesvědčení, že vše je zcela legální. Prohlásil, že technika žádný strom nepoškodila, protože měl za úkol stromy hlídat, vyslovil domněnku, že některé stromy již byly poškozeny a zlikvidovány před příjezdem techniky p. Kožery. Po skončení akce se ještě procházel objektem a v horní části viděl nějaké osoby, které nakládali věci do koleček. Toto zjištění oznámil již přítomné policii. S prof. Čaginem podepsal Pověření k provedení práce. Prof. Čagin pak odletěl do Moskvy. JUDr. Čulík se mu nesvěřil o předběžném opatření Obvodního soudu pro Prahu 5. Termín likvidace stanovil on a telefonicky jej sdělil prof. Čaginovi i JUDr. Čulíkovi. Úřední záznam sepsal Por. Pavel Hrubec, osoba podávající vysvětlení Rudolf Švec. Zahájeno v 14,05 hod, skončeno v 15,50 hod.

20.12.2004 Odpověď předsedy vlády Grosse – poslanci Bratskému na jeho interpelaci v parlamentu ve věci buldozerování a rabování zahrádkářské osady SZM. Ubezpečuje poslance Bratského, že věc bude řádně vyšetřena.

27.12.2004 Česká inspekce životního prostředí sdělení ke spisu čj.: ČTS.: ORII-3432/OOK6-145-2004 Policii ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, že zásahem došlo na pozemcích k trvalému zničení 99 exemplářů dřevin. Zásahem došlo k naplnění skutkové podstaty protiprávního jednání nepovoleného kácení ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Za Českou inspekci životního prostředí oblastní inspektorát Praha RNDr. Vladimír Marek, CSc. pověřený vedením oddělení ochrany přírody ČIŽ OI Praha.

05.01.2005 Výbor SZM vydal 1. informační list pro členy SZM – pouze pro vnitřní potřebu členů.

18.01.2005 Dopis poslance Bratského – primátorovi Bémovi. Poslanec Bratský na 3. str. textu velmi podrobně primátora Béma informuje o situaci zahrádkářské osady SZM. V závěru svého dopisu žádá primátora Béma, aby zvážil podat žalobu na určení vlastníka pozemků.

19.01.2005 Výbor SZM vydal 2. informační list pro členy SZM – pouze pro vnitřní potřebu členů.

24.01.2005 Dopis IBG adresovaný MV ČR. IBG: 1. Navrhuje MV ČR, aby provedlo rozpuštění SZM. 2. Žádá o odpověď na předcházející dopis registrovaný pod Vaším čj.: VS-6769/SDR/1-2003. Z 2 str. textu citujeme: „ … Stále jsme přesvědčeni, že samotná registrace Sdružení byla provedena v rozporu se zákonem neboť samotný cíl, pro který bylo sdružení ustaveno, byl v rozporu se zákony. Uvedené sdružení bez jakéhokoliv právního důvodu zneužívalo a zneužívá cizí majetek. Toto Sdružení svým postupem, který prezentují jeho představitelé vůči oprávněnému vlastníkovi, dokazují, že nehodlají dodržovat zákony České republiky.“

25.01.2005 Úřední záznam o podaném vysvětlení k čj.: ČTS:ORII-3432/OOK6-145-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, Vysvětlení podává Martin Beck. Je velmi stručné. Telefonicky ho kontaktoval JUDr. Čulík, vysvětlil mu, že se od něho očekává, že v průběhu akce dne 22.11.2004 nesmí nikoho do objektu vpustit. V ranních hodinách ho JUDr. Čulík před objektem čekal a dal mu další pokyny, které splnil. Prostor zajišťovali i po příjezdu policie. JUDr. Čulík se z MOP vrátil a akci ukončil. Neviděl nikoho, že by na kolečka nakládal nějaké věci a odvážel je.

28.01.2005 Výbor SZM vydal 3. informační list pro SZM. Aktuální seznam členů výboru: předsedkyně Cebáková, Masopust, Baubín (= statutární orgán), JUDr. Kos, p. Korecký, p. Kotouč, pí. Kunclová, pí. Pejzlová, Mgr. Šnejdar, CSc., pí. Urbanová, p. Sedlák,  Ing. Vančura a pí. Vrbová + KRK: p. Kolář, p. Petráčková a p. Pinc. Odměny členům výboru za rok 2004 se nebudou vyplácet. Pravidelné schůze výboru budou každé 1. pondělí v měsíci a budou veřejné. Dne 21.5.2005 se uskuteční členská schůze SZM. Vyhodnotí úspěšnost odporu proti soudci Horkému a prof. Čaginovi. Určí strategii aktivního odporu proti „zdivočelým predátorům“: (soudce Horký, prof. Čagin, JUDr. Čulík a další). Konstatuje se, že se IBG dostalo do fatální podnikatelské pasti. Chce podnikat na pozemcích, které jsou určeny výhradně jen k PZO. V době platnosti předběžného opatření soudu nechal prof. Čagin zbuldozerovat a vyrabovat část zahrádkářské osady, kterou užíváme od 25.7.1955. K informovanosti členů SZM slouží dvě Informační střediska SZM.

15.02.2005 Výbor SZM vydal 4. informační list pro členy SZM – pouze pro vnitřní potřebu členů.

16.02.2005 SZM v zastoupení JUDr. Havlůje podalo stížnost Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 proti usnesení Místního oddělení Košíře, Policie ČR čj.: ORII-3831/MO3-TČ-2004 (poškození oplocení zahrádek).

24.02.2005 Dopis primátora Béma poslanci Bratskému. Ve svém krátkém dopise poslanci Bratskému sděluje, že IBG získalo pozemky do svého vlastnictví v dobré víře. Vzhledem k tomu, že Baubín prostřednictvím svého advokáta Havlůje podal žalobu na určení vlastnického práva, bude lepší vyčkat, k jakému rozhodnutí soud dospěje.   

28.02.2005 MV ČR odesílá SZM „Upozornění a výzvu podle § 12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů“ pod čj.: VS-1510/SDR/1-2005. Text na 2 str. je velmi důležitý, ale nelze jej celý citovat. Snad jen závěr: „ … Pokud by sdružení neakceptovalo toto upozornění Ministerstva vnitra, bylo by třeba vydat rozhodnutí o jeho rozpuštění.“ Podepsala JUDr. Daria Benešová vedoucí oddělení volebního a sdružovacího (dále jen JUDr. Benešová). 

08.03.2005 Čestné prohlášení SZM pro Finanční úřad Praha 5.

21.03.2005 Dopis předsedkyně Cebákové soudci Horkému. Předsedkyně Cebáková soudci Horkému sděluje, že výborová schůze konaná dne 7.3.2005 projednávala neetické chování soudce Horkého, které je v rozporu se stanovami SZM a obecně s dobrými mravy. Konkrétně mu vytýká, že přes opakované výzvy nevrátil Ing. Vančurovi bianco listiny a archív SZM. Za právního zástupce navrhl SZM JUDr. Čulíka, aby pro SZM provedl operaci k zakoupení pozemků. JUDr. Čulík převzal archív SZM a 5 ks bianco listů. V době podepsané plné moci zahrádkářům zároveň v plné moci zastupoval IBG jednatele prof. Čagina a zařizoval mu půjčku, na zakoupení pozemků, od firmy Delfort (finanční prostředky byly uloženy u notářky Bečkové), text kupní smlouvy na pozemky mezi Aero Holding v likvidaci a IBG a text nájemní smlouvy (likvidační) na užívání pozemků mezi IBG a zahrádkáři; teď již v údajném vlastnictví IBG. Vyzvala soudce Horkého, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu odeslal výboru SZM písemné vyjádření. V případě, že vytýkaná obvinění neuznává, aby výboru SZM obeslal písemné důkazy, které by očistily jeho dobrou pověst.  Soudce Horký na doporučeně odeslaný dopis neodpověděl.

22.03.2005 SZM v zastoupení advokáta Labancze podalo žalobu na IBG o zaplacení 100.000,- Kč (poškození oplocení).

29.03.2005 Dopis Baubína JUDr. Breburdové. Citace: „… na základě ústní dohody a telefonické dohody Vám zasílám návrh změn ve stanovách našeho sdružení: …“. Následuje text změn podle jednotlivých bodů stanov. Baubín vycházel z konzultace a písemných poznámek místopředsedy Masopusta.

31.03.2005 SZM podává v zastoupení JUDr. Labancze návrh na vydání předběžného opatření k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 po zahájení řízení na IBG k čj.: 8C 152/2005 o úhradu 100.000,- Kč za likvidaci části oplocení.

31.03.2005 Baubín projednává s JUDr. Labanczem možnost řešení právních problémů se soudcem Horkým, potažmo prof. Čaginem využitím vydržení pozemků podle OZ. JUDr. Labancz k tomuto návrhu zaujal neutrální postoj. Baubín reakci JUDr. Labancze přednesl na výborové schůzi SZM. Postoj JUDr. Labancze vedl ve výboru k různým spekulacím.

05.04.2005 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, čj.: 8C 152/2005-22 ve věci návrhu na podání předběžného opatření v právní věci žalobce SZM zastoupeného JUDr. Labanczem proti IBG o náhradu škody 100.000,- Kč za likvidaci části oplocení. Návrh SZM se odmítá. Mgr. Dita Staňková předsedkyně senátu. 

08.04.2005 Pojištění staveb SZM u České pojišťovny.

11.04.2005 Mimořádná členská schůze SZM. P. Baubín přednesl informaci o jednání a dopise, který odeslal JUDr. Breburdové. Členská schůze postup Baubína neschválila a ustavila komisi, která bude řešit „Upozornění a výzvu … „ MV ČR. Komise předloží svůj návrh ke schválení členské schůzi, která se bude konat 21.5.2005.

12.04.2005 Dopis předsedkyně Cebákové na MV ČR JUDr. Benešové k čj.: VS-1510/SDR/1-2005. Předsedkyně Cebáková JUDr. Benešové sděluje, že mimořádná členská schůze SZM neschválila postup jednatele Baubína, který po telefonické dohodě s JUDr. Breburdovou na MV ČR odeslal návrh úpravy stanov SZM. Tato členská schůze ustavila komisi ve složení: JUDr. Kos – předseda, JUDr. Křenek, JUDr. Labancz, JUDr. Havlůj, Ing. Vančura, Ing. Pilát a Ing. Mikušová. Této komisi členská schůze uložila zpracovat rozklad k „Upozornění a výzva …“,  kterou bude schvalovat členská schůze dne 21.5.2005. Proto požádala JUDr. Benešovou o prodloužení termínu do 27.5.2005 z technických důvodů.

20.04.2005 Dopis předsedkyně Cebákové – primátoru Bémovi. Předsedkyně Cebáková se primátora Béma dotazuje, zda prof. Čagin podal na magistrát žádost o změnu územního plánu a když ano, jakou má šanci na kladné vyřízení?

20.04.2005 Dopis JUDr. Benešové – předsedkyni Cebákové k čj.: VS-1510/SDK/1-2005. Souhlasí s prodloužením lhůty, v níž je třeba MV ČR předložit upravené stanovy SZM do 27.5.2005.

22.04.2005  Usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 čj.: 2 Zn 3999/2004-9 ve věci čj.: ORII-3831/MO3-TČ-2004 odložení věci podezření z trestného činu poškozování cizí věci (oplocení), ke stížnosti JUDr. Havlůje zmocněnce SZM. Zastupitelství usnesení policejního orgánu ruší a ukládá mu, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Náměstkyně obvodního státního zástupce pro Prahu 5 JUDr. Jaroslava Hedrlíková. 

27.04.2005 SZM zastoupené JUDr. Labanczem podává odvolání k Městskému soudu proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 8C 152/2005, kterým se odmítá návrh žalobce na předběžné opatření proti IBG.

09.05.2005 Dopis předsedkyně Cebákové ministru spravedlnosti ČR Pavlu Němcovi (dále jen ministr Němec). Stížnost na soudce Horkého pro jeho neetické chování – 3 str. textu.

10.05.2005 Dopis Doc. RNDr. Josefa Pospíšila, CSc. (dále jen Doc. Pospíšil) předsedkyni Cebákové. Doc. Pospíšil reaguje na osobní setkání s předsedkyní Cebákovou, kde jí slíbil, že se písemně vyjádří k působení soudce Horkého v ZO ČSZ Spokojenost. Dopis má 2 str. textu a 4 přílohy, proto jen zkráceně: soudce Horký v ZO ČZS Spokojenost vykonával funkci předsedy do roku 1999, kdy osadu náhle opustil. Po odchodu soudce Horkého byl předsedou ZO zvolen Doc. Pospíšil a přebral jeho agendu. V roce 1997 s datem 15.5. a 21.5. soudce Horký za organizaci uzavřel s restituenty smlouvu o pronájmu pozemků a vyrovnání vzájemných pohledávek. Další smlouvu podepsal 24.3.1999. Krátce po odchodu soudce Horkého se ukázalo, že jím podepsané smlouvy jsou pro organizaci velmi nevýhodné, proto nechal Doc. Pospíšil texty smluv posoudit advokátní kanceláří JUDr. Jan Jeřábek ze dne 26.6.2001. Doc. Pospíšil tento posudek v dopise označil jako příloha č. 3. Posudek poukázal na řadu velmi závažných nedostatků. Toto odhalení bylo pro Doc. Pospíšila rozčarováním. Vyslovil pochybnosti o profesionální kvalifikaci soudce Horkého, nebo spíše nabyl dojmu, že hájil finanční zájmy restituentů než zájmy organizace, ve které zastával funkci předsedy. Příloha č. 4 dopisu Doc. Pospíšila předsedkyni Cebákové je kopie dopisu restituenta Ilji Smetany, který dokazuje osobní styky soudce Horkého s restituenty. Ilja Smetana tento dopis datuje 25.1.1999 – adresa: Ilja Smetana, Anglická 119/15, 353 01 Mariánské Lázně a je adresovaný: Pan JUDr. Jiří Horký předseda organizace ČZSZ Spokojenost. Tento dopis začíná slovy: „ … Přijměte od mne můj srdečný pozdrav a milou vzpomínku na Vás a Vaši rodinu. Zároveň Vám přeji v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. … „

18.05.2005 Seznam poškozených a odcizených věcí SZM. Sestavil policejní orgán Policie ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality k čj.: ČTS.: ORII-3432/OOK6-145-2004.

19.05.2005 Dopis předsedkyně Cebákové –  ministru Němcovi. 1. upomínka ke stížnosti na soudce Horkého ze dne 9.5.2005.

20.05.2005 Dopis z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy – předsedkyni Cebákové. Dopis podepsala ředitelka ÚRM Ing. Světlana Kubíková. Řeší podání předsedkyně Cebákové primátorovi Bémovi ze dne 20.4.2005. Popisuje schvalovací proceduru změny územního plánu. Sděluje, že úřad nezaregistroval žádost prof. Čagina o změnu územního plánu.

21.05.2005 se uskutečnila členská schůze SZM. Mimo jiné schválila vyloučení svého člena soudce Horkého, který stále soudí na Obvodním soudu pro Prahu 2, ze SZM. Rozhodla zahájit proti soudci Horkému, prof. Čaginovi a IBG aktivní odpor. Provedla reorganizaci výboru: Cebáková – předsedkyně, Masopust – místopředseda, Baubín – jednatel tato trojice byla zvolena za statutární orgán. Baubín se stal mluvčím SZM. Dále byl ustaven: Úsek vnitřních vztahů: řídí p. Masopust. Úsek má 1. Členskou komisi SZM: Ing. Pilát – předseda, pí. Urbanová, p. Sedlák, pí. Tajčmanová členové.  2. Technickou komisi SZM: Kotouč – předseda, p. Korecký člen. Úsek vnějších vztahů: řídí Baubín. Úsek má 1. Právní komisi SZM: JUDr. Kos  – předseda, JUDr. Křenek, JUDr. Havlůj, JUDr. Labancz členové. 2. Katastrální komisi SZM: Ing. Baubín ml. – předseda, Ing. Vančura, MUDr. Tesfaye, Mgr. Kunclová, pí. Altoé členové. Kontrolní a revizní komise: Ing. Mikušová – předsedkyně, p. Kolář, p. Kubica členové. Schválila text rozkladu k „Upozornění a výzva … „ v režii JUDr. Havlůje.

21.05.2005 Předsedkyně Cebáková z pověření členské schůze SZM odeslala soudci Horkému schválený návrh na jeho vyloučení ze SZM s podrobným popisem jeho neetického chování, které je neslučitelné i s jeho funkcí soudce Obvodního soudu pro Prahu 2.

25.05.2005 Dopis předsedkyně Cebákové za SZM, který byl odeslán na MV ČR JUDr. Benešové. Rozklad k „Upozornění a výzva … „. Počet listů 73, počet příloh 34 v režii JUDr. Havlůje. Byl i návrh Masopusta a Baubína, kteří doporučovali SZM, aby se MV ČR vyhovělo a některé formulace Stanov SZM se upravily. Tento návrh při hlasování neprošel a byl schválen návrh JUDr. Havlůje, který šel na rozpor. JUDr. Havlůj před hlasováním přítomné ubezpečil, že případný spor u Městského soudu v Praze proti Ministerstvu vnitra ČR na 1. stání vyhraje.

26.05.2005 Dopis Policie ČR pro SZM. Vyrozumění o odložení věci ČTS: FIPO-13/ND-2005 Policie ČR, útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV. Inicioval Ing. Vančura za SZM na osobu působící ve společnosti IBG. Za policejní orgán: mjr. Mgr. Stanislav Vavřička.

06.06.2005 Veřejná výborová schůze SZM. P. Sedlák se vzdal funkce pokladníka a ujal se funkce člena KRK. Ing. Mikušová se vzdala funkce předsedkyně KRK a přijala funkci pokladní. JUDr. Křenek přednese zprávu o činnosti Právní komise SZM 5.9.2005. Ing. Baubín ml. přednese zprávu o činnosti Katastrální komise SZM 3.10.2005. Ing. Pilát přednese zprávu o činnosti Členské komise SZM 7.11.2005. Ing. Pilát bude monitorovat nájezdy bezdomovců na osadu, zpracuje dokument chování bezdomovců na sadě a kdo jej podepíše bude se označovat za „osadníka“. P. Masopust přepracuje „Řád SZM na sadu … „ v krizovém režimu. Ing. Vančurovi se ukládá zpracovat dopis na Katastrální úřad podle jeho vlastního návrhu. Ing. Mikušová vyřeší nedostatky ve vedení pokladny. Předsedkyně Cebáková bude řídit práci kanceláře SZM.

04.07.2005 1. potlach SZM a přátel k 50. výročí vzniku zahrádkářské osady na pozemkové trati Pod Majerovic historických pozemků Magistrátu hlavního města Prahy.

13.07.2005 Baubín podává za SZM na IBG trestní oznámení ve věci poškození oplocení Sdružení zahrádkářů čj.: ORII-3831/MO3-Tč-2004. Policejní inspektor prap. Lenka Mourková.

18.07.2005 Dopis soudce Horkého JUDr. Ivanu Kratochvílovi předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 2. Dopis obsahuje 3. str. textu. Soudce Horký na několika místech zcela vědomě lže. Opět se brání prohlášením (již po druhé; první výstrahu vzkázal p. Baubínovi po advokátovi Havlůjovi), že na Baubína podá podnět k zahájení trestního stíhání pro trestný čin pomluvy popř. útoku na státní orgán. Mimo jiné zajímavě podotkl: „ … i kdyby privatizace Motorletu proběhla v rozporu se zákonem, není v silách sdružení tuto skutečnost po právní stránce napadnout, …“

19.07.2005 Ministerstvo vnitra ČR pod čj.: VS-1510/SDR/1-2005 vydalo rozhodnutí o rozpuštění SZM. Tímto datem byl zahájen velmi zdlouhavý proces rozpouštění SZM z podnětu IBG. V této kauze neblaze proslul náš 3. právní zástupce JUDr. Havlůj, který se sám nabídl tento problém vyřešit. I on se jako JUDr. Labancz dopustil několika fatálních chyb a spor o rozpuštění SZM prohrál i u Nejvyššího soudu. Chyby byly tak zjevné, že jsme na něho podali stížnost k České advokátní komoře (dále jen ČAK). ČAK naši stížnost projednávala, ale ke zrušení licence advokáta nedošlo. Dále jsme na JUDr. Havlůje podali trestní oznámení pro zpronevěru 13.000,- Kč. Po projednání trestního oznámení na Policii ČR, Místní oddělení Stodůlky nám JUDr. Havlůj zpronevěřené peníze obratem odeslal na adresu JUDr. Labancze.

21.07.2005 Žalovaný Baubín podává v zastoupení JUDr. Labancze dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Městského soudu v Praze čj.: 25 Co 54/2005 o vyklizení pozemku. Žalobce IBG.

25.07.2005 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 4 C 541/2003 – 135. Žalovaný: Ing. Jiří Vančura zastupovaný JUDr. Labanczem, žalobce: IBG zastoupený advokátem Jarošem o vyklizení pozemku. Žaloba se zamítá. JUDr. Květuše Voráčková – předsedkyně senátu.

02.08.2005 Žalovaný Baubín v zastoupení JUDr. Labancze podává návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí o vyklizení pozemku čj.: 25 Co 54/2005 k Nejvyššímu soudu proti žalobci IBG.

19.08.2005 Dopis SZM Inspekci MV ČR s žádostí o prošetření rozhodnutí o rozpuštění SZM ze dne 19.7.2005.

26.08.2005 Dopis JUDr. Vladimíra Krále – I. náměstka ministra spravedlnosti (za ministra Němce), čj.: 330/2005-PERS-SO předsedkyni Cebákové. Jeho odpověď na stížnost soudce Horkého, kterou předsedkyně Cebáková podala 19.5.2005. Šetřením nebylo zjištěno, že by se soudce Horký dopustil neetického jednání.

05.09.2005  SZM v zastoupení JUDr. Havlůje podává na MV ČR žalobu k Městskému soudu Praha proti rozhodnutí o rozpuštění SZM MV ČR ze dne 19.7.2005.

05.09.2005 SZM v zastoupení JUDr. Havlůje podává k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žalobu na určení vlastníka pozemků proti IBG.

05.09.2005 Veřejná výborová schůze SZM. Z usnesení: Začíná se osvědčovat rozlišování „divokých bezdomovců“ a osadníků, do výboru byl kooptován Ing. Vladimír Štumpa (dále jen Ing. Štumpa). Konstatováno, že někteří členové výboru neplní své úkoly.

08.09.2005 1. interpelace SZM na jednání zastupitelstva MČ P-5 v zasedacím sále. Přednesla Cebáková – předsedkyně SZM. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dosud známými stavebními záměry soudce Horkého a prof. Čagina. Předsedkyně Cebáková se přímo JUDr. Milana Jančíka – starosty MČP5 zeptala, zda prof. Čagin na ÚMČP5 předložil podnikatelský záměr na pozemcích a zda zahájil proces změny územního rozhodnutí? Starosta JUDr. Jančík v odpovědi prohlásil, že prof. Čagin písemně radnici o změny nepožádal.

14.09.2005 Rozbor současné právní situace SZM vydané předsedou Právní komise SZM JUDr. Křenkem. (23/9)

16.09.2005 Odpověď MV ČR na dopis ze dne 19.8.2005. Dopis odeslala JUDr. Petra Wagnerová zástupkyně ředitele odboru všeobecné správy. Na postupu MV ČR o rozpuštění SZM neshledala nic protizákonného.

27.09.2005 Protokol o podání vysvětlení na Policii ČR, Obvodní oddělení Košíře. Vysvětlení podává p. Baubín k čj.: ORII-5338/MO3-2004. Baubín s krátkým komentářem zakládá do spisu 4 ks písemné přílohy. 

10.10.2005 Dopis SZM Veřejnému ochránci práv JUDr. Otakaru Motejlovi (dále jen JUDr. Motejl). 2 str. textu + 14 příloh o celkovém počtu 43 str. Tento spis je velmi obsáhlý. Jeho hlavní téma je popsat porušování zásad dobrých mravů, zásad obecné slušnosti a etiky soudce Horkého v ZO ČZS Spokojenost Praha 9 a SZM Praha 5. V této souvislosti je popsána činnost JUDr. Čulíka, soudkyně Fučíkové a jednatele IBG prof. Čagina. Dále stížnosti SZM na soudce Horkého k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, k Městskému soudu v Praze a ministru spravedlnosti.  

13.10.2005 Dopis Baubína za SZM na ÚMČ P-5, vedoucí odboru výstavby Ing. Daně Nacházelové (dále jen Nacházelové). Žádá o potvrzení charakteru staveb na pozemcích, které jsou pevně spojeny se zemí. Nabízí spolupráci při záchraně pozemků.

13.10.2005 2. interpelace na zastupitelstvu MČ P-5 – přednesla Cebáková – předsedkyně. Mimo jiné uvedla, že zahrádkáři na obranu historických pozemků Magistrátu  hlavního města Prahy již vynaložili 250.000,- Kč. Předložila čtyř bodový scénář na zpětné získání pozemků zastupitelům k posouzení.   

17.10.2005 IBG v zastoupení advokáta Jaroše odeslal Obvodnímu soudu pro Prahu 5 vyjádření k žalobě SZM o zaplacení 100.000,- Kč za odstranění části oplocení. 

18.10.2005 SZM se písemnou formou obrací na poslance Bratského o pomoc při řešení situace  v souvislosti s rozpuštěním SZM MV ČR. Dopis má 6 str. textu a 7. příloh o celkovém počtu 19 str. textu. 

18.10.2005 Rozsudek Obvodního soudu pro P5 čj.: 8C 434/2004-75 p. Baubín proti IBG o určení vlastníka pozemků podaný JUDr. Havlůjem. Žaloba se zamítá – předsedkyně senátu Mgr. Dita Staňková. JUDr. Havlůj rozsudek Baubínovi ani po marných upomínkách nepředal!? Dne 14.8.2007 si Baubín za kolkovné 150,- Kč nechal z archívu soudu rozsudek zkopírovat. Ukázalo se, že JUDr. Havlůj podal zcela nesmyslnou žalobu (proč?! je snad tak nezkušený advokát?!, nebo pracuje pro prof. Čagina?).

22.10.2005 Policie ČR, obvodní oddělení Košíře. Protokol o podání vysvětlení k čj.: ORII-5338/MO3-2004 soudce Horkého ke zneužití bianco listů. Velmi důležitý dokument. Soudce Horký popírá, že si u Ing. Vančury vyžádal 5 ks bianco podepsané listy papíru. Přiznává, že prof. Čagina zná již 9 let (tedy od roku 1996)!? Koupil si pozemek mimo Prahu. A další zajímavé údaje. Sepsala policejní inspektorka nstržm. Michaela Kačerová.

23.10.2005 Policie ČR, obvodní oddělení Košíře. Protokol o podání vysvětlení k čj.: ORII-5338/MO3-2004 JUDr. Čulíka ke zneužití bianco listů. Právním zástupcem SZM jsem se stal na žádost soudce Horkého, který byl členem SZM. (V té době již zařizoval nákup pozemků na IBG jednatele prof. Čagina v plné moci. Viz. 7.4.2003). Převzetí bianco listů papírů popřel. Pokusil se vysvětlit, proč zastupoval současně SZM i prof. Čagina. Zásadně v tom neviděl žádný problém. Sepsala policejní inspektorka Nstržm. Michaela Kačerová.

23.10.2005 Policie ČR. Vyrozumění ve věci čj.: ORII-5338/MO3-2004 bianco listy. Šetření bylo ukončeno a spisový materiál bude uložen pro případné další využití. Za MOP Košíře vedoucí ppor. František Vraný.

25.10.2005 Písemná interpelace poslance Bratského na ministra vnitra ČR Mgr. Františka Bublana (dále jen ministra Bublana). Žádá vysvětlení k rozpuštění občanského sdružení SZM. 

02.11.2005 Dopis Nacházelové – Baubínovi jako odpověď na dopis Baubína ze dne 13.10.2005 (viz. výše). Ing. Nacházelová vysvětluje Baubínovi právní překážky, které úřadu nedovolují jeho podání vyhovět.

02.11.2005 Na doporučení poslance Bratského odesílá SZM dopis poslanci RNDr. Miloši Kužvartovi (dále jen poslanec Kužvart). SZM krátce (odkazuje na 4 přílohy) informuje o svých aktivitách na ochranu pozemků a žádá poslance Kužvarta o součinnost.

03.11.2005 Veřejná výborová schůze. Schůze projednala stav hospodaření a důležitost výběru členských příspěvků na další pokračování odporu proti soudci Horkému a prof. Čaginovi, projednán text dopisu sepsaného Ing. Štumpou pro JUDr. Motejla, projednána zpráva předsedkyně Cebákové o práci s bezdomovci a „osadníky“.

14.11.2005 Dopis SZM starostovi MČ P5 Jančíkovi + 7 příloh.  Ve svém dopisu předsedkyně Cebáková JUDr. Jančíkovi stručně popisuje podstatu obrany pozemků proti brutálnímu postupu IBG. Popisuje v čem konkrétně SZM vidí nebezpečí vzniku korupčního prostředí vytvářené IBG.                                                                                                                                   

18.11.2005 Odpověď ministra Bublana na interpelaci poslance Bratského. Ministr Bublan vysvětlil postup MV ČR v souvislosti s podáním žaloby SZM na MV ČR proti rozpuštění SZM. V postupu MV ČR neshledal nic nezákonného. V příloze podrobně rozebírá právní aspekty provedeného rozpuštění SZM. Zde je nutné podotknout, že postup Masopusta a Baubína ze dne 29.3.2005 (viz. výše) byl právně relevantní. Členská schůze dne 11.4.2005 (viz. výše) postup Masopusta a Baubína neschválila a přijala návrh advokáta Havlůje jít na rozpor. Advokát Havlůj přesvědčil členskou schůzi, že podá na MV ČR žalobu, ve které bude úspěšný. Členská schůze ustavila komisi, které předsedal JUDr. Kos a bylo jí uloženo zpracovat rozklad k „Upozornění a výzvě …“. Rozklad v režii advokáta Havlůje byl dne 21.5.2005 (viz. výše) schválen členskou schůzí a odeslán dne 25.5.2005 (viz. výše) předsedkyní Cebákovou na MV ČR. Ukázalo se, že postup navržený advokátem Havlůjem byl právně irelevantní.   

22.11.2005 Druhý dopis SZM – Ing. Nacházelové podepsaný předsedkyní Cebákovou. Jedná se o kompromisní návrh než byl podán dne 13.10.2005 (viz. výše)

23.11.2005 SZM odesílá 2. dopis poslanci Kužvartovi. Jedna str. textu.

27.11.2005 SZM odesílá 3. dopis poslanci Kužvartovi. Dvě str. textu + příloha. Opětně popisuje brutální postupy IBG na pozemcích a navrhuje součinnost. 

30.11.2005 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 18 C 596/2003-79 o vyklizení pozemku. Žalovaný p. Sedlák zastoupený advokátem Labanczem, žalobce IBG zastoupený advokátem Jarošem. Žaloba IBG se zamítá. JUDr. Lucie Bečková předsedkyně senátu.

02.12.2005 Odpověď Ing. Nacházelové na druhý dopis SZM ze dne 22.11.2005 (viz. výše). Ing. Nacházelová opět rozebírá podání SZM a trvá na svém vysvětlení v dopise ze dne 2.11.2005 (viz. výše). Závěrem lituje, že nemůže poskytnout příznivější odpověď a považuje své stanovisko za konečné.

10.12.2005 Ve Spolkovém domě Stodůlky Praha 13 se uskutečnila členská schůze SZM od 14 do 16,30 hod. Tato členská schůze především schválila „Operační plán aktivní obrany SZM“ proti brutálnímu postupu  IBG reprezentovanému  skupinkou „zdivočelých predátorů“ a to především soudcem Horkým, JUDr. Čulíkem, prof. Čaginem a dalšími. Výboru uložila realizovat „Operační plán aktivní obrany“. Advokát Havlůj odpověděl na všechny dotazy z pléna. Prověřit okolnosti vzniku 5 ks bianco listů a jejich předání soudci Horkému. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Ing. Vančura , Ing. Štumpa. Bylo konstatováno, že v novém výboru se uplatní jen ti, kteří jsou schopni a ochotni pracovat samostatně. Do výboru byli zvoleni: Cebáková – předsedkyně (statutární orgán, vedoucí kanceláře SZM, mluvčí), Masopust – místopředseda (statutární orgán, řídí úsek vnitřních vztahů), Baubín – jednatel (statutární orgán, mluvčí, řídí úsek vnějších vztahů), Ing. Pilát – předseda členské komise, p. Korecký – předseda technické komise, JUDr. Křenek – předseda právní komise, Ing. Baubín ml. – předseda katastrální komise, pí. Altoé – předsedkyně EKO komise, členové výboru: pí. Tajčmanová, pí. Urbanová, p. Korecký, p. Kotouč, p. Kubečka, JUDr. Kos, JUDr. Havlůj, JUDr. Labancz, Ing. Štumpa, Mgr. Kunclová, MUDr. Tesfaye, Ing. Vančura, pí. Vrbová. Kontrolní a revizní komise SZM: Ing. Mikušová – předsedkyně, p. Kubica , p. Sedlák členové.  

31.12.2005 K tomuto datu zaplatilo členský příspěvek SZM 76 členů.

02.01.2006 Úřední záznam o podaném vysvětlení na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Jan Kozel předseda ZO OS KOVO Walter (dále jen p. Kozel) o převodu movitého majetku zahrádkářům. Zdůvodňuje, proč jim nepředal nemovitý majetek. Tvrdí, že nemovitý majetek vybudovaný na pozemcích zahrádkáři odborová organizace nevlastnila a proto je nemůže na zahrádkáře převést. Toto jeho tvrzení je v protikladu s tvrzením skupiny podnikavců kolem soudce Horkého a prof. Čagina. Ti stále neochvějně tvrdí, že všechen majetek na pozemcích náleží odborové organizaci. Zapsal Nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Ukončeno v 9,45 hod.

04.01.2006 Ing. Štumpa zpracoval „Právní rozbor SZM vlastnictví historických pozemků Magistrátu hl. m. Prahy“ 3 str. textu (32/9).

13.01.2006 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 8C 152/2005-51. SZM v zastoupení advokáta Labancze proti IBG zastoupeného advokátem Jarošem ve věci o zaplacení 100.000,- Kč. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 100.000,- Kč pro zmeškání. Mgr. Dita Staňková předsedkyně senátu.

17.01.2006 3. interpelace předsedkyně Cebákové na zasedání zastupitelů MČ P5 (2 str. textu). Mimo jiné vyzývá zastupitele, aby společně se SZM zahájili proceduru výmazu IBG z katastru nemovitostí. Pozemky musí být navráceny obci. 

13.02.2006 Dopis starosty Jančíka předsedkyni Cebákové. Starosta Jančík předsedkyni Cebákové sděluje, že na MHMP proběhlo jednání s ředitelem správy majetku MHMP Ing. Radkem Svobodou (dále jen Ing. Svoboda). MHMP prověří veškeré dostupné doklady ohledně vlastnictví pozemků a vydá závazné stanovisko v této věci. Podle zjištěných výsledků MHMP zváží možnost podat u příslušného soudu žalobu na určení vlastnictví pozemků.

20.02.2006 Dokument o 5ti str. zpracovaný Ing. Štumpou s názvem: „Návrh na přešetření chování soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiřího Horkého poškozujícího Sdružení zahrádkářů Motorlet“ byl předsedkyní Cebákovou odeslán: Obvodnímu soudu pro Prahu 2, 4 a 5, Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 a Městskému soudu v Praze. Z tohoto velmi obsáhlého dokumentu jen: spojitost soudce Horkého, JUDr. Čulíka a prof. Čagina, bianco listů, činnost soudce Horkého v ZO ČZS Spokojenost, vyloučení soudce Horkého ze SZM. Text tohoto dopisu podepsala předsedkyně Cebáková, místopředseda Masopust nepodepsal, jednatel Baubín podepsal. 

20.02.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, obor všeobecné kriminality. Vysvětlení podává Baubín jednatel SZM k likvidačním pracím zahrádkářské osady SZM ze dne 22.11.2004. Protokol má 14 stan textu a všechny jsou důležité! Výslech zapsal Nstržm. Pavel Halva, přítomen Npor. Pavel Weasserbeuer. Výslech ukončen 12 hod. 

21.02.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Josef Kožera majitel stavebních strojů bagru a buldozéru. Na bourací práce mne najal p. Švec. Vše se domluvilo v jeho kanceláři ve Stodůlkách v přítomnosti JUDr. Čulíka. Měl jsem zbourat všechny chaty a okolo celého pozemku udělat cestu, aby po ní mohla chodit ochranka se psy a pod. Na místě bylo asi 10 lidí ochranky. Já jsem řídil bagr a p. Švec s ochrankou přede mnou nějakým páčidlem otevírali dveře chat. Kontrolovali zda tam nejsou nějaké osoby, nebo plynové bomby. O předběžném opatření soudu jsem nevěděl. Po příchodu policie byly práce zastaveny. P. Švec odjel na policii, když se vrátil oznámil, že práce se zastavují, protože bylo podáno trestní oznámení. Za moji práci mi byla vyplacena jen záloha. V pracích se mělo pokračovat později. Na 3 str. uvádí ještě další zajímavé skutečnosti. Výslech zapsal nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Mgr. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Výslech ukončen v 11,00 hod.

21.02.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ŤS: ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Roman Vacek spolumajitel bezpečnostní agentury BSB spolu s Martinem Beckem a Danielem Böhmem. Na místo dorazil 22.11.2004 asi v 7 hod. S kolegou Tomášem Niklem měl stanoviště asi 300 m od hlavního vstupu. Ze svého stanoviště nic neviděl a o bourací práce se nestaral. Konec práce mu oznámil p. Beck asi v 15 hod. Na místě již byla policie. Výslech zapsal Nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Výslech ukončen ve 14,30 hod.

22.02.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Daniel Böhm majitel bezpečnostní agentury. Na ostrahu objektu měl písemnou smlouvu pravděpodobně s p. Švecem. Konkrétně chodil před bagrem a kontroloval chaty z důvodu plynové bomby, nebo osob v chatách. S p. Švecem byli celkem čtyři. Chaty byly z 95 % uzamčené, proto je p. Švec nějakým páčidlem otvíral. Že by někdo cenné věci nakládal, na kolečka neviděl. O bourání jsem se nestaral. O příjezdu policie jsem nevěděl. Nějaký kolega na mne zavolal, že je konec akce. Šel jsem ke svému autu a odjel. Výslech zapsal Nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen npor. Mgr. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Výslech ukončen v 10,40 hod.

23.01.2006 Veřejná výborová schůze SZM. Výbor mimo jiné uložil statutárnímu orgánu realizovat „Operační plán aktivní obrany“, který zpracoval Ing. Pilát.

27.02.2006  Usnesení Nejvyššího soudu ČR čj.: 22 Cdo 2757/2005-173. Žalovaný Baubín v zastoupení advokáta Labancze se dovolával proti žalobci IBG zastupovaného JUDr. Čulíkem ve věci vyklizení pozemku. Dovolání se odmítá. Předsedkyně senátu JUDr. Marie Rezková.

28.02.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává Rudolf Švec. Přiznal, že dohlížel na likvidaci plotu osady po dohodě s Čaginem. Dále uvádí: s Čaginem se zná 3 roky, jsou kamarádi. Ing. Čagin chtěl na pozemcích postavit obytné domy a nějaké objekty, které by byly ku prospěchu obce, např: bezbariérový dům apod. Domníval se, že po bouracích pracích bude následovat stavební činnost, kterou měl rovněž podle slibu Čagina řídit. Bourací práce řídil, ale o předběžném opatření soudu nevěděl. Já sám jsem žádnou chatu neotvíral. Všechny měly viditelně vypáčené dveře, vytlučená okna, uvnitř bylo zdemolované vybavení, vše přeházeno, šlo tzv. o spoušť. Pokud by se našlo něco cenného, mělo se to odevzdat majiteli. Nic cenného se nenašlo. Dle mého názoru patřily fyzicky budovy – altány a vnitřní vybavení jednoznačně Čaginovi. Věci, které by nepatřily Čaginovi měly zůstat na místě a také zůstaly. Na závěr uvádím, že jsem vykonával vůli Čagina, Lobacheva a JUDr. Čulíka a to na základě písemné plné moci. Výslech zapsal Nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Mgr. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Výslech ukončen v 10,30 hod.

28.02.2006 IBG v zastoupení advokáta Jaroše podává Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání čj.: 8C 152/2005 proti SZM.

06.03.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII-3432/OOK6-154-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor všeobecné kriminality. Vysvětlení podává Tomáš Mikl. Byl osloven bezpečnostní agenturou BSB p. Becka, aby 22.11.2004 vypomohl hlídat prostor, kde měly probíhat nějaké likvidační práce. Službu nastoupil v 9 hod a ukončil v 15 nebo 16 hod. Ze stanoviště, které mu bylo určeno, nic neviděl a ani se tam nic nedělo. Výslech sepsal nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Mgr. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Výslech ukončen 14,35 hod.

07.03.2006 Úřední záznam o podání vysvětlení čj.: ČTS: ORII 3432/OOK6-2004 a ČTS: ORII 1807/OOK6-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává JUDr. Čulík ve věci neznámý pachatel – podezření na trestný čin krádeže, poškozování cizí věci, spolupachatelství. JUDr. Čulík vypovídá: uřezání plotu prováděl p. Švec na pokyn Ing. Chagina. JUDr. Čulík zajišťoval jen právní pomoc. Ing. Chagin (znamenáme, že se prof. Čagin nechává psát Chagin) mi předložil Usnesení OS P5 ze dne 16.8.2004 čj.: 31 C 375/2003/56 o předběžném opatření a požádal mne, abych podal odvolání. Usnesením MěS ze dne 20.12.2004 pod čj.: 17 Co 437/2004-68 bylo předběžné opatření zrušeno. Můj známý JUDr. Horký, který byl členem SZM mne v roce 2002 požádal, abych pomohl zahrádkářům pozemky zakoupit. Tento prodej se neuskutečnil. Pozemky koupila společnost IBG jednatele Ing. Chagina, kterého jsem v době prodeje neznal. Na žádost Ing. Chagina jsem napsal 2 návrhy nájemní smlouvy;  jednu pro SZM a druhou pro jednotlivé zahrádkáře. K fyzickému vyklizení pozemků uvádím, že se mě Ing. Chagin ptal na možnosti. Informoval jsem ho podle stavebního zákona, jaké kroky má provést. Nejprve však chtěl pozemky pronajmout nějaké cestovní kanceláři. Postavit Motel, zažádat o vynětí z půdního fondu a změnit pozemky na stavební. Kdy a jak mělo dojít k vyklizení pozemků, jsem nevěděl. O jejich vyklízení jsem se dověděl 22.11.2004 po 12 hod telefonicky od p. Švece. Na MOP jsem přijel asi v 15 hod, p. Švec tam již byl. Po vzájemném slovním vysvětlování nám policisté řekli, ať jedeme domů, že budeme následně vyzváni k sepsání písemných protokolů. Výslech zapsal Nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Mgr. Pavel Weasserbauer policejní komisař. Skončeno v 11,40 hod.

13.03.2006 Dopis JUDr. Ivana Kratochvíla (dále jen předseda Kratochvíl) předsedy Obvodního soudu pro Prahu 2 SZM. Odpověď na stížnost SZM na soudce Horkého.  Předseda Kratochvíl ve svém dopise SZM ujistil, že stížnost prošetřil. Neprokázalo se, že by se soudce  Horký dopustil jednání, které by ohrozilo důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu.

22.03.2006 Ing. Štumpa člen Právní komise SZM zpracoval dokument (4 str. textu) s názvem „Zpráva o splnění části usnesení členské schůze SZM ze dne 10.12.2006.“ (Ing. Štumpa rok 2006 uvedl nepochybně omylem, protože předmětná schůze se uskutečnila 2005). Tato zpráva se týkala předání 5 ks bianco listin Ing. Vančurou soudci Horkému. K tomuto postupu Ing. Vančuru vyzval soudce Horký. Ing. Štumpa uvádí, že provedl výslech: Ing. Vančury, pí. Urbanové, p. Kotouče, p. Masopusta, p. Baubína, předsedkyně Cebákové a Mgr. Šnejdara, Csc. P. Sedlák odmítl spolupracovat, nejlépe spolupracoval Ing. Vančura. Z výpovědí zjistil, že k předání bianko podepsaných a orazítkovaných lisů papírů došlo na výborové schůzi dne 7.12.2002.

03.04.2006 Ing. Štumpa zpracoval „Pravidla chování a provozu na sadu“ 5 str. textu ke schválení na výborovou schůzi. Statutární orgán vzal velmi obsáhlý a komplikovaný text na vědomí a rozhodl do textu nezasahovat a nechat jej prověřit životem na sadu.

03.04.2006 Veřejná výborová schůze SZM. Projednáno udělit dlouholetému zahrádkáři Janu Pincovi doživotní čestné členství v SZM k jeho 92. narozeninám, kterých se dožívá dne 22.4.2006. Projednána 4. interpelace na starostu Jančíka, kterou přednesla zastupitelka Doc. Jelínková. Vybavit osadníky „Pravidly chování a provozu na sadu“. Projednány práva a povinnosti správce osady p. Varvařovského. Projednána součinnost s bezdomovci označenými za osadníky na ostrahu a normalizaci poměrů na osadě.

20.04.2006 4. interpelace na starostu Jančíka ve věci pozemků označených: 1225, 1227-1230. Přednesla zastupitelka MČ P5 Doc. RNDr. Eliška Jelínková, CSc. (dále jen Dr. Jelínková). Interpelace se týkala podání informace o tom zda IBG podala na ÚMČ P-5 žádost o změnu územního plánu a o tom, jak postupuje proces navrácení pozemků do majetku magistrátu.

09.05.2006 Odpověď starosty Jančíka na interpelaci Dr. Jelínkové. Potvrdil, že na ÚMČ P-5 nebyla doručena na dotčené pozemky žádost o změnu územního plánu. Na odboru obecného majetku MHMP u Ing. Svobody, vedoucího odboru byla projednána možnost podání žaloby na určení vlastníka pozemků. V dalším odkazuje na přílohu zpracovanou Ing. Arch. Evou Čechovou vedoucí odboru územního rozhodování ÚMČ P-5 ze dne 5.5.2006. Ing. Čechová upřesňuje dle výpisu z SPI KN, že ve vlastnictví IBG jsou pozemky PČ: 1225/1,6,22, 1227, 1228, 1229/1,25,34, 1230 a 1246/8. Pozemky jsou zařazeny do PZO a částečně LR, nebyl podán podnět na změnu Úpn.

20.05.2006 Členská schůze SZM (dále jen č.s.) – vzhledem k závažnosti přijatých usnesení označená za klíčovou. Největší problém, který členská schůze řešila, byl výběr členských příspěvků. Výdaje za právní služby advokátů Labancze a Havlůje se vyšplhaly na 140.000, – Kč. Předsedkyně Cebáková rozhodla, že se ani tentokrát členům výboru nebudou vyplácet odměny za práci ve prospěch organizace. Nedoplatky na členských příspěvcích překročily 100.000,- Kč. Č.s. ukončila členství v SZM 17. členům, jejichž dluh se blížil 5.000,- Kč s tím, že se mohou proti usnesení odvolat k revizní komisi. Byli č.s. označeni za „vyčkávače“ se kterými se budeme muset postupně rozloučit. Předsedkyně Cebáková č.s. navrhla rekonstrukci výboru a ve své zprávě o činnosti výboru precizovala nároky na členy výboru takto:  členové výboru musejí umět jasně formulovat své myšlenky, převést je do písemné podoby a umět je realizovat. Musí mít řídící schopnosti, musí se umět samostatně rozhodovat a za svá rozhodnutí umět unést osobní odpovědnost. Proto očekává zeštíhlení výboru. Hlavním motem do další činnosti je aktivní odpor proti IBG vystupňovat na ofenzívní odpor. Zejména bylo rozhodnuto, vést IBG k právní odpovědnosti za buldozérování a rabování osady (využít Policii ČR, službu kriminální policie) a výmazu IBG z katastru nemovitostí v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy. Janu Pincovi byl k jeho 92. narozeninám předán diplom Čestného člena SZM. Č.s. byla seznámena s dopisem zahrádkářů Vlastimilem a Annou Vodičkovi. Odpovědí na jejich dopis byl pověřen člen výboru Ing. Pilát. Rekonstrukce výboru SZM: Cebáková – předsedkyně, Ing. Štumpa – místopředseda a vedoucí Úseku pro vnitřní vztahy SZM, který má komise: členskou Ing. Pilát – předseda, technickou p. Korecký – předseda, Baubín st. – jednatel, mluvčí SZM, vedoucí Úseku vnějších vztahů SZM, který má komise: právní JUDr. Křenek – předseda, katastrální Ing. Baubín ml. – předseda, ekologická Altoé – předsedkyně. Statutární orgán ve složení: předsedkyně Cebáková, Ing. Štumpa, p. Baubín. Kontrolní a revizní komise: ing. Mikušová – předsedkyně, p. Kubica, pí. Makásková členové. Dále byli zvoleni členy výboru: JUDr. Kos, p. Maťaťa, MUDr. Tesfaye, Ing. Vančura a p. Žákovec. Předsedové komisí si mohou povolat spolupracovníky podle vlastního uvážení. 2. potlach osady s táborákem se uskuteční dne 25.7.2006, veřejnosti tak dáme najevo, že tu stále jsme. Ověřovatelé zápisu: pí. Makásková, Ing. Štumpa.   

22.05.2006 SZM vyhořela dvojchata č. 7 a č. 8. V chatě č. 7 uhořel osadník Alexander Czchuta. Podle Kriminální policii ČR se pravděpodobně jednalo o nedbalost Czchuty při kouření (Podle pí. Cebákové byl p. Czchuta nekuřák.). Podle správce Varvařovského (osadníka) se jednalo o úmyslně založený požár. Podle Baubína, který druhý den situaci fotograficky zdokumentoval, nelze úmyslné založení požáru jednoznačně vyloučit. 

22.05.2006 MHMP podalo na IBG žalobu na určení vlastníka pozemků prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Světlany Zvolánkové. Věc přidělena Ing. JUDr. advokátce Jitce Krajíčkové. SZM je vedeno jako vedlejší účastník. Žaloba navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek: určuje se, že žalobce (MHMP) je vlastníkem pozemků. Obvodní soud pro Prahu 5 tuto žalobu přidělil soudkyni Fučíkové a je vedena pod čj.: 28C 275/2006.

23.05.2006 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, čj.: 7 C 419/2005-54. Žalobce: SZM zastoupené advokátem Havlůjem, žalovaný: IBG zastoupený advokátem Jarošem o určení neexistence vlastnictví pozemků. Žaloba se zamítá. Soudce Mgr. Vladimír Soukup předseda senátu. Advokát Havlůj nám tento rozsudek zadržel. Baubín jej získal od Obvodního soudu pro Prahu 5 zkopírováním až dne 23.7.2007 za kolkovné 200,- Kč. Z tohoto rozsudku bylo SZM povinno advokátu Jarošovi vyplatit 10.225,- Kč. Tuto částku advokát Havlůj převzal dne 25.5.2006 od Baubína, výdejový pokladní doklad č.: 123, účel platby: soudní výlohy. Advokát Havlůj tuto částku advokátu Jarošovi neodeslal a nechal si ji pro vlastní potřebu. Po zjištění této skutečnosti SZM podalo na advokáta Havlůje trestní oznámení Obvodnímu zastupitelství pro Prahu 5 dne 10.9.2007. Podle rozsudku byl povinen tuto částku odeslat do 3 dnů po nabytí právní moci advokátu Jarošovi – právnímu zástupci IBG. Stanovisko výboru SZM: advokát Havlůj podal za SZM zcela nesmyslnou žalobu, kterou samozřejmě na 1. stání prohrál a místo, aby ve stanovené době soudní poplatky odeslal obratem (asi 25.5.2006) advokátu Jarošovi ponechal si je a teprve po podání trestního oznámení na Policii ČR dne 10.9.2007 je 31.1.2008 odeslal advokátu Labanczovi právnímu zástupci SZM. Chování advokáta Havlůje hodnotíme, jako chování absolventa pomocné školy. Bylo by patřičné, aby se ČAK hlouběji zabývala profesní způsobilostí advokáta Havlůje!

25.05.2006  Mimořádná členská schůze SZM uložila výboru ustavit paralelně ZO ČZS Pod Majerovic (dále jen ZO) tak, aby byla připravena převzít kontinuitu SZM a po jeho rozpuštění dále hájila oprávněné zájmy zahrádkářů.

12.06.2006 SZM pro Obvodní soud pro Prahu 5 zpracovalo dokument: „Prorůstání  organizovaného zločinu do státní správy i samosprávy …“

14.06.2006 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci žalobce SZM zastoupeného advokátem Labanczem proti IBG zastoupeného advokátem Jarošem čj.: 8C 152/2005-61 o zaplacení 100.000,- Kč o návrhu žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání se zamítá. Mgr. Dita Staňková předsedkyně senátu.

15.06.2006 Rozbor současné právní situace SZM předsedou Právní komise SZM JUDr. Křenkem pod názvem: „Nástin problematiky k postupu IBG vůči SZM z hlediska dalšího postupu“. (viz archív 23/9).

19.06.2006 Pokračování v podání vysvětlení ze dne 28.3.2006, vysvětlení podává  Prof., Ing. Nikolaj Valentinovič Chagin, CSc. na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, čj.: ČTS: ORII. 3432/OOK6-2004 jako podezřelý z trestného činu poškozování cizí věci. Ing. Čagin si vzpomíná, že p. Švec od něho dostal pověření k provedení prací a plnou moc od Ing. Lobacheva. Do spisu založil: – dopis ZV OS KOVO Walter ze dne 21.9.2004 (listinný podvrh viz. výše), – Dohoda o ukončení platnosti smlouvy ze dne 5.4.2001 (listinný podvrh viz. výše), – potvrzení o úpisu akcií ze dne 11.6.2001 a další dokumentaci. Vyslechl Nstržm. Pavel Halva policejní komisař, přítomen Npor. Mgr. Pavel Waserbauer policejní komisař. Ukončeno 13,35 hod. 

26.06.2006 Podává IBG odvolání k Městskému soudu v Praze proti usnesení Obvodního soudu pro Praha 5 čj.: 8C 152/2005 (zaplacení 100.000,- Kč za uřezání plotu), v zastoupení advokáta Jaroše.

27.06.2006 SZM odeslalo Policii ČR obvodní ředitelství Praha II, Nádražní 16/a, P-5 prohlášení o „Prorůstání organizovaného zločinu do státní správy i samosprávy …“.

30.06.2006 Rozsudek Městského soudu Praha čj.: 11 Ca 237/2005-28 ve věci žaloby proti rozhodnutí MV ČR o rozpuštění SZM ze dne 19.7.2005. Žalobu podává SZM v zastoupení advokáta Havlůje. Žaloba se zamítá. Předsedkyně senátu JUDr. Hana Veberová.

03.07.2006 Úřední záznam o podaném vysvětlení čj.: ČTS: ORII 3432/OOK6-2004 na Policii ČR obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Podává Jan Kozel předseda ZO OS KOVO Walter ve věci podezřelého Čagina. Vypovídá ke kopii dopisu ze dne 21.9.2004, kterým p. Kozel údajně IBG oznamuje, že může altány na pozemcích odstranit. Tento dopis označuje za podvrh a popisuje markanty. Vyslechl a zapsal Nstržm. Pavel Halva policejní komisař. Skončeno 10,10 hod. (další důkazy o podvrhu viz. 10.7.2006).

09.07.2006 Ing. Štumpa datuje své 1. písemné odstoupení z funkce místopředsedy SZM.

10.07.2006 Úřední záznam o podaném vysvětlení čj.: ČTS:OR II. 3432/OOK6-2004 na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality. Vysvětlení podává p. Kozel. Předkládá listinné důkazy o podvrhu z „dílny“ IBG, který má datum 21.09.2004 (26/9 A) a velmi podrobně jej popisuje. Výslech ukončen 13,20 hod. Vyslechl Nstržm. Pavel Halva.

27.07.2006 se uskutečnila ustavující členská schůze ZO. Výbor ZO okamžitě zahájil proces registrace u ČZS. Zakládajícími členy jsou: Ing. Mikušová, Ing. Pilát, pí. Cebáková, pí. Tajčmanová, Baubín. ZO sídlí: Hábova 1562, 155 00 Praha 5. Rozsah činnosti: zahrádkářská v rámci stanov Českého zahrádkářského svazu a včelařská v rámci stanov Českého svazu včelařů. ZO je připravena převzít právní kontinuitu SZM podle aktuální potřeby.

08.08.2006 Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl ve svém dopise (17 str. textu + 3 přílohy) čj.: 2737/2005/VOP/ PKK dospěl k názoru, že jednání soudce Horkého není v souladu s principy soudcovské profesní etiky. Stížnost SZM je důvodná, mělo být zahájeno kárné řízení. Intenzita prohřešků soudce Horkého byla tak veliká, že nebylo možné danou věc vyřešit například jen důtkou. V současné době je jeho popisovaná vina promlčena. Na soudce Horkého jsme postupně podávali stížnosti na jeho neetické chování k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 – JUDr. Ivan Kratochvíl, Městskému soudu v Praze – JUDr. Jan Sváček a Ministerstvu spravedlnosti ČR ministru Pavlu Němcovi bez úspěchu.

10.08.2006  Předsedkyně Cebáková podepisuje advokátu Havlůjovi plnou moc k řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30.6.2006 čj.: 11 Ca 237/2005-28 ve věci rozpuštění SZM Ministerstvem vnitra ČR.

10.08.2006 Datuje Ing. Štumpa – místopředseda SZM své 2. písemné odstoupení z funkce ve výboru SZM.

14.08.2006 Advokát Havlůj podává za SZM kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30.602006 k čj.: 11 Ca 237/2005-28 k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze ve věci rozpuštění SZM Ministerstvem vnitra ČR.

15.08.2006 Výborová schůze SZM vzala na vědomí rezignaci Ing. Štumpy na funkci místopředsedy ve výboru SZM. Do konání členské schůze výbor pověřil výkonem funkce místopředsedy SZM Ing. Piláta. Dnem 17.7.2006 výbor ukončil platnost razítka SZM STATUTÁRNÍ ORGÁN se jménem Ing. Vladimír Štumpa – místopředseda.. 

16.08.2006 Ing. Štumpa svolal do klubovny na 18 hod členskou schůzi bez vědomí výboru SZM, což bylo velmi zvláštní, protože stanovy SZM nic takového neumožňují. Na tuto tak zvanou členskou schůzi se stejně nikdo nedostavil. Později Ing. Štumpa doručil výboru 6 různých dokumentů o celkovém počtu 18 str. textu, které údajně „Štumpova „ členská schůze schválila. Na tyto písemnosti výbor nereagoval, protože ve své podstatě byly destrukční a práci výboru by zcela paralyzovaly.

31.08.2006 Městský výbor ČZS zaregistroval vznik nové ZO Pod Majerovic.

05.09.2006 Český zahrádkářský svaz – Ústředí zaregistrovalo vznik nové ZO Pod Majrovic.

13.09 2006 Český statistický úřad zaregistroval ZO ŽS Pod Majerovic a přidělil identifikační číslo: 75 087 162.

13.09.2006 Vyjádření žalovaného IBG zastoupeného advokátem Jarošem o určení vlastnického práva k pozemkům čj.: 28C 275/2006 proti MHMP a vedlejšímu účastníku SZM. Advokát Jaroš ve svém vyjádření navrhuje vedlejší účastnictví zamítnout a žalobu MHMP se shora uvedených důvodů rovněž zamítnout.

25.09.2006 Usnesení Městského soudu v Praze čj.: 21 Co 321/2006-87 ve věci žalobce SZM zastoupeného advokátem Labanczem proti žalovanému IBG zastoupeného advokátem Jarošem k odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 8 C 152/2005-61 o zaplacení částky 100.000,- Kč za likvidaci části oplocení, takto: usnesení I. stupně se mění tak, že se zrušuje rozsudek pro zmeškání. JUDr. Helena Lišková předsedkyně senátu.

07.10.2006 Společná 1. mimořádná členská schůze ZO a mimořádná členská schůze SZM – „slučovací“. Schválena preambule ke stanovám ZO ČZS. Schválena inventura majetku SZM podle odhadu soudních znalců. Bylo ukončeno hospodaření SZM se ztrátou 40.613,- Kč. ZO se zavázala schodek vyrovnat do konce roku 2006. Činnost SZM tímto dnem skončila. ZO se zavázala dále hájit oprávněné zájmy všech zahrádkářů. Členské příspěvky se od této schůze budou připisovat k dobru na konto ZO. Osada prožívá velmi těžké období. Ostraha osady je zajišťována Policií ČR, osadníky a jejich psy. Kolem statutárního orgánu SZM vznikla iniciativní pracovní skupina, která řeší aktuální naléhavé úkoly na ochranu oprávněných zájmů všech členů SZM (i bývalých). Jsou to osobnosti, které umějí jasně formulovat své myšlenky, umějí je písemně zpracovat, mají řídící schopnosti, umějí se rozhodovat a umějí za svá rozhodnutí nést osobní odpovědnost. Mají výraznou odolnost vůči nepříznivým okolnostem. Jsou to osobnosti, které nečekají na dějepis naší osady, jsou to osobnosti, které dějiny naší osady dělají. Výbor ZO bude pracovat ve složení: Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, p. Baubín st. – jednatel, mluvčí = statutární orgán, pí. Tajčmanová – pokladní. Další členové výboru: MUDr. Tesfaye, p. Žákovec, JUDr. Křenek, Ing. Baubín ml., pí. Altoé. Revizní komise: Ing. Mikuševá – předsedkyně, p.  Kubica, p. Makásková – členové. Ověřovatelé zápisu: pí. Tajčmanová, pí. Makásková. Členská schůze výboru ukládá projednat s IBG výši odškodného za zničený majetek; případně odstupné za opuštění osady v součinnosti s Magistrátem pokračovat v žalobě na určení vlastníka pozemků a výmazu IBG z katastru nemovitostí. 

07.10.2006 Byla ukončena a členskou schůzí schválena inventura majetku na pozemku osady pro předávací protokol mezi SZM a ZO. Majetek byl vyčíslen podle odhadu soudních znalců na částku 8.970.551,- Kč.

20.10.2006 Městský výbor ČZS Praha žádá Ústředí ČZS o poskytnutí finanční pomoci v soudních sporech pro ZO ČZS Pod Majerovic. Dotace poskytnuta nebyla.

23.10.2006 Žádost o změnu vlastníka v katastru nemovitostí podávají SZM v likvidaci a ZO ČZS Pod Majerovic na KÚ HMP z důvodu sloučení. Mezi přílohami je i „Protokol o předání a převzetí“. KÚ HMP vede pod čj.: Z 81511/06.

08.11.2006 Dopis MV ČR, oddělení volební a sdružování sděluje Ing. Štumpovi, že jeho požadované prošetřování aktivit SZM je v souvislosti s jeho zánikem 31.7.2006 již bezpředmětné. JUDr. Daria Benešová vedoucí oddělení volebního a sdružovacího.

06.12.2006 Česká inspekce životního prostředí ve věci Josef Kožera, Jokospeed. Nabytí právní moci o pokutě za nedovolenou likvidaci dřevin na pozemcích zahrádkářské osady ve výši 350.000,- Kč. Rozhodnutí ČIŽ nabylo právní moci dne 9.11.2006 a proto je vykonatelné. Za ČIŽ OI Praha Doc. Ing. Malena Fantová, CSc. pověřená vedením oddělení ochrany přírody.

29.12.2006 Baubín – jednatel ZO odesílá dopis Jiřímu Janečkovi radnímu MHMP, který má v rezortu řešení bezdomovectví na území Prahy. Informoval ho o práci s bezdomovci v zahrádkářské osadě Pod Majerovic ZO ČZS o spolupráci s Policií ČR a v příloze mu zaslal aktuální seznam bezdomovců (které nazýváme osadníky) k dalšímu využití. 

31.12.2006 Předsedkyně SZM v likvidaci Cebáková a předsedkyně ZO Ing. Mikušová odeslaly zahrádkářům k novému roku 2007 dopis s aktuálními informacemi. Mimo jiné: pokračujeme v odporu proti rozhodnutí MV ČR o rozpuštění SZM kasační stížností k Nejvyššímu soudu ČR, sledujeme vývoj událostí v souvislosti s žalobou MHMP proti IBG na určení vlastníka pozemků. Z dopisu JUDr. Darji Benešové jsme se dověděli, že SZM oficiálně zaniklo ke dni 31.7.2006. Ing. Štumpa oznámil, že ke dni 15.12.2006 vystoupil ze SZM. Písemnosti, které nám zaslal, svědčí o tom, že výkon funkce místopředsedy SZM byla nad jeho intelektuální možnosti, proto je ponecháváme bez komentáře.   

14.02.2007 Dopis jednatele ZO Baubína na Obvodní stání zastupitelství pro Prahu 5 JUDr. Janě Frimlové (dále jen JUDr. Frimlová) dozorující ČTS: ORII 3432/2004 (buldozérování a rabování osady). P. Baubín stručně popisuje kriminální řádění prof. Čagina. Trestné činy byly spáchány 22.11.2004 a doposud  nebylo prof. Čaginovi předáno obvinění. Bylo by patřičné, aby orgány činné v trestním řízení poněkud přidaly. V příloze JUDr. Frimlové zaslal dokument „Prorůstání organizovaného zločinu do státní správy i samosprávy …“, kterým dokumentuje, že IBG při dosahování svých podnikatelských záměrů reálně kalkuluje s korupcí.

16.02.2007 ZO vydala „Statut osadníků“ po konzultaci na MHMP, Policii ČR, exkurzi na lodi Hermes a Mgr. Petrou Lakatošovou ředitelkou Naděje o.s. Tento jednostránkový dokument upravuje pravidla pobytu bezdomovců na osadě ZO ČZS Pod Majerovic.

23.02.2007 Jmenovací dekret 1. likvidátora SZM Ing. Stanislava Řípu, adresa: Lysinecká 1046/30, 143 00 Praha 4 – Modřany, ČOP.: SK 375 793, narozen dne 9.1.1942. Podepsal JUDr. Václav Henych vrchní ředitel Sekce legislativy a všeobecné správy MV ČR (dále jen ředitel Henych) podle čj.: VS-1654/SDK/1-2007. Po 9. schůzkách s představiteli SZM (předsedkyní Cebáková, Ing. Pilát, Ing. Mikušová, Baubín) v součinnosti s advokátem Labanczem se ze zdravotních důvodů,  vzdal funkce likvidátora.

06.03.2007 Úřední záznam o podaném vysvětlení na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie, odbor obecné kriminality, čj.: ČTS:OR II. 3432/OOK6-2004. Vysvětlení podává Baubín. Výborová schůze dne 4.3.2007 Baubína pověřila sdělit policii, že nástupnickou organizací SZM se stala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic. Právním zástupcem ZO byl v plné moci pověřen advokát Labancz. Baubín vyzývá orgány činné v trestním řízení o aktivní dokončení trestného řízení a urychleně jej předat prof. Čaginovi Usnesení dle ust. § 160 tr. řádu. V kopii předává písemný postoj k věci, který ZO odeslala na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5. 

12.03.2007 ZO podává stížnost na advokáta Havlůje k České advokátní komoře (dále jen ČAK) + 8 příloh. 

12.03.2007 ZO zrušuje advokátu Havlůjovi plnou moc k zastupování.

15.03.2007 Likvidátor SZM Ing. Řípa odesílá na KÚ k rukám Mgr. Haně Mufové (dále jen Mgr. Mufová) dopis v němž jí sděluje, že byl MV ČR jmenován likvidátorem SZM. Jakékoliv nakládání s majetkem SZM spadá výhradně do jeho kompetence.

17.04.2007 Podání ZO k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Žádost o vstřícné jednání se zahrádkáři v aféře advokáta Havlůje.

19.04.2007 Republiková rada ČZS udělila ZO ČZS Pod Majerovic Pamětní list k 50. výročí ustavení Českého zahrádkářského svazu.

25.04.2007 Místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 5 JUDr. Michal Holub (dále jen JUDr. Holub) reaguje na podání ZO ze dne 14.4.2007. Naše podání ze dne 17.4.2007 je podle JUDr. Holuba na úrovni bulvárního tisku.

25.04.2007 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj.: 9 As 3/2007-77 ve věci kasační stížnosti SZM zastoupeného advokátem Havlůjem proti usnesení Městského soudu v Praze čj.: 11 Ca 237/2005-53 o rozpuštění SZM MV ČR. Kasační stížnost se zamítá. Senát advokátu Havlůjovi vytýká, že ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč. Advokát Havlůj to zdůvodňoval nesolventností klienta, ale již po stanoveném termínu. Senát advokátu Havlůjovi vytýká ještě další procesní nedostatky. Podepsal JUDr. Radim Malík předseda senátu (dále jen JUDr. Malík). K této věci vyjádření výboru: advokátu Havlůjovi byla částka 3.000,- Kč p. Baubínem předána dne 30.11.2006, doklad č.: 6, účel: Zaplacení soudního poplatku – kasační stížnost SZ Motorlet, jakmile o ni požádal. Rozhodně se nejednalo o nesolventnost organizace SZM, jak advokát Havlůj mylně informoval předsedu senátu JUDr. Malíka. Advokát Havlůj poplatek soudu neuhradil a peníze si ponechal pro vlastní potřebu! Počítal s tím, že toto je konec SZM a nikdo se ho již na nic ptát nebude. Rozsudek soudu zástupcům SZM přes opakované výzvy nedoručil. Text rozsudku si nechal jednatel Baubín zkopírovat v archívu Městského soudu v Praze dne 30.7.2007.   

25.04.2007 Baubín žádá zdvořile JUDr. Frimlovou o odpověď na dopis ze dne 14.2.2007.

04.05.2007 Dopis – JUDr. Frimlová odpovídá na dopis Baubínovi ze dne 14.2.2007. Přezkoumala dosavadní postup policejního orgánu. Dne 4.4.2007 vyhotovil komisař SKPV v Praze 5 usnesení k zahájení trestního stíhání Nikolaje Chagina. Podezřelý dosud usnesení nepřevzal, neboť se zdržuje v Rusku. Jsou činěny úkony k doručení usnesení.

18.05.2007 Dopis Dagmar Šourkové zahrádkářky advokátu Havlůjovi. Vypovídá smlouvu o právní službě v trestním řízení. Zjistila, že podal žalobu dne 22.11.2006 pod čj.: 20C 607/2006 na  kterou mu plnou moc nepodepsala. Na vědomí zaslala na ČAK.

20.05.2007 1. členská schůze ZO. Č.s. uložila výboru ZO pokračovat v aktivnímu odporu proti IBG. V součinnosti s MHMP usilovat o výmaz IBG z katastru nemovitostí, v součinnosti s Policií ČR zajistit předání obvinění Čaginovi, případně jeho vzetí do vazby. Dále spolupracovat s poslancem PSČR, Policií ČR, MHMP, soudy  ČR, ČAK, ČIŽP, sdělovacími prostředky a občanskou veřejností na ochraně našeho majetku. Stále se pokoušet o mimosoudní vyrovnání s IBG ve spolupráci s advokátem Labanczem. Důsledně vybírat účelový členský příspěvek. Aktualizovat text „Statut osadníka“. Dne 25.7.2007 uspořádat 3. potlach s táboráčkem k 52. výročí založení osady, abychom dali občanské veřejnosti najevo, že tu stále jsme!

07.06.2007 Podle předchozího souhlasu dle § 76/1 tr. ř., které dne 5.6.2007 vydalo OSZ Praha 5, JUDr. Jana Frimlová, byl na pachatele Nikolaje Valentinoviče Čagina vydán zatykač. Po zadržení vyrozumět 6. odd. OOK SKPV Praha II, Por. Halvu ve věci ORII-3432/OOK6-2004 (buldozerování a rabování zahrádkářské osady na pozemkové trati Pod Majerovic).

11.06.2007 Statutární orgán ZO odeslal dopis JUDr. Tome Frankičovi předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 5, kde reaguje na dopis jeho místopředsedy JUDr. Michala Holuba a znovu vysvětluje podstatu profesního a etického pochybení soudce Horkého a advokáta Havlůje. (29/11).

14.06.2007 Zpráva o stavu věci pro potřeby poškozeného: SZM, nyní ZO ČZS Pod Majerovic;  zpracoval: poručík Pavel Halva – komisař. Na 3 str. textu Por. Halva podrobně popisuje průběh vyšetřování. V závěru Por. Halva konstatuje, že obviněný Čagin přestal s Policií ČR spolupracovat a proto na jmenovaného bylo dne 7.6.2007 vyhlášeno celostátní pátrání. (Viz. archív ZO 11/12). 

18.06.2007 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 8C 152/2005-132 mezi SZM zastupované advokátem Labanczem proti IBG zastoupenému advokátem JUDr. Jarošem ve věci zaplacení částky 100.000,- Kč za likvidaci části oplocení pozemků, kterého se dopustil p. Švec na pokyn prof. Čagina. Předseda senátu Mgr. Zdeněk Váňa řízení zastavil z důvodu rozpuštění SZM MV ČR.

21.06.2007 Dopis předsedkyně Cebákové – JUDr. Květě Krocové (dále jen soudkyně Krocová) předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 5 k věci čj.: 20 C 608/2006. Předsedkyně Cebáková soudkyni Krocové sděluje, že advokátu Havlůjovi vypověděla plnou moc k zastupování a bude se u soudu zastupovat sama. Advokát Havlůj k soudu zaslal dopis ještě v době, kdy měl plnou moc zrušenu.  Počínání advokáta Havlůje je zcela nepochopitelné a vede k podezření, že jedná v korupčním zájmu IBG.

21.06.2007 Dopis Cebákové na ČAK. Cebáková podává stížnost na advokáta Havlůje, kterého hodnotí jako člověka, který byl firmou IBG zkorumpovaný. Tento dopis odesílá na vědomí soudkyni Krocové.

03.07.2007 P. Baubín odesílá dopis na ČZS Územní sdružení HMP Ing. Peteru Kohoutovi – jednateli (dále jen Ing. Kohout). P. Baubín podává Ing. Kohoutovi souhrnnou zprávu o akcích ZO na obranu proti soudci Horkému a prof. Čaginovi. Mimo jiné upozorňuje Ing. Kohouta na možnost „tunelování“ další zahrádkářské osady mimo Prahu soudcem Horkým.

11.07.2007 Návrh žalobce na přerušení řízení o zaplacení 100.000,- (uřezání a odcizení plotu SZM) čj.: 8 C 152/2005. Žalobce: SZM (zastoupený advokátem Labanczem), žalovaný: IBG (zastoupený advokátem Jarošem). Žalobce navrhuje, aby soud přerušil řízení, neboť mu je známo, že u Městského soudu v Praze je vedeno řízení proti žalovanému IBG čj.: 28 C 275/2006, ve kterém MHMP se domáhá určení vlastníka pozemků.

16.07.2007 Dopis předsedkyně Cebákové – JUDr. Benešová vedoucí oddělení volebního a sdružovacího MV ČR k čj.: VS-7464/SDR/1-2006. Mimo jiné předsedkyně Cebáková JUDr. Benešové sděluje, že: „ … Ing. Řípa (likvidátor SZM) vykazuje prvky činnosti ve prospěch … IBG … Jeho vyhýbavá a nejasná stanoviska, která neumí řádně zdůvodnit, v nás vyvolává pocit projevu výrazné nespolupráce. … Vám navrhujeme zvážit jeho další setrvání ve funkci likvidátora majetku SZM. Pokud Ing. Řípa bude nadále pokračovat ve své činnosti tak, jak začal, stane se rizikem i pro některé zaměstnance MV ČR.“ 

25.07.2007 Uskutečnil se 3. potlach zahrádkářské osady ZO Pod Majerovic u příležitosti 52. výročí vzniku osady a ve 4. roce ofenzívní obrany proti brutálnímu postupu soudce Horkého a prof. Čagina.

26.07.2007 Dopis p. Masopusta na ČAK. Připojuje se ke stížnosti na advokáta Havlůje. Ve své stížnosti podrobně popisuje jeho závažná pochybení, která lze vyhodnotit i jako spolupráci s protistranou. 

27.07.2007 Dopis advokáta Labancze – advokátu Jarošovi. Advokát Labancz odesílá advokátu Jarošovi dlužnou částku 10.225,- Kč za SZM podle rozsudku čj.: 7 C 419/2005, protože advokát Jaroš ji ústně urgoval u předsedkyně Cebákové. Jedná se o platbu SZM pro advokáta Jaroše, svěřená advokátu Havlůjovi ze dne 23.5.2006, kterou si advokát Havlůj tehdy ponechal pro vlastní potřebu, místo odeslání advokátu Jarošovi.

14.08.2007 Dopis ČAK JUDr. Marcely Marešové (dále jen JUDr. Marešová) vedoucí kontrolního oddělení Baubínovi. JUDr. Marešová informuje Baubína, že stížnost  ze dne 12.3.2007 na advokáta Havlůje se řeší, o výsledku šetření bude vyrozuměn. 

16.08.2007 Dopis SZM v likvidaci Řípovi – likvidátorovi SZM (opakovaný i advokátem Labanczem), tentokrát odeslaný doporučenou poštou na dodejku. Dodejka se vrátila potvrzená Řípou o převzetí. SZM vyzývá Řípu, aby pokračoval v likvidaci SZM, nebo aby na funkci likvidátora rezignoval. Na vědomí MV ČR JUDr. Benešové.

23.08.2007 Dopis ZO ČZS Pod Majerovic, podepsaný jednatelem Baubínem na ČZS – Územní sdružení HMP Ing. Kohoutovi – tajemníkovi. Věc: ZO ČZS Pod Majerovic nástupnická organizace Sdružení zahrádkářů Motorlet. Baubín uvádí, že dle sdělení MV ČR k rozpuštění SZM došlo ke dni 31.7.2006 a žádá ing. Kohouta o vyjádření k nástupnictví. 

23.08.2007 Dopis ČZS Územní sdružení HMP pro ZO ČZS Pod Majerovic Baubínovi, podepsaný  Ing. Kohoutem – tajemníkem. „K vašemu dopisu … sdělujeme, že jsme zaevidovali zápis z ustavující členské schůze ZO ČZS Pod Majerovic, která se uskutečnila dne 27.7.2006, tedy čtyři dny před rozpuštěním SZM. Z bodu 7. usnesení je patrné, že ZO ČZS Pod Majerovic je nástupnickou organizací SZM. K dnešnímu dni jsme nezaznamenali, že by tomu tak nebylo.“

30.08.2007 Rozbor 1. jednání určovací žaloby 28C 275/2006 Magistrát HMP proti IBG – podle videonahrávky. 2. str. textu, mimo jiné advokát IBG Jaroš tvrdí, že IBG již zakoupilo na LV 2027 PČ 1225/1, 1225/6 (strojovna SZM), 1225/22 (včelín SZM), 1227, 1228, 1229/1, 1229/9, 1229/25 (klubovna SZM), 1229/30 (vodojem SZM), 1230 a 1246/8 (vodojem SZM). SZM v likvidaci nedostalo prostor se před soudem k tomuto názoru advokáta Jaroše vyjádřit. Soudkyně Fučíková vyhověla IBG a vydala usnesení v němž SZM zamítla spoluúčast na žalobě s MHMP. (3/13).

10.09.2007 SZM v likvidaci podává na advokáta Havlůje Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 oznámení, že existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry podle ust. § 248, odst. 1 tr. zák. V textu SZM v likvidaci vyčísluje částku 13.000,- Kč, kterou advokát Havlůj převzal na soudní výlohy, tyto neuhradil a použil je k osobní spotřebě.

10.09.2007 Věc: Podání SZM v likvidaci k ČAK k čj.: 264/2007/K ze dne 12.3.2007, JUDr. Marešové. Za SZM podává předsedkyně Cebáková. Doplňuje stížnost na advokáta Havlůje. V příloze zasílá text trestního oznámení + 4 ks příloh na advokáta Havlůje k dalšímu využití ČAK. 

12.09.2007 Jednatel Baubín odesílá dopis radnímu MHMP Janečkovi pověřenému řešením bezdomovectví v Praze. V příloze: 1. Členský průkaz osadníka, 2. Statut osadníka, 3. Seznam osadníků ZO ČZS Pod Majerovic k 12.9.2007 jako dílčí hlášení o práci s lidmi bez přístřeší na území HMP, ke korekci a k dalšímu využití. 

13.09.2007 Dopis ve věci: Vyrozumění o postoupení tr. oznámení. Vyrozumění podává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 pod čj.: ZN 413/2007-4a –  SZM v likvidaci jednateli Baubínovi. „ … Vaše trestní oznámení … bylo postoupeno k prošetření na PČR OŘ Praha II, SKPV OOK, Nádražní 16a, Praha 5“. Za Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 JUDr. Stanislava Rybová – státní zástupkyně. 

19.09.2007 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 21C 600/2006-13. Žalobkyně pí. Altoé, zastoupená advokátem Havlůjem proti žalovanému IBG o náhradu škody 60.000,- Kč způsobenou IBG dne 22.11.2004 (buldozérování, rabování). Advokát Havlůj tuto žalobu podal bez vědomí a plné moci pí. Altoé. Podobně jako na dalších 18 zahrádkářů. Soudce JUDr. Karol Kubíček – předseda senátu řízení zastavil. Ve zdůvodnění advokátovi Havlůjovi vytýká, že po upozornění a uplynutí zákonné lhůty, soudu nepředložil plnou moc ani soudní poplatek. Výbor ZO poskytoval právní pomoc všem postiženým zahrádkářům podle usnesení 1. členské schůze ZO (6/16).

04.10.2007 Dopis ZO Pod Majerovic podepsaný: Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel (statutární orgán ZO); adresovaný Katarině Oboňové Transparency International. Věc: „Podezření na korupční jednání skupiny lidí kolem … IBG …“. + 3 ks příloh.

08.10.2007 Advokát Labancz v plné moci Ing. Řípy likvidátora SZM odesílá dopis na Katastrální úřad HMP ve věci vysvětlení, jak došlo na listu vlastnictví 2149 k zániku subjektu SZM stavebních objektů: 1225/6 – strojovna, 1225/22 – včelín, 1229/9 – klubovna, 1229/34 – vodojem a 1229/25 – vodojem. Žádá o sdělení, na jakém LV jsou uvedené nemovitosti zapsány. Pokud KÚ uvedené nemovitosti neeviduje, žádá zdvořile o sdělení, na základě jakých právních skutečností se tak stalo. ( 9/13). 

15.10.2007 Úřední záznam o podaném vysvětlení k čj.: ORII-14988/TČ -16-2007 – ve věci podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry podle ust. § 248, odst. 1 tr, zák., kterého se měl dopustit advokát Havlůj. Vysvětlení podává Baubín – jednatel SZM v likvidaci na Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II, místní oddělení Stodůlky. Skončeno 21,59 hod zapsal Nprap. Michal Butovič, vrchní inspektor. (4/13). 

25.10.2007 Dopis advokáta Labancze na KÚ k rukám Mgr. Mufové. Věc: SZM – katastrální území Jinonice k čj.: OR-762/2005.101. Mgr. Mufovou žádá, aby veškeré písemnosti původně zapsané na LV č. 2149, včetně rozhodnutí byly zasílány k jeho rukám.(ZO 11/13).

29.10.2007 Dopis: Katarína Oboňová, Právní protikorupční poradenské středisko, Transparency International ČR, adresát: ZO Baubín – jednatel. Oboňová informuje ZO o možných postupech a právní pomoci, které TI ČR poskytuje. Má-li se TI ČR Vaší věcí hlouběji zabývat, předložte nám konkrétnější informace. (viz. archiv ZO 9/13).

20.11.2007 Dopis KÚ HMP k čj.: Z-81511/06 Bc. Jitka Štefková – vedoucí právního oddělení IX, KÚ HMP. Věc: Vrácení podání k opravě a doplnění.  Mimo jiné uvádí, že stavby ve Vaší žádosti nejsou v KN evidovány. Adresát SZM v likvidaci, na vědomí ZO.

17.12.2007 Dopis ZO podepsaný jednatelem Baubínem radnímu MHMP p. Janečkovi. Baubín radnímu Janečkovi zasílá aktualizaci umístění osadníků. Uvítali bychom dotaci na vedení sporů o pozemky s IBG. Udělení dotace nebude mít vliv na pokračování našeho programu „Malé Emauzy“. 

28.01.2008 Dopis ČAK – podepsán JUDr. Jan Mikš předseda kontrolní rady sděluje ZO, že z podnětu Baubína – jednatele, byla na advokáta Havlůje podána kárná žaloba.

18.02.2008 Ing. Řípa likvidátor SZM podepisuje advokátu Labanczovi plnou moc v souvislosti s likvidací majetku SZM, aby jej zastupoval v právních věcech. 

20.02.2008 Dopis ZO advokátu Labanczovi: věc: „Přihlášení pohledávky“ – ZO vůči SZM v likvidaci.

22.02.2008 Usnesení Policie ČR, obvodní ředitelství pro Prahu II, služba kriminální policie a vyšetřování, 4. oddělení obecné kriminality, čj.: ORII-14988-20/TČ-2007-74. Ve věci zpronevěry 13.000,- Kč advokátem Havlůjem. Advokát Havlůj převzetí peněz potvrdil. Na svoji obhajobu uvedl, že peníze SZM v likvidaci odeslal dne 21.12.2007, ale že se mu vrátila zpět adresát neznámý. Dne 30.1.2008 odeslal částku 13.000,- na adresu advokáta Labance, právního zástupce SZM v likvidaci. Z tohoto důvodu por. Petr Stryal, policejní komisař, trestní oznámení SZM v likvidaci odložil s možností podat do 3 dnů stížnost. Komentář výboru SZM v likvidaci: advokát Havlůj je lhář! Výbor SZM v likvidaci očekává, že advokát Havlůj podá na výbor žalobu na ochranu osobnosti!? Advokát Havlůj ve své výpovědi na Policii ČR uvádí, že částku 13.000,- Kč odeslal dne 21.12.2007 na adresu SZM v likvidaci. Tuto částku převzal dne 23.5.2006 a měl ji odeslat právnímu zástupci IBG advokátu Jarošovi. Advokát Havlůj navrhl SZM vést zcela nesmyslný spor, který na 1. stání prohrál. Výbor SZM v likvidaci je toho názoru, že advokát Havlůj je docela obyčejný podvodník a zloděj. Výbor SZM v likvidaci zadal advokátu Labanczovi podat na usnesení Por. Petra Stryala stížnost. Advokát Labancz tento úkol ve stanovené lhůtě nesplnil.

17.03.2008 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 o určení vlastníka pozemků. Žalobce: MHMP zastoupené AK Zvolánkovou, proti žalované IBG zastoupené advokátem Jarošem. Sp. zn.: 28C 275/2006-75, žaloba se zamítá. Podepsána Mgr. Lenka Fučíková, předsedkyně senátu. (23/14). 

10.04.2008 Dopis KÚ HMP – SZM v likvidaci. Věc: Vrácení podání ze dne 23.10.2006 čj.: Z-81511/06. Po přezkoumání podání zjištěno, že opravou chyby sp. zn. OR-762/2005 byly odstraněny budovy na pozemcích PČ: 1225/6, 22, 1229/9, 29, 34 a 1231/43 a to z důvodu, že listiny nesplňují podmínky dané zákonem pro zápis do KN. Za KÚ HMP, Bc. Jitka Štefková, vedoucí právního oddělení IX. Na vědomí bez příloh ČZS ZO Pod Majerovic.

30.04.2008 Nabídka ZO ČZS Pod Majerovic za majetek SZM v likvidaci. Podáno advokátu Labanczovi v rámci likvidace SZM.

20.05.2008 Dopis advokáta Labancze v zastoupení poškozeného Ing. Řípy, likvidátora SZM – Policii ČR, obvodní ředitelství, služba kriminální policie a vyšetřování, obecné kriminality, pí Žilkové vyšetřovatelce ve věci čj.: ORII 3432/OOK6-2004 o podání zprávy ve výše uvedené věci.

20.05.2008 Dopis advokáta Labancze Ing. Řípovi. Vzhledem k tomu, že se advokát Labancz nemůže na likvidátora Ing. Řípu dovolat, odesílá mu kopii „Nabídku ZO“ a „Pohledávku ZO“. Dále mu sděluje, že žádné další nabídky neobdržel.

23.05.2008 Dopis advokáta Labancze – ZO (viz. archív ZO 16/14). Advokát Labancz podává ZO na 2 str. textu zprávu v okruhu otázek: -vlastnické právo na LVČ: 2027, – odstranění zápisu budov na KÚ viz. čj.: Z-8151/06, – evidence „Nabídky ZO“, – dopis Policii ČR ve věci čj.: ORII 3432/OOK6-2004.

25.05.2008  2. členská schůze ZO. Mimo jiné vzala na vědomí, že pro nedostatečný výběr členských příspěvků se členům výboru ani za rok 2008 nebudou vyplácet odměny, celkové výdaje na odpor vůči IBG za období let 2002 – 2007 činí 521.891,90 Kč, pro informovanost členů jsou výborové schůze veřejné, fungují 2 informační střediska, předsedkyně vydává občasné vyhlášky na sadu, dne 26.7.2008 se na sadu uskuteční 4. potlach k 53. výročí vzniku osady, vyslechla koncepci Ing. Velka o dalším využití osady za předpokladu, že MHMP uspěje ve sporu o určení vlastníka pozemků. Členská schůze mimo jiné schvaluje zeštíhlení výboru a to: Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel, pí. Tajčmanová – pokladní, Ing. Mikušová – revizorka. Členská schůze ukládá výboru mimo jiné pokoušet se o mimosoudní vyrovnání s IBG, v kooperaci s advokátem Labanczem, pokračovat v ofenzívní obraně ZO proti IBG, Ing. Velkovi spolupracovat s MHMP na kauze určení vlastníka pozemků, předsedkyni Cebákové vydat složení a kompetence členů výboru. Ověřovatelé zápisu: PHDr. Orosi, p. Chrastil.

25.05.2008 Složení a kompetence členů výboru ZO a jejich základní povinnosti aktualizované předsedkyní ZO ke konání 2. členské schůze: 

Vlasta Cebáková – předsedkyně – statutární zástupce ZO – vedoucí kanceláře ZO – držitelka razítka č. 1 – držitelka podpisového vzoru u České spořitelny  – má právo podepisovat účetní doklady – vykupuje a prodává stavební objekty osady – přiděluje stavební objekty osadníkům – přijímá a propouští osadníky – svolává výborové a členské schůze ZO a řídí je – členské schůzi podává zprávu o činnosti výboru ZO. 

Ing. Vladimír Pilát – místopředseda – statutární zástupce ZO – řídí Úsek vnitřních vztahů ZO – má právo podepisovat účetní doklady – vydává  „Statut osadníka“ – jmenuje a odvolává správce osady.

Petr Baubín – jednatel – statutární zástupce ZO – řídí Úsek vnějších vztahů ZO – má právo podepisovat účetní doklady – držitel razítka č. 2 – držitel podpisového vzoru u České spořitelny.

Jarmila Tajčmanová  – pokladní, (účetní) ZO – držitelka podpisového vzoru u České spořitelny – zajišťuje výběr členských příspěvků –  členské schůzi ZO podává zprávu o hospodaření ZO – členské schůzi ZO navrhuje rozpočet a výši členského příspěvku.  

Ing. Eva Mikušová revizorka – držitelka podpisového vzoru u České spořitelny – činnost revizorky řídí výhradně jen členská schůze ZO – provádí kontrolu účetnictví a plnění usnesení výborových a členských schůzí ZO – podává návrhy nápravných opatření – členské schůzi předkládá revizní zprávu ke schválení.

27.05.2008 Dopis: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 sděluje SZM v likvidaci , že na obviněného prof. Čagina podalo Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu pro spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 2, písm. a) tr. zák. a trestného činu poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1, písm. c) tr. zák. Podepsána JUDr. Jana Frimlová – státní zástupkyně.

27.05.2008 Obžaloba. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 podává Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na prof. Nikolaje Valentinoviče Chagina, protože spáchal dne 22.11.2004 trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 2, písm. a) tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 odst. 2 písm. c) tr. zák. ve výši 3.314.949,69 Kč. Sp. zn.: 1 ZT 160/2007-79, 11 str. textu – podepsala JUDr. Jana Frimlová státní zástupkyně, Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. (3/15 A).

29.05.2008 Dopisem Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha II, služba kriminální policie a vyšetřování, 6. oddělení obecné kriminality je zaslána: Zpráva o stavu věci čj.: ORII-484-38/TČ-2008-76, původně čj.: ORII-3432/OOK6-2004 advokátu Labanczovi. Dále informuje, že „Trestní spis“ týkající se zahrádkářské kolonie Motorlet, byl dne 2.5.2008 zaslán na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 s návrhem na podání obžaloby pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 171/2a tr. zák. a poškozování cizí věci dle § 257/1, 2c tr, zák. Podepsána Por. Bc. Alena Žilková – komisař.

27.06.2008 MHMP zastoupené AK Zvolánková podává odvolání proti rozsudku 1. stupně sp. zn.: 28C 275/2006 na určení vlastníka pozemků žalované IBG zastoupené advokátem Jarošem. (23/14).

04.07.2008 Ing. Pilát – místopředseda SZM v likvidaci odesílá dopis na MV ČR JUDr. Václavu Henychovi, vrchnímu řediteli sekce legislativy a všeobecné správy. (Jmenoval Ing. Řípu likvidátorem SZM). Jedná se o stížnost na Ing. Řípu pro nečinnost a na podezření z možnosti korupčního jednání. Odeslány 2 ks přílohy. (25/14). 

10.07.2008 Uskutečnil se 4. potlach zahrádkářské osady na pozemkové trati Pod Majrovic u příležitosti 53. výročí založení a 5. roku ofenzívní obrany proti brutálnímu postupu prof. Čagina údajného vlastníka historických pozemků MHMP. 

21.07.2008 Předsedkyně Cebáková odesílá všem postiženým zahrádkářům (i těm, kteří neplatí členské příspěvky) pokyny, jak mají postupovat  v souvislosti se svévolným počínáním advokáta Havlůje, který bez plné moci a zaplacení soudního poplatku za ně, podal  žaloby na prof. Čagina s tím, že tyto žaloby všichni prohrají a již se nebudou moci o svá práva později ucházet. Další důkaz, že Havlůj pracuje pro prof. Čagina. Podle odhadu výboru ZO by tímto počínáním advokát Havlůj ušetřl prof. Čaginovi asi 3.500. 000,- Kč.

28.07.2008 Dopis z ČAK – oddělení pro kárné věci, podepsán JUDr. Jan Syka (dále jen JUDr. Syka) vedoucí oddělení pro věci kárné ČAK. Adresát Baubín – jednatel ZO. JUDr. Syka – Baubínovi sděluje, že advokát Havlůj byl v souladu s ustanoveními kárného řádu kárné žaloby zproštěn. 

06.08.2008 Dopis MV ČR –  podepsán JUDr. Myron Zajonc (dále jen JUDr. Zajonc) zástupce ředitele odboru všeobecné správy. Je to odpověď na dopis Ing. Piláta ze dne 4.7.2008. JUDr. Zajonc nesdílí názory Ing. Piláta o nečinnosti Ing. Řípy. Není proto dán důvod pro zásah do jeho působnosti.

16.10.2008 Dopis SZM v likvidaci (podepsán statutárním orgánem SZM: Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel). Adresát: JUDr. Václav Henych, vrchní ředitel sekce legislativy a všeobecné správy MV ČR. V dopise je opět podrobně popisována liknavá práce likvidátora SZM Ing. Řípy. Dopis končí dotazy na MV ČR: 1. Proces majetkového vyrovnání SZM v likvidaci dokončí Ing. Řípa, nebo advokát Labancz? 2. Náklady na ukončení procesu likvidace ponese ZO, nebo MV ČR? (7/15).

10.12.2008 Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci 23 Co 484/2008-100 odvolání HMP v zastoupení AK Zvolánková proti IBG zastoupenému advokátem Jarošem proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 28C 275/2006-75 ze dne 17.3.2008 na určení vlastníka pozemků. Rozsudek I. stupně se potvrzuje (pozemky vlastní IBG!) 7 str. textu. (7/16).

15.12.2008 Dopis SZM v likvidaci (podepsaný statutárním orgánem SZM – viz. 16.10.2008) JUDr. Václavu Henychovi + zápis z 8. schůzky SZM v likvidaci s likvidátorem Ing. Řípou. Citace z dopisu: „ … Zaznamenali jsme, že na naše podání ze dne 16.10.2008 jsme neobdrželi odpověď. Tento dopis považujte ze 1. upomínku … “.

16.12.2008 Protokol o hlavním líčení čj.: 3T 88/2008. Trestná věc proti obžalovanému Ing. Nikolaji Valentinoviči Chaginovi (dále jen Čagin) 32 str. textu. Samosoudkyně Mgr. Vanda Činková (dále jen soudkyně Činková). (14/15 A).

07.01.2009 Protokol o hlavním líčení čj.: 3T 88/2008.Tresná věc proti obžalovanému Čaginovi 10 str. textu. Výslechy svědků: Ing. Lobačeva, Baubína. Soudkyně Činková.

28.01.2009 Zápis z 9. schůze SZM v likvidaci s likvidátorem Ing. Řípou. Ing. Řípa opět sděluje, že MV ČR mu neuvolnilo zálohu na zveřejnění inzerátů. Dohodnuto použít peněz, které SZM zpronevěřil advokát Havlůj a po podání trestního oznámení, je odeslal advokátu Labanczovi do úschovy. Součástí zápisu jsou 2 ks příloh: 1. vyjádření Ing. Vančury k výpovědi obviněného prof. Čagina a 2. Prohlášení předsedkyně Cebákové k čj.: 3T 88/2008. (16/15).

18.02.2009 Protokol o hlavním líčení čj.: 3T 88/2008. Trestná věc proti obžalovanému prof. Čaginovi 7 str. textu. Výslechy svědků: Rudolf Švec, Josef  Kožera. Soudkyně Činková. (4/16). 

26.02.2009 Tiskové prohlášení SZM v likvidaci a ZO k průběhu hlavního líčení obviněného prof. Čagina ve věci 3T 88/2008 s názvem: Ruský podnikatel prof Čagin před soudem. (19/15). S průvodním dopisem odesláno všem zastupitelům MČ P5, všem zastupitelům MHMP a vybrané adresy podle zvláštního seznamu. Reagovali pouze zastupitelé Ing. Ondřej Velek a Ing. Petr Štěpánek, CSc. oba ze strany Zelených.

18.03.2009 Protokol o hlavním líčení čj.: 3T 88/2008. Trestná věc proti obžalovanému Ing. Čaginovi 6 str. textu. Výslechy svědků: p. Sedláka, pí. Kašparové a JUDr. Čulíka. JUDr. Čulík vypověděl, že adresy zahrádkářů měl Ing. Čagin k dispozici od samého začátku sporu. Soudkyně Činková (11/16).

15.04.2009  Protokol o hlavním líčení čj.: 3T 88/2008. Trestná věc proti obžalovanému prof. Čaginovi 3 str. textu. Výslechy svědků: RSDr. Jan Portele a Naděždy Portelové. Soudkyně Činková (15/16).

20.04.2009 Dovolání žalobce HMP zastoupeného AK Zvolánková k Nejvyššímu soudu ČR ke sp. zn.: 28C 275/2006 proti rozsudku Městského soudu v Praze čj.: 23 Co 484/2008-100. Žalovaný: IBG o určení vlastníka pozemků 11 str. textu (16/16).

13.05.2009 Protokol o hlavním líčení v trestní věci 3T 88/2008 proti obviněnému prof. Čaginovi. Postupováno podle § 219 tr. řádu 2 str. textu.  Soudkyně Činková.

23.05.2009 3. členská schůze ZO. Heslo této čl. sch.: „Proti zlu se musí bojovat a nic nevzdávat!!!“ Informovanost členské základny: dvě informační střediska s dokumentací SZM i ZO – možnost získání kopií dokumentů, vydávání příležitostných vyhlášek předsedkyně – vyvěšováno na sadu, členské i výborové schůze jsou veřejné i pro občanskou veřejnost – zápisy se odesílají jen platícím členům, neformální výměna názorů i s občanskou veřejností se uskutečňuje na pravidelně pořádaném potlachu k výročí založení osady. Hospodaření ZO za rok 2008 skončilo malým přebytkem – předsedkyně Cebáková rozhodla, že ani letos se nebudou členům výboru udělovat finanční odměny za práci. Schválila členy výboru po jménech, aby pro výkon funkce měli nejvyšší možný mandát. Pí. Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel, pí. Tajčmanová – pokladní, Ing. Mikušová – revizorka. Kompetence a povinnosti členům výboru předsedkyně Cebáková upřesnila. Konstatováno, že zeštíhlení výboru se osvědčilo. Mnohočlenný výbor se neosvědčil. Každý člen výboru si může podle vlastního uvážení vybrat příležitostné spolupracovníky, kteří nemusí docházet na výborové schůze, protože mají pouze hlas poradní. Ukládá výboru pokračovat v ofenzívní obraně proti agresívnímu postupu obchodní firmy IBG, která vykazuje zřetelné kriminální prvky chování. Pokračovat v projektu „Malé Emauzy“, důsledně hájit občanská práva všech zahrádkářů, ukládá výboru přijmout opatření, která by omezila volné pobíhání psů po sadu. Ověřovatelé zápisu: p. Chrastil, PhDr. Orosi (22/16).     

06.06.2009 Vyhláška předsedkyně ZO. Předsedkyně důrazně upozorňuje osadníky, že volné pobíhání psů po osadě není povolené. Přestupky bude řešit pokutou 100,- Kč. Opakovaný přestupek bude předávat Policii ČR (24/16).

19.06.2009 Závěrečná řeč advokáta Labancze ke sp. zn.: 3T 88/2008. Obžalovaný prof. Čagin věc: buldozerování a rabování zahrádkářské  osady  SZM (27/16).

25.06.2009 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci 3T 88/2008 (buldozerování a rabování osady). Obžalovaný prof. Čagin zničil a poškodil cizí věc a způsobil značnou škodu, čímž spáchal trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 a 2 písm. c) tr. zák a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 2 let podmíněně na zkušební dobu 4 let a ukládá se mu peněžitý trest ve výši 500. 000,- Kč. Pro případ, že by obžalovaný ve stanovené lhůtě peněžitý trest nesplnil, stanoví obžalovanému náhradní trest odnětí svobody v trvání 1 roku. Mgr. Vanda Činková – samosoudkyně. (33/16).

13.07.2009 Odvolání obžalovaného prof. Čagina proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci čj.: 3T 88/2008 (buldozérování a rabování) k  Městskému soudu v Praze. Odvolání podává advokát Jaroš v plné moci prof. Čagina (17/17).

25.07.2009 5. potlach k 54. výročí založení zahrádkářské osady. Potlach byl ovlivněn radostí z Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 (viz 25.6.2009), který potvrdil, že „Proti zlu se musí bojovat a nic nevzdávat“! (35/16 A).

11.08.2009 Dopis advokáta Labancze – Ing. Jakubu Šebestovi předsedovi Pozemkového fondu ČR. Podal mu podnět k přezkoumání stavu pozemků a k případnému podání žaloby o určení vlastnictví. (36/16).

22.09.2009 Dopis – odesilatel: Pozemkový fond ČR, Ing. Josef Tunkl (dále jen Ing. Tunkl) – vedoucí sekce správy nemovitostí. Adresát: advokát Labancz. Ing. Tunkl advokátu Labanczovi sděluje, že PF ČR v současné době zajišťuje veškeré možné podklady, které postoupí sekci právní k vyjádření (40/16). 

07.10.2009 Dopis – odesilatel: AK Zvolánková (zpráva o stavu věci určení vlastníka pozemků MHMP proti IBG). Adresát: pí. Tůmová, odbor správy majetku MHMP. Advokátka Zvolánková pí. Tůmovou informuje o tom, že její AK neuspěla u Městského soudu v Praze a podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Upozorňuje, že použila veškeré argumenty, které bylo možné uplatnit ve prospěch MHMP, nicméně přesto u Obvodního soudu pro Prahu 5 i u Městského soudu v Praze neuspěla. Soudkyně Fučíková, která mimo jiné rozhodovala o podobném případu v kauze 28C 385/2003 IBG proti Baubínovi na vyklizení pozemku použila jako důkazy rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR s odůvodněním rychlosti a hospodárnosti řízení (41/16). 

15.12.2009 Prof. Čagin jednatel IBG, podává Obvodnímu státnímu zastupitelství podnět k zahájení trestního stíhání, protože bývalí zahrádkáři neustávají v útocích proti IBG. V současné době uzavírají s bezdomovci „nájemní smlouvy“. Pracovníci IBG vyzývají bezdomovce, aby pozemky opustili. Bezdomovci jim předkládají uvedené „smlouvy“ a odmítají výzvě vyhovět. Žádá, aby SZ přezkoumalo, zda jednání bývalých zahrádkářů nenaplňuje zákonné znaky trestné činnosti. Podepsán prof.  Čagin – jednatel (20/17).

16.12.2009 Usnesení Městského soudu v Praze 61 To 442/2009. Potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro P-5 (buldozerování a rabování) 3T 88/2008.

16.12.2009 Státní zástupce pro Prahu 5 Mgr. Michal Hanych (dále jen Mgr. Hanych) povolal Baubína na krátký (asi 20 min.) rozhovor. Věc se týkala žhářských útoků na zahrádkářskou osadu. V úvodu Mgr. Hanych potvrdil, že Policie ČR žháře nevypátrala a proto věc odložila. Dále si Mgr. Hanych ověřoval, zda pan Alexander Czchuta byl skutečně bezdomovec. V závěru Baubína ubezpečil, že žhářské útoky se již nebudou opakovat … 

18.12.2009 Dopis – odesilatel: Pozemkový fond Ing. Tunkl. Adresát: advokát Labancz. Ing. Tunkl advokátu Labanczovi sděluje, že spis ve věci oprávněnosti zápisu pozemků v KN na IBG, byl postoupen sekci právní PF ČR k posouzení (53/16). 

30.12.2009 Jmenovací dekret 2. likvidátora SZM. JUDr. Václav Henych, vrchní ředitel sekce archivnictví a všeobecné správy MV ČR jmenuje 2. likvidátorem SZM Ing. Michala Kyncla (dále jen likvidátor Kyncl) pod čj.: MV-91 800-9/VS-2008 (54/16).

10.01.2010 Dopis – odesilatel: jednatel ZO p. Baubín. Adresát: Jiří Janeček – radní HMP (má ve svém rezortu řešení otázky bezdomovectví). Baubín radnímu Janečkovi podává další zprávu o projektu Malé Emauzy a aktualizovaný Statut osadníka k případné korektuře (6/17). 

11.01.2010 MV ČR schválilo novelu stanov Českého zahrádkářského svazu (24/17).

12.01.2010 Advokát Labancz podal Městskému soudu v Praze „Insolvenční návrh podaný věřitelem“ na dlužníka IBG. Po dohodě ve výboru, který o úspěšnosti tohoto podání advokát  Labancz přesvědčil, formálně návrh podává člen ZO Mgr. Vratislav Šnejdar, CSc. (dále jen Mgr. Šnejdar) za peníze ZO, čj.: MPSH 59 INS 445/2010-A-9 (7/17).

26.01.2010 Zápis z 1. schůzky s likvidátorem Kynclem. Uskutečnila se rekognoskace zahrádkářské osady ZO Pod Majerovic původně SZM. Proveden základní pohovor o stavu věci, který bude předán likvidátorovi na 2. schůzce, která se uskuteční v kanceláři advokáta Labancze dne 3.2.2010. Dále byla likvidátorovi Kynclovi předána vybraná dokumentace „asi 1,5 cm vysoká“ (10/17).

27.01.2010 Výbor ZO schválil dokument: „Zpráva o stavu věci pro 2. likvidátora SZM v likvidaci, Ing. Kyncla“. Dále byl výbor informován o jednání Baubína s Mgr. Hanychem dne 16.12.2009. Obsah jednání byl podrobně zkoumán a dal příčinu k několika závažným spekulacím … ( 8/17).

28.01.2010 Usnesení Městského soudu v Praze čj.: MPSH 59 INS 445/2010-A-9 ve věci dlužníka IBG o návrhu insolvenčního věřitele Mgr. Šnejdara o rozhodnutí o úpadku. Městský soud v Praze rozhodl takto: insolvenční návrh věřitele se odmítá. Ze zdůvodnění soudce je zřetelně patrné, že advokát Labancz má v této věci mezery v právním vzdělání. Podle názoru některých členů výboru by bylo patřičné, aby si advokát Labancz své právnické vzdělání ještě doplnil a pak teprve pokračoval v advokátní praxi. Podání advokáta Labancze vyřizovala asistentka soudce Mgr. Jitka Grundová; i tato skutečnost svědčí o tom, že podání nebylo  kvalifikované.

03.02.2010 Zápis z 2. schůzky s likvidátorem Kynclem. Likvidátor Kyncl podepsal Čestné prohlášení (tak jako likvidátor Řípa) o tom, že nespolupracuje se stranou IBG. Likvidátor Kyncl převzal „Zprávu o stavu věci“ a ještě další vybranou dokumentaci k dalšímu využití. Likvidátor Kyncl si vyžádal ještě znalecké posudky a účetní dokumentaci. Likvidátor Kyncl podepsal advokátu Labanczovi plnou moc k právnímu zastupování SZM v likvidaci na náklady ZO a další (12/17). 

15.02.2010 Zápis ze 3. schůzky s likvidátorem Kynclem. Ing. Pilát dokladoval inventury + soudní odhady o celkovém počtu 194 str. textu, Ing. Mikušová dokladovala účetnictví SZM. Po vyjasnění dalších problémů, odešle likvidátor Kyncl IBG návrh mimosoudního vyrovnání (22/17).

19.02.2010 Dopis z Pozemkového fondu ČR – advokátu Labanczovi. Zdůvodňuje, proč nepodá žalobu na určení vlastníka pozemků (nemůže doložit aktivní legitimaci). Podepsal: Ing. Josef Tunkl pověřený vedením sekce správy nemovitostí PF ČR (31/17).

20.02.2010 Přihlášení „Pohledávky ZO“ vůči SZM v likvidaci adresováno advokátu Labanczovi (14/17).

21.02.2010 Protokol o nalezeném majetku SZM v likvidaci. Pro likvidátora Kyncla zpracoval Ing. Pilát (32/17).

08.03.2010 Dopis ZO – Pozemkovému fondu ČR. Žádost o přehodnocení právního názoru ze dne 19.2.2010.

08.03.2010 Úřední záznam o podaném vysvětlení na Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha II, Místní oddělení Stodůlky , čj.: ORII-1440-15/TČ-2010-001216, vysvětlení podává jednatel Baubín k Čaginovu podání Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 15.12.2009. Baubín ve svém vysvětlení odkazuje vyšetřovatele na základní písemný dokument zpracovaný výborem ZO a signovaný statutárním orgánem: Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel, mluvčí, kde jsou odkazy na řadu dalších dokumentů odevzdaných vyšetřovateli v přílohách. Zásadně se dokument vyjadřuje k otázce odporu proti IBG. Dojde-li k dohodě na odškodném okamžitě odpor ZO vůči IBG ustane. V závěru dokumentu ZO využívá příležitosti a podává oznámení na další trestnou činnost prof. Čagina na území ČR a tuto jeho trestnou činnost podrobně popisuje. Podepsán Baubín – jednatel ZO, nprap. Josef  Křikava – vrchní inspektor. Skončeno 11,45 hod (20/17).

08.03.2010 Zápis ze 4. schůzky SZM v likvidaci s likvidátorem Kynclem. Likvidátor Kyncl převzal protokol o nalezeném majetku zpracovaný Ing. Pilátem, v dalším se bude preferovat cesta mimosoudního vyrovnání s IBG, nejprve bude majetek SZM nabídnut IBG za přibližnou cenu 5.000.000,- Kč. V případě neúspěchu, likvidátor Kyncl veškerý majetek SZM, včetně pohledávek, převede na ZO (22/17). 

18.03.2010 Dopis. Likvidátor SZM Kyncl odesílá IBG nabídku k odprodeji majetek SZM v likvidaci za 5.000.000,- Kč. „ … pokud tuto nabídku přijmete, dokončím likvidaci SZM a celý objekt bude ve velmi krátké době uvolněn pro vaše plánované aktivity. Současně budou ukončeny všechny aktivity SZM vůči vám … „

31.03.2010 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 4281/2009-142. Dovolání MHMP proti IBG o určení vlastníka pozemků bylo odmítnuto. Za NS ČR JUDr. František Ištvánek, předseda senátu.

06.04.2010 5. schůzka SZM v likvidaci s likvidátorem Ing. Michalem Kynclem. Po složité diskuzi bylo dohodnuto: vyjmenované stavební objekty SZM převést na ZO. Na ZO budou převedeny všechny případné závazky a práva SZM v likvidaci, podle zákona protokolem, který bude sepsán v součinnosti s advokátem Labanczem tak, aby v budoucnu ZO, jako právní subjekt, mohl u soudu vystupovat s aktivní legitimací.

13.04.2010 Dopis Pozemkového fondu ČR –  ZO. Pozemkový fond ČR trvá na svém právním názoru. U případného soudního jednání nemůže doložit aktivní legitimaci.  

22.05.2010 4. členská schůze ZO ukládá výboru ZO důsledně pokračovat v ofenzívním odporu proti IBG a hájit oprávněné zájmy všech zahrádkářů. Pokračovat v projektu „Malé Emauzy“ a zvolila výbor ve složení: pí. Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel, pí. Tajčmanová – pokladní, Ing. Mikušová – revizorka. Podle zprávy o hospodaření celkové výdaje na odpor osady proti IBG za období let 2002 – 2009 činí 756.643,50 Kč. Členská schůze přijala slogan: „Proti zlu a násilí se musí bojovat a nic nevzdávat!“ Ověřovatelé zápisu: Dr. Orosi, p. Chrastil. (11/18).

04.06.2010 „Smlouva o postoupení pohledávky“. Likvidátor SZM Kyncl postupuje ZO pohledávku ve výši 142.850,47 Kč za zničené vodojemy. Advokát Labancz měl nad textem právní dohled. Úkolem advokáta Labancze bylo předmětnou částku na IBG vysoudit (47/18).

04.06.2010 Ing. Michal Kyncl – likvidátor SZM, určený JUDr. Václavem Henychem, ředitelem Sekce archivnictví a všeobecné správy MV ČR, ukončil proces rozpouštění SZM „Závěrečným protokolem“. (16/18).

17.06.2010 Registrační list organizační jednotky ČZS: schvaluje ZO Pod Majerovic. Potvrzeno: ČZS Územní sdružení hl. m. Praha dne 15.6.2010 a ČZS o.s. dne 17.6.2010. (19/18). 

22.06.2010 Dopis předsedkyně Cebákové Mgr. Zdeňku Hejnovi (dále jen Mgr. Hejna), řediteli Městské policie P-5. Předsedkyně  Cebáková Mgr. Hejnovi sděluje, že uložila p. Baubínovi projednat s ním možnost řešení problémů s držením psů lidmi bez přístřeší, kteří, po dohodě s radním HMP Janečkem, mají statut osadníka v projektu „Malé Emauzy“ a předání další dokumentace. Z tohoto důvodu žádá Mgr. Hejnu, aby přijal Baubína k osobnímu jednání. (21/18).

28.06.2010 MHMP v plné moci advokátky Zvolánkové podává ústavní stížnost ve věci určení vlastníka pozemků mezi MHMP a IBG.

19.07.2010 Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR jednatele IBG prof. Čagina v zastoupení advokátky JUDr. Kláry Slámové (dále jen advokátka Slámová), proti rozsudku Městského soudu v Praze čj.: 61 To 442/2009 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 3T 88/2008 (buldozerování, rabování) 23 str. textu (60/19).

24.07.2010 6. Potlach k 55. výročí založení osady. Slogan: „Stále tu jsme a připomínáme, že proti zlu a násilí se musí bojovat a nic nevzdávat!“ Hlavní, ale neformální projev přednesl zastupitel MČP-5 Ing. Ondřej Velek (dále jen Ing. Velek). Konání potlachu pozdravil náš dlouholetý spolupracovník poslanec PČR Ing. Bratský, v současné době kandidát na senátora a zastupitel HMP Mgr. Petr Štěpánek, CSc. V rozpravě jsme si připomněli důležité mezníky našeho odporu proti zdivočelým predátorům soudce Horkého, JUDr. Čulíka a prof. Čagina.. Náš projekt „Malé Emauzy“ byl dobře přijat MHMP, Policií ČR i občanskou veřejností. (31/18).

24.07.2010 2. mimořádná členská schůze ZO. Schválila udělení  „Čestného uznání“ ZO ČZS Pod Majerovic: předsedkyni pí. Cebákové, Ing. Mikušové, pí. Tajčmanové, Ing. Pilátovi a p. Baubínovi za úspěšný ofenzívní odpor proti brutálnímu postupu obchodní firmy IBG – údajného vlastníka historických pozemků MHMP, proti jednateli IBG prof. Čaginovi a jeho pomahače soudce Horkého. (32/18).

30.08.2010 Ústavní soud ČR IV. ÚS 1861/10 za předsednictví Miloslava Výborného předsedy IV. senátu Ústavního soudu ČR odmítl ústavní stížnost MHMP o určení vlastníka pozemků mezi MHMP a IBG (36/18).

30.09.2010 Pokus o smír. ZO, v zastoupení advokáta Labancze, odesílá IBG pokus o smír za zničené vodojemy ve výši 142.850,47 Kč, které likvidátor Kyncl převedl „Závěrečným protokolem“ ze SZM v likvidaci na ZO. IBG na tento dopis nereagovalo.

19.10.2010 Žaloba ZO, v zastoupení advokáta Labancze, proti IBG o náhradu škody 142.850,- Kč (2 ks zničené vodojemy), (dále jen vodojemy). Zpracovanou žalobu předal advokát Labancz výboru ZO ke schválení. Výbor ZO v návrhu vyznačil řadu věcných chyb, některé velmi závažné. Výbor dospěl k názoru, že takto podanou žalobu nemůže advokát Labancz pro ZO vyhrát (43/18).  

20.10.2010 Dopis výboru ZO – advokátovi Labanczovi. Výbor ZO hodnotí 8. letou spolupráci. Některé kauzy se povedly, ale mnohé byly neúspěšné, zvláště 28C 385/2003 (vyklizení Baubína), která se nechala snadno vyhrát, ale advokát Labancz nevyužil převedení chatky Baubína na SZM a kauzu prohrál i u NS ČR. Tím IBG přímo umožnil vyhrát u ÚS ČR žalobu na určení vlastníka pozemků proti MHMP. (Baubína tím poškodil o 75.000,- Kč a MHMP o ccá 25.000.000,- Kč). Výbor ZO toto závažné pochybení advokátu Labanczovi vytýká a požaduje písemné vysvětlení. Advokát Labancz tento dopis převzal osobně dne 23.10.2010, ale písemně, jak bylo požadováno, se k němu nevyjádřil. Za ZO tento dopis podepsali: předsedkyně Cebáková, Ing. Pilát a Baubín (42/18).

01.11.2010 Výbor ZO přepracoval žalobu na vodojemy a předal ji advokátu Labanczovi ke korektuře. Advokát Labancz takto přepracovanou žalobu odmítl převzít k zastupování a opět jí přepracoval (44/18).

07.11.2010 Dopis výboru ZO – řediteli MO Stodůlky policie ČR Mgr. Mjr. Pavlu Červinkovi. Výbor ZO informuje ředitele, že ve věci čj.: ORII-1440-15/TČ-2010-001216 podali ohlášení další trestné činnosti na skupinu podnikavců kolem prof. Čagina. Výbor ZO žádá o podání zprávy o stavu věci. Podepsáno: předsedkyně Cebáková, Ing. Pilát a Baubín (45/18).

10.11.2010 ZO podává žalobu na prof. Čagina za zničené vodojemy, v plné moci advokáta Labancze. U Obvodního soudu pro P5 registrována pod 5C 368/2010-38. Když jsme zjistili, že „Závěrečný protokol“ podepsaný 2. likvidátorem Kynclem, nemá právní sílu (podle zápisu z 5. schůzky s likvidátorem, měl právě advokát Labancz zajistit v „Závěrečném protokolu“ takové formulace, aby bylo možné tento protokol úspěšně použít v žalobě za zničené vodojemy), jsme tuto skutečnost advokátu Labanczovi sdělili. Advokát Labancz reagoval tím, že se zastupování ZO vzdal. Oficiálně bylo zastupování ukončeno k 31.12.2010. Advokát Labancz zastupoval zahrádkáře 7 let 5 měsíců a 29 dní. Za tuto dobu vyplatili zahrádkáři advokátu Labanczovi za právní služby podle účetních dokladů celkem 309.225,- Kč. Dle soukromého vyjádření některých členů výboru: „ … za ty peníze udělal víc škody než užitku!“. Tím skončila „kličkovaná“ advokáta Labancze.  (49/18).

10.11.2010 Dopis Policie ČR k věci vis. 45/18 ze dne 7.11.2010. „ … Ze strany MOP Stodůlky bylo prověřeno podle § 158 odst. 1 tr. řádu a materiál uložen k případnému dalšímu využití.“ Podepsán: Npor. Milan Novotný DiS, vedoucí oddělení, zpracoval Nprap. Josef Křikava, vrchní inspektor (50/18).

22.11.2010 ZO vydala tiskové prohlášení k rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 1861/10 (žaloba MHMP proti IBG o určení vlastníka pozemků). Podepsali: předsedkyně Cebáková, Ing. Pilát a Baubín (53/18).

22.11.2010 ZO vydala tiskovou zprávu o stavu věci pro redaktorku časopisu Pražan Pavlu Jeřábkovou, politické strany Věci veřejné. Redaktorka Jeřábková v Pražanu uveřejnila článek „Ruský podnikatel se snaží zlikvidovat jinonické zahrádkáře“ s komentářem zastupitele Prahy 5 za VV Michala Pavla (47/19).

23.11.2010 Delegace ZO (předsedkyně Cebáková a Baubín) se zúčastnila konference o bezdomovectví pořádané komunitou Sant‘ Egidio v zasedací místnosti Senátu ČR. Přednášející: Doc. Petr Pithart – senátor, Mons. Dominik Duka – arcibiskup pražský, Doc. Zdeněk Tůma, JUDr. Jiří Pospíšil – ministr spravedlnosti, Ing. David Kavka – náměstek ministra práce a sociálních věcí, Doc. Bohuslav Svoboda a další. Konference žádné závěrečné komuniké nevydala. (54/18).

12.12.2010 Návrh na předběžné opatření. Podává žalobce ZO bez zastoupení advokáta na žalovanou IBG ke sp. zn.: 5C 368/2010-38. Podepsáni: předsedkyně Cebáková, Ing. Pilát a Baubín (61/18).

15.12.2010 Na 12 vybraných adres odeslán informativní dopis o stavu věci odporu proti IBG s informací, že potřebujeme silného a spolehlivého partnera. Jen se silným partnerem můžeme úspěšně pokračovat v odporu proti prof. Čaginovi a jeho IBG. Odesláno na: Hana Rejsková, MUDr. Alana Oplatková, Dr. Jana Klusáková, poslanec PČR Radek John, Ing. Peter Kohout, MUDr. Bohuslav Svoboda, MUDr. Radek Klíma, RNDr. Miroslav Škaloud, Michal Burian, Jana Lorencová, Ing. Dr. Jiří Gasiorovič, JUDr. Světlana Zvolánková. Tato akce měla jen částečný úspěch (4 -15/19).

15.12.2010 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 5C 368/2010-63. Žalobce ZO proti IBG: návrh předběžného opatření, aby žalovaný nenakládal, se svým obchodním podílem se zamítá z důvodu neuhrazení soudního poplatku 60.000,- Kč. JUDr. Květoslava Hovorková předsedkyně senátu (16/19).

31.12.2010 Výbor ZO se rozhodl advokátu Labanczovi plnou moc na další rok nepodepsat. 

07.01.2011 Dopis starosty MČP5 MUDr. Radka Klímy adresovaný ZO (odpověď na dopis ze dne 15.12.2010). ( 27/19).

10.01.2011 Dopisy: Petr Dolínek radní HMP, Ing. Jiří Vejmelka radní MČ P-5 (mají v rezortu bezdomovectví – změna po komunálních volbách). Informativní dopis o projektu „Malé Emauzy“.

12.01.2011 Byla podepsána plná moc k zastupování ZO advokátkou JUDr. Vlastou Skálovou (dále jen advokátka Skálová) na vodojemy (5C 365/2010-38). Než došlo k podpisu plné moci, si vyžádala v kopii (na 3 krát) řadu dokumentů z archívu ZO. Tento svůj požadavek zdůvodnila tím, že bere jen případy, které se dají vyhrát. (29/19).

19.01.2011 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 3588/2008 předseda senátu JUDr. Petr Hrachovec zrušuje usnesení Městského soudu Praha ze dne 16.12.2009 61 To 442/2009 a rozsudek Obvodního soudu pro P-5 ze dne 25.6.2009 3 T 88/2008. Přikazuje Obvodnímu soudu pro P5, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (48/19).

19.01.2011 Dopis od advokátky Skálové. Ve svém dopise posuzuje žalobu čj.: 5C 368/2010 (vodojemy). Z hlediska úspěšnosti, navrhuje řadu změn, ale i tak připouští, že nebudeme ve sporu úspěšní. Je to velká názorová změna. Postěžovala si, že musela prostudovat „několik kilogramů“ dokumentace. Zpracovala doplnění žaloby a odeslala ji k soudu. Doporučila nám nepodávat předběžné opatření (32/19).

26.01.2011 Fotografie zničených vodojemů (35/19).

26.01.2011 Fotografie klubovny a strojovny (36/19).

05.02.2011 7. Potlach – volná diskuze ke stanovení dalšího postupu proti IBG.

05.02.2011 3. mimořádná členská schůze ZO. Navrhla Územnímu sdružení Praha ČZS udělit Baubínovi – jednateli a mluvčímu ZO Čestné uznání za to, že bez nároku na finanční ohodnocení již 9. rok velmi složitými právními úkony, úspěšně zajišťuje ochranu majetku zahrádkářů proti podnikavcům kolem obchodní firmy IBG a jejího jednatele prof. Čagina – v ČR potrestaného. Baubín je držitelem Čestného uznání předsedkyně ZO. 

09.02.2011 Dopis advokátky Skálové adresovaný ZO: posouzení žaloby vodojemy a návrh řešení. Požaduje samostatnou listinu o převodu majetku ze ZO ROH na ZO OS Kovo a ze ZO OS Kovo na SZM. Poznámka výboru ZO: získání takovýchto dokumentů je zhola nemožné.

19.02.2011 Archivní fotografie některých historických jednání v zrcadlovém sále Motorlet n.p. Fotografie do archivu ZO poskytl dlouholetý a úspěšný podnikový ředitel Motorletu n.p.  p. Zdeněk Horčík (45/19).

28.02.2011 ZO zadala realizaci „www. podmajerovi.cz“. Realizoval Ing. Petr Baubín ml. správcem „webovek“ výbor ZO určil Ing. Piláta.

03.03.2011 Založena složka: Seznámení se „Statutem osadníka“ (ZO 53/19).

03.03.2011 Výborem ZO zpracován dokument pro potřebu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Mgr. Vandu Činkovou  a Státní zastupitelství pro Prahu 5 ve věci 3T 88/2008 (buldozérování a rabování) s názvem: Podnět k prošetření a stíhání osob spojených s obchodní firmou IBG operující na území ČR.(54/19).

03.03.2011 Dopis: Hlavní město Praha, Ing. Alexandra Udženija, radní hl. m. Praha – Baubínovi. Radní Udženija z pověření primátora hl. m. Prahy MUDr. Bohuslava Svobody na 3 str. vysvětluje postup MHMP ve věci určení vlastníka pozemků proti IBG. Zvláště zdůrazňuje, že „ … rozhodování soudů byl velmi dotčen řízením 28C 385/2003 …“ (žaloba IBG na Baubína o vyklizení pozemku), ve kterém Baubína zastupoval advokát Labancz. „Nešikovnost!?“ advokáta Labancze je popsána pod datem 20.10.2010 (44/18). „ … Hlavní město Praha v čele s vedením odboru správy majetku věnovalo celé kauze mimořádnou pozornost a učinilo vše proto, aby  bylo … v soudním sporu úspěšné.“ V závěru dopisu radní Udženija konstatuje, že MHMP bylo v žalobě na určení vlastníka pozemků proti IBG neúspěšné. Radní Udženija lituje, že nemůže podat příznivější zprávu. (58/19).  

10.03.2011 se uskutečnilo hlavní líčení ve věci 3T 88/2008. Představitelé ZO na tomto jednání předali soudkyni Činkové a státnímu zástupci Mgr. Michalu Hanychovi „Podnět k prošetření a stíhání osob spojených s IBG operujících na území ČR“ datovaný 3.3.2011(66/19).

11.03.2011 IBG jednatele Lobačeva  (zde jsme zaznamenali, že jednatelem IBG se místo prof. Čagina stává Ing. Lobačev) podává v plné moci advokáta Jaroše odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 čj.: 9C 604/2009 o úhradě škody, kterou  IBG způsobila dne 22.11.2004 zahrádkáři Masopustovi  buldozérováním a rabováním k Městskému soudu v Praze (4/20).

12.03.2011 ZO vydala tiskové prohlášení: „Skandální soudní jednání nám dláždí cestu na Balkán“. V tomto dokumentu výbor ZO krok za krokem popisuje trestnou činnost jednatele IBG prof. Čagina na území ČR a jeho pomocníků – soudce Horkého, JUDr. Čulíka a dalších. O tom, jak se prof. Čagin velmi vynalézavě vyhýbal odsouzení za svou trestnou činnost až k rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 3T88/2008, který ho uznal vinným, jeho odvolání k Městskému soudu v Praze. Potvrzení rozsudku I. stupně Městským soudem v Praze. Dovolání Čagina k NS ČR v zastoupení advokátky Slámové a zrušení výroku Obvodního soudu pro Prahu 2 i Městského soudu v Praze soudcem NS ČR Hrachovcem (59/19).

17.03.2011 Rozsudek 3T 88/2008 nabyl právní moci. Celková škoda na majetku zahrádkářů způsobená buldozérováním a rabováním ze dne 22.11.2004 (Čaginem) vyčíslena  na 3.314.949,69 Kč. 

28.04.2011 Podepsána plná moc právní poradkyni ústředí ČZS advokátce JUDr. Jitce Bartlové (dále jen advokátka Bartlová) a předáno zadání ( 70/19).

21.05.2011 5. členská schůze ZO. Ze zápisu: my a naši předchůdci jsme osadu budovali 56 let. Naše dílo si nenecháme od „čaginovců“ zničit ani rozkrást. Členská schůze ukládá výboru: 1. pokračovat důsledně v ofenzívním odporu proti zdivočelým predátorům kolem obchodní firmy IBG (soudce Horký, JUDr. Čulík, prof. Čagin a Ing. Lobačev). 2. ochránit pozemky osady před změnou územního plánu. „Čaginovci“ si ke své podnikatelské činnosti vybrali špatné pozemky. Tyto pozemky jsou územním plánem určeny k PZO. Stavební činnost je na nich nepřípustná. Tuto informaci jsme prof. Čaginovi sdělili již v roce 2003 ústně i písemně. Doporučili jsme mu ještě zvážit tuto riskantní operaci. 3. Pokračovat v projektu „Malé Emauzy“. Celkové výdaje na odpor proti IBG za období let 2002 – 2010 činí: 801.742,50 Kč. Schválila členy výboru po jménech: Cebáková – předsedkyně, Ing. Pilát – místopředseda, Baubín – jednatel a mluvčí ZO, pí. Tajčmanová – pokladní, Dr. Orosi – člen výboru, Ing. Mikušová – revizorka. Ověřovatelé zápisu: Dr. Orosi, pí. Chrastilová.

14.06.2011 Uděleno Čestné uznání Územní rady Praha o.s. ČZS jednateli a mluvčímu ZO Petru Baubínovi viz 5.2.2011.

22.06.2011 Výborem ZO schválen text článku redaktora Informačního měsíčníku pro občany Prahy 5 „Pětka“ Martina Dudka s názvem: „Nekonečná válka o zahrádky“. Článek otisknut v „Pětce“ číslo 7/2011 (21/20).

24.06.2011 Ukončeno zastupování ZO advokátkou Skálovou pro vzájemnou nedůvěru. Tato skutečnost byla sdělena soudkyni Hovorkové v dopise s datem 27.6.2011 (22/20).

09.07.2011 2. vs. po 5. čl. sch.: mimo jiné uložila Baubínovi založit právní subjekt, který by se dal využít v případě vynuceného ukončení činnosti ZO (23/20).

14.07.2011 Dopis soudkyně Hovorkové ve věci 5C 365/2010 (vodojemy), adresát ZO. Soudkyně Hovorková sděluje ZO, že prof. Čagin není jednatelem IBG. ZO má obratem sdělit, zda trvá na podání (25/20).

19.07.2011 ZO reaguje na dopis soudkyně Hovorkové (28/20).

23.07.2011 8. Potlach k 56. výročí založení osady. Konání potlachu pozdravili: Ing. Petr Bratský – senátor, RNDr. Miroslav Škaloud – senátor, Ing. David Vodrážka – poslanec a starosta MČP-13, Ing. Ondřej Velek zastupitel MČP-5, Mgr. Petra Lakatošová – ředitelka Naděje, Zdeněk Horčík podnikový ředitel Motorletu n.p., Jan Kozel – předseda ZO OS Kovo, Petr Kužel – radní MČP-13. V neformální rozpravě u táboráčku, při opékání špekáčků a popíjení Staropramenu jsme si připomněli důležité mezníky naší zahrádkářské osady. Idylické období zahrádkaření skončilo 2002, kdy do naší osady vtrhli zdivočelí predátoři v čele se soudcem Horkým, prof. Čaginem a dalšími. My zahrádkáři tu stále jsme a připomínáme, že „proti zlu a násilí se musí bojovat a nic nevzdávat!“ (29/20).

04.08.2011 Dopis místopředsedy  ZO OS Kovo Walter Jaroslava Zazvonila. Adresát:  ZO. Tímto dopisem skončilo vyjednávání mezi ZO a ZO OS Kovo o vlastnictví stavebních objektů na pozemcích (31/20).

31.08.2011 IBG jednatele Ing. Lobacheva podává MČ P5 žádost o změnu územního plánu pozemků na stavební a to čistě obytné-OB, optimálně OC, míra využití území B9, C9 maximálně 3 nadzemní podlaží (38/20).

19.09.2011 ZO odesílá ÚS ČZS Praha návrhy na vyznamenání Čestné uznání ÚS ČZS Praha) v roce 2011 na pí. Cebákovou  – předsedkyni a pí. Tajčmanovou  – pokladní za velmi významný podíl na záchraně zahrádkářské osady Pod Majerovic. Obě již byly vyznamenány Čestným uznáním ZO (41/20).

08.10.2011 Upřesnění zadání právních služeb pro advokátku Bartlovou. Převzala dne 15.10.2011(42/20).

11.10.2011 38. zasedání Rady městské části P-5 – výpis. „ … Rada městské části Praha 5 … Nesouhlasí … – s podnětem na pořízení změny plánu sídelního útvaru hl. m. Praha v k.ú. Jinonice žadatele IBG(viz. příloha 6) …“ (43/20).  

Zpracoval dne 3.1.2012, podle dochované archívní dokumentace Skupiny zahrádkářů I. při ZV ROH Motorlet, dochované archívní dokumentace Sdružení zahrádkářů Motorlet a kompletní archívní dokumentace Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic, které jsou ve vlastnictví ZO ČZS Pod Majerovic, Petr Baubín – předseda a mluvčí.

Redakční rada ve složení: Petr Baubín – předseda, Ing. Vladimír Pilát, Vlasta Cebáková a PhDr. Juraj Orosi – členové redakční rady.

2. vydání – po 9 letech ofenzívní obrany oprávněných zájmů zahrádkářů a ochrany přírody, na pozemkové trati “Pod Majerovic“ – historických pozemků Magistrátu hlavního města Prahy. ZO ČZS Pod Majerovic čelí agresívnímu postupu obchodní firmy International bussines group s.r.o. jednatele prof. Ing. Nikolaje Valentinoviče Čagina, CSc. později se nechává nazývat Chagin a Ing. Alexandra Lobačeva, později se nechává nazývat Lobachev. Ing. Lobačev se stal jednatelem IBG po odsouzení prof. Čagina v ČR pro trestný čin poškozování cizí věci velkého rozsahu obzvláště zavržení hodným způsobem. Rozhodujícím iniciátorem likvidace zahrádkářské osady Pod Majerovic je soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiří Horký, který v současné době stále ještě soudí.  

Dodatek:

IBG s.r.o. pozemky opustila dnem 22.11.2004, aniž by odstranila zbuldozérované chatičky zahrádkářů. Tento volný prostor postupně zabydlují občané Romské komunity a vytvářejí zde divokou cikánskou osadu. Tato cikánská osada kolem sebe vytvoří skládky v desítkách tun odpadků. Naše ZO se nepřetržitě potýká s likvidací tohoto odpadu, který zasahuje i do té části pozemků, které ZO využívá v Projektu Malé Emauzy.

Zapsal dne 6.3.2019 Petr Baubín.