Dokumenty

P R O H L Á Š E N Í ZO k  28 C 126/2022

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic, z.s. (dále jen ZO), žalovaná podle 28 C 126/2022 o vyklizení pozemků prohlašuje, že žalující obchodní korporace Prokopské údolí, s.r.o. (dále jen PU) je nesolventní, fingovaná firma, která neeviduje žádné zaměstnance, nevykazuje žádný meziroční obrat, nevykazuje žádný majetek, předmětné pozemky fyzicky nezakoupila, pouze si je nechala fingovaně zapsat do Katastru nemovitostí Praha za účelem krytí trestní činnosti International business group, s.r.o. (dále jen IBG). Laicky: IBG je „První bílý kůň“ a PU je „Druhý bílý kůň“ JUDr. Jiřího Horkého. Bližší identifikace této osoby se nachází ve spisu 28 C 126/2022 a na www.podmajerovic.cz.

JUDr. Horký si v roce 1998 v naší zahrádkářské osadě na základě kupní smlouvy zakoupil od Ing. Iriny Slané chatku č. 19. Soustředil kolem sebe malou skupinku osob, kterou nazýváme „zdivočelí predátoři“. Tato skupinka osob lstí, podvody a trestnou činností docílila zapsání historických pozemků Magistrátu Hl. m. Prahy do Katastru nemovitostí Praha na zcela nesolventní a fingovanou firmu IBG.

Firma IBG nám protiprávně v roce 2004 nechala uřezat oplocení v délce 200 m. Jak se později ukázalo, důvodem tohoto zásahu bylo, otevřít cestu do osady osobám bez přístřeší, které by zahrádkáře z osady vytlačili. To nepomohlo, proto nám IBG nechal protiprávně zbuldozerovat 32 chatiček a 2 vodojemy, najatá parta vandalů nám následně vyrabovala celou osadu. Ani to nás, zahrádkáře, nezlomilo. IBG zanechal suť na osadě a osadu opustil. V prostoru zbuldozerovaných chatiček se usadili osoby Romského původu a založili si zde divokou osadu. V tomto prostoru vznikla nekontrolovatelná skládka nejrůznějšího odpadu, s níž ZO nemá nic společného. Je to záležitost pouze údajného majitele IBG a v současné době údajného majitele PU.

Ani to nepomohlo; osadu jsme my zahrádkáři neopustili. Následovaly žhářské útoky; vyhořelo nám v krátké době po sobě 8 chatiček. V chatce č. 7 uhořel náš registrovaný osadník pan Alexander Czchuta. Buldozerování a vyrabování osady Kriminální služba Policie ČR vyšetřila, předala soudu a jednatel IBG prof. Ing. Nikolaj Valentinovič Čagin, CSc. byl pravomocně odsouzen. Uhoření osadníka Czchuty bylo Policií ČR odloženo.

Osoby bez přístřeší se nám v roce 2004 nepodařilo v součinnosti s Policií z osady vyhnat. ZO zvolila jinou taktiku. V roce 2007 ZO vyhlásila Projekt Malé Emauzy pro osoby bez přístřeší, které se nechali zaregistrovat s tím, že budou ZO hradit účelové příspěvky ve smyslu stanov ČZS. Takto zaregistrované osoby bez přístřeší označujeme za osadníky. Osadníci se řídí textem: Projekt Malé Emauzy. ZO řeší případné odpadky vzniklé v prostoru Projektu Malé Emauzy odvozem kontejnery. V době od roku 2006 do současnosti pokladní ZO zaznamenala náklady ZO na odvoz odpadků kontejnery na částku 142.281,- Kč. Tato položka je zdokumentovaná (faktury, účetní doklady) a byla na výzvu Odboru životního prostředí MČP-5 předána.

Proti „zdivočelým predátorům“ vedeme ofenzivní obranu již 21 let. Za tuto dobu jsme zaznamenali 4 výstrahy JUDr. Horkého o podání žaloby na ochranu své osobnosti. Dodnes žádnou žalobu na ochranu osobnosti proti nám zahrádkářům nepodal. To je jasný důkaz o tom, že to co o JUDr. Horkém a jeho „zdivočelých predátorech“ tvrdíme 21 let je pravda. O PU tvrdíme, že páchá trestnou činnost tím, že fingovaným nákupem pozemků se snaží zakrýt trestnou činnost IBG a že PU vzniklo, jako „Druhý bílý kůň“ JUDr. Horkého a jeho skupiny „zdivočelých predátorů“. Zakrývání trestní činnosti je podle OZ rovněž trestní čin. Proti těmto našim výrokům se ohradil Mgr. Jan Vaníček, právní zástupce PU jednatele váženého pana Václava Velkoborského, dopisem ze dne 1.3.2021. Mgr. Vaníček oproti JUDr. Horkému nám v tomto dopise vyhrožuje podáním žaloby podle § 135, odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb. K dnešnímu dni jsme žádnou žalobu Mgr. Vaníčka neobdrželi přesto, že při každé možné příležitosti na trestnou činnost PU poukazujeme. Tuto skutečnost uvádíme, jako důkaz o tom, že i v této věci máme pravdu my zahrádkáři.

Motivací činů těchto „zdivočelých predátorů“ je vidina bezpracného zisku 150 – 200 milionů korun velmi jednoduchou operací; změnou územního plánu pozemků z PZO na pozemky stavební a jejich následný prodej developerům. Této operaci účinně bráníme ve spolupráci s občanskou veřejností sdruženou v hnutí s názvem: Zelená brána do Prokopského údolí; bránu chceme uchovat zelenou pro naše vnuky i další generace Pražanů.

Naše zahrádkářská osada Pod Majerovic vznikla v roce 1955 a od roku 1995 je držitelem historických nabývacích titulů na užívání pozemků a na všechny stavby nacházející se na osadě, podle dílců, které byly zakresleny v roce 1960. V roce 2004 jsme zadali firmě Síbr zaměřit naše stavební objekty do geometrického plánu. Tento geometrický plán byl Katastrálním úřadem Praha schválen dne 21.4.2004. Nepřetržitě na pozemcích hospodaříme 68 let a podle § 3066 NOZ jsme pozemky ze zákona mimořádně vydrželi k 1.1.2019. Vydali jsme Deklaraci vydržení a již vydáváme Dekrety na užívání předmětných pozemků.

Kupní smlouvu na předmětné pozemky mezi IBG a PU podepsal dne 8.7.2020 Mgr. Michal Sobota. Jako právník měl vědět, že pozemky již více než rok ze zákona mimořádně vydržela ZO. IBG ani PU nerespektuje, že ZO a její předchůdce Sdružení zahrádkářů Motorlet, o.s. od roku 1995 je držitel všech historických nabývacích titulů na užívání pozemků a na všechny stavby na osadě se nacházející podle kupní smlouvy. Historické nabývací tituly jsou ve spisu v listinné podobě a v elektronické podobě na www.podmajerovic.cz. Z tohoto důvodu navrhujeme soudu, aby žalobu zamítl pro pasivní legitimaci PU.

Zahrádkářská osada Pod Majerovic letos již 21let vede úspěšnou ofenzivní obranu proti výše popsaným „zdivočelým predátorům“. My jsme 68 let na osadě a „zdivočelí predátoři“ jsou stále mimo osadu. Soudu navrhujeme, aby naše „Prohlášení …“ vyslechl a pojal do oficiálního zápisu z jednání. PU není bezúhonná firma, je to „Druhý bílý kůň“ JUDr. Horkého.

Tato věc neskončí u tohoto Obvodního soudu pro Prahu 5, ale bude pokračovat u Městského soudu Praha a dalších dovolání. Z tohoto důvodu musíme soudu 1. stupně sdělit všechna dosud dostupná fakta a trvat na jejím oficiálním zaznamenání v zápisu z jednání.

Jako 2. možnou variantu usnesení navrhujeme soudu žalobu PU zamítnout pro zmatečnost. PU si plete movitý majetek s nemovitým majetkem. PU nerespektuje geometrický plán osady z roku 2004 (výše popsaný) a uvádí, že se jedná o stavby č. 2 – 43 podle číslování pasportu L.Z. – ATELIER, který nám nebyl předán – pouze jsme měli možnost do něj nahlédnout. Nemáme možnost se podle tohoto pasportu řídit. Zde navrhujeme soudu, aby se při identifikaci staveb řídil geometrickým plánem schváleným Katastrálním úřadem Praha ze dne 21.4.2004. ZO žádné chatičky nevlastní. Chatičky si mezi sebou zahrádkáři kupují a prodávají na základě kupní smlouvy. ZO do těchto kupních smluv nezasahuje ani neregistruje. ZO žádné stavby ve smyslu žaloby nevlastní – nemá na ně kupní smlouvy.

Dále soudu navrhujeme, aby žalující uhradila žalované náklady na soudní řízení k rukám právního zástupce žalované a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

„Prohlášení …“ ZO schválila 10. mimořádná členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic dne 17.7.2023 a ukládá předsedovi ZO Baubínovi seznámit s tímto textem občanskou veřejnost a tento text zveřejnit na webových stránkách ZO. Tento text je veřejná listina.

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se!

Za 103 registrovaných členů ZO a 453 registrovaných členů Zelená brána do Prokopského údolí

V Praze dne 18.7.2023

Petr Baubín – předseda ZO v.r.                                        Antonín Brunhofer – místopředseda ZO v.r.

Ing. Vladimír Pilát – tajemník ZO v.r.

Otevřený dopis Ing. Jiřímu Vejmelkovi

Otevřený dopis Ing. Jiřímu Vejmelkovi – zastupiteli MČ Prahy 5 za SNOP Prahy 5 – předsedovi Komise životního prostředí MČ Prahy 5 –  Ombudsmanovi MČ Prahy 5. Jako odpověď na jeho dopis ze dne 29.10.2020

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, obdrželi jsme Váš dopis, který jste datoval dnem 29.10.2020 a to všem členům Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Pod Majerovic a tím i nově vzniklému Občanskému, nepolitickému hnutí Zelená brána do Prokopského údolí. S porozuměním jsme přijali Vaši zprávu, ve věci pozemků s historickým názvem „Na pozemkové trati Pod Majerovic“ (Tyto pozemky v současné době nazýváme: „Zelená brána do Prokopského údolí“.), že se od této chvíle budete problémem zabývat Vy osobně z funkce Ombudsmana MČ Prahy 5. S menším porozuměním jsme přijali Váš návrh, aby se věcí zabýval úřad ČIŽP. Více by nás zajímalo, zda má Váš ÚMČ Praha 5 v úmyslu nechat prověřit finanční hospodaření Internationalu business group, s.r.o. (dále jen IBG) a zároveň Prokopské údolí, s.r.o. (dále jen PÚ)  Finančním úřadem MČ Praha 5.

Za 18 let aktivního odporu proti developerům a nutnou komunikací s politiky jsme dostatečně vycvičeni rozeznat různé způsoby manévrování. Umíme již rozpoznat postupy, kterými nás politik úmyslně mate, aby se řešení problému mohlo odsouvat k dalšímu časovému horizontu (pokud možno na jiné subjekty), tak dlouho až stěžovatele vysloveně unaví a problém se takto sám od sebe vyřeší. Na jednání s paní starostkou naše delegace jasně popsala, jak si my voliči představujeme problém vyřešit. V tomto případě PÚ, ještě navíc jasného „bílého koně“, opakovaně pokutovat, připisovat úroky a posléze poslat do exekuce podle zákona č. 131/2000 Sb. Naše ZO je připravena pozemky v exekuci zakoupit a celou lokalitu uvést, po neblahých experimentech (trvajících 18 let) developera a politiků, do původního stavu. Naší prioritou je Zelenou bránu do Prokopského údolí udržet zelenou pro naše vnoučata a další generace Pražáků.

O nechuti paní starostky takto postupovat jsme věděli. Přesto jsme jí dali šanci věc řešit tak, jak si to my voliči představujeme. Paní starostce jsme navrhli text Memoranda, který jiným politikům potíže nedělá. Naše Memorandum bylo vlastně jen průzkum bojem. (Text jsme konzultovali s politiky: Mazur – Piráti, Jelínek – KDÚ-ČSL, Heringová – Zelení, Bartoň – Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí. Vyjmenovaní politici text našeho Memoranda přijali s porozuměním. A co Vy, vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, zastupiteli za SNOP?) Paní starostka tuto svoji poslední šanci promarnila. Zařadila se do řady politiků: Jančík, Bém, Svoboda, Udženija, Zajíčková – všichni z ODS. V příštích komunálních volbách se podle této získané zkušenosti my voliči zachováme.

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, zdá se nám, že jste problém Zelené brány do Prokopského údolí,  trvající již 18 let, dostatečně nepochopil, proto musíme začít od začátku.

V roce 1955 magistrát pronajal zahrádkářům Motorletu svoje historické pozemky (magistrát je získal v roce 1920) s tím, aby tam provozovali zahrádkářskou a včelařskou činnost. Se zahrádkáři magistrát dne 12.3.1956 podepsal nájemní smlouva na dobu neurčitou ve výši 4.219,90 Kč/rok. Tyto pozemky až do současnosti sloužily výhradně ke sjednané činnosti. Zde musíme zdůraznit, že nikdy nesloužily a ani sloužit nemohly k výrobě leteckých motorů. Z tohoto důvodu nebyly předmětné pozemky v roce 1990 zařazeny do privatizačního projektu Motorletu. (Na tuto skutečnost máme nezvratné listinné důkazy.) Za zcela nevyjasněných okolností se přesto, ale až v roce 2002, předmětné pozemky náhle ocitly na seznamu pozemků, které rozprodával Aeroholding v likvidaci. Jistě velmi záhadné až překvapivé.

Aeroholding v likvidaci tyto pozemky prodal dne 7.4.2003 IBG jednateli prof. Ing. Nikolaji Valentinoviči Čaginovi, CSc. (dále jen Čagin). IBG je firma se sídlem v Janského 2422, Praha 13 v panelákovém bytě. IBG nikdy nevyvíjel žádnou obchodní ani výrobní činnost, přesto zakoupil pozemky v PZO za á 23.000.000,- Kč, tedy zdánlivě zcela bezcenné pozemky, ale za jakým účelem? Zatím se neprokázalo, kdo za pozemky těch 23.000.000,- Kč zaplatil a zda vůbec. Máme prokázáno pouze to, že IBG disponoval s 200.000,- Kč. V tomto případě se jednoznačně jedná o „bílého koně“, ale koho? Každopádně by skutečného developera měli znát ti politici, kteří developera nechávají v naději, že v případě dostatečného počtu hlasů změnu územního plánu odhlasují. ZO ČZS Pod Majerovic z tohoto důvodu podala trestní oznámení, které je ve fázi šetření.

Záhada proč IBG pozemky zakoupil, nám vyjasnil při prvém výslechu Čagin na Policii ČR. Čagin do protokolu nadiktoval, že má v úmyslu převést pozemky z PZO na stavební a pozemky následně prodat. Netajil se tím, že slib převedení pozemků na stavební dostal od starosty JUDr. Milana Jančíka (dále jen Jančík) ještě před zakoupením pozemků. Dále Čagin vypověděl, že Stavební úřad MČ Praha 5 mu povolil výměnu plotu a odstranění zahradních altánů na pozemku stojících. O Jančíkovi si dnes nikdo nedělá žádné iluze (ani jeho spolustraníci). My zahrádkáři jsme s Jančíkem několikrát jednali, myslíme si, že ho známe a právě z tohoto důvodu si myslíme, že slib Čaginovi převést pozemky na stavební jistě konzultoval s primátorem Bémem – jinak by se tento záměr realizovat ani nedal. V této souvislosti jsme zaznamenali dnes již legendární výrok tehdejší vedoucí Stavebního odboru MČ Prahy 5 Ing. Nacházelové: „ … zahrádkáře vyhnat a stavět!“ Zajímavý byl také výrok tehdejší právničky ÚMČ Praha 5 JUDr. Karešové: „Co tu ještě pohledávají?“. JUDr. Karešová na pokyn Jančíka pro nás zpracovala několikastránkový spis, v němž nám vysvětluje, proč se ve věci zahrádek Pod Majerovic ÚMČ Praha 5 nemůže angažovat.

V této souvislosti se nelze divit, že následovala likvidace části oplocení, buldozerování, rabování, likvidace zeleně velkého rozsahu a následovaly i žhářské útoky na osadu; vyhořelo 8 chatek, v chatě č. 7 uhořel náš osadník Alexander Czschuta. Po „tichém“ zásahu Policie ČR a Státního zastupitelství pro Prahu 5 žhářské útoky přestaly. To „tiché“ podtrháváme, protože policie i státní zastupitelství naše dvě velmi ostrá trestní oznámení na IBG sice odložila, ale další útoky, jak vystřižené z divokého západu 18. století, ustaly. IBG uskutečnil buldozerování horní části osady dne 22.11.2004. Po zásahu Police ČR pozemky opustil, suť neodstranil a ponechal na místě. Právě popsané události jsou výsledkem spolupráce developera a zcela konkrétních politiků.

Než budeme dále pokračovat ve výkladu událostí, musíme uvést důležitou skutečnost, která dalšímu postupu dá logiku věci. Pokud politici developerovi slíbili, že mu pozemky v PZO převedou na stavební, dají tomuto developerovi možnost zcela bezpracně vydělat škrtnutím pera 150.000.000,- Kč. Jistě nám, vážený pane předsedo a ombudsmane Vejmelko, dáte za pravdu, že 150.000.000,- Kč se jen tak každý den vydělat nedá. Developer pak může na lokalitě postavit řadové domky, nebo jiné stavby v hodnotě (podle našeho odhadu) mezi 5-ti – 10-ti miliardami korun?! Z této úvahy usuzujeme, že se musí jednat o dobře situovaného developera. (Zde srovnej: IBG – základní kapitál 200.000,- Kč, sídlo: panelákový byt, žádná obchodní ani výrobní činnost. PÚ – základní kapitál 60.000,- Kč, sídlo, kde by se mohla odvíjet nějaká obchodní nebo výrobní činnost neexistuje = jakési trapné atrapy podnikatelské činnosti – prostě „bílí koně“.) Obě strany (politik, developer) se jistě dohodnou na rozdělení tak velké částky, jinak by politici převod z PZO na stavební neodhlasovali. Půjdeme-li v naší úvaze ještě dále, není takovýto postup v naší novodobé historii nic mimořádného. Máme popsané případy, kdy se nejednalo o miliony, ale o desítky miliard. Soudy se protahovaly tak dlouho až nás pan prezident Klaus na závěr svého volebního mandátu překvapil masivní amnestií právě pro tyto developery a jiné pochybně vzniklé zbohatlíky. 

V této věci jen malá poznámka: ODS se nikde netají tím, že tuto stranu podporují právě developeři. Ze stanov ODS lze citovat: ODS: „ … je stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů.“ Ze samotného názvu této strany lze vyvodit, že se jedná o kamufláž. Občanská demokratická strana není ani občanská ani demokratická. Je to strana výběrová jen pro schopné, podnikavé a sebevědomé občany. V demokratickém státě to je celkem v pořádku. Jen ať si tato skupinka schopných, podnikavých a sebevědomích občanů ODS volí. Naše skupina občanů, svádějících soustavné šarvátky s developery, tuto stranu nepotřebuje. Zelená brána do Prokopského údolí je praktickou ukázkou reálné politiky ODS.

My zahrádkáři jsme v ofenzívní obraně dále neohroženě pokračovali. Na magistrátu jsme hledali osobu, která by byla kompetentní podat žalobu na IBG o určení vlastníka předmětných pozemků. Předem jsme nechali vypracovat právní posudek, který spočíval ve skutečnosti, že magistrát předmětné pozemky nikdy nikomu neprodal, ani nedaroval a přesto o ně záhadným způsobem přišel. Po tříletém bloudění po různých kancelářích magistrátu se nám nakonec přeci jen podařilo podání žaloby docílit. Přípravné práce žaloby a celý proces se protáhl na několik let. Zatím primátora Béma vystřídal primátor Svoboda. My zahrádkáři jsme byli přesvědčení, že to je konec Čagina a jeho IBG – tohle přeci nemůže magistrát prohrát? Prohrál! Paní Udženija nám poslala alibistický dopis, ve kterém popsala všechny kroky, které magistrát podnikl, ale přesto nám musí s politováním sdělit, že pro nás nemá lepší zprávu než tu, že magistrát s konečnou platností pozemky prohrál až u Ústavního soudu ČR.

Tento příběh má další pokračování. Nás zahrádkáře ještě nikdo nezdolal. Za to se nám podařilo unavit IBG. IBG letos „prodal“ pozemky nově vzniklé (dne 6.5.2020) firmě PÚ, která vykazuje majetek 60.000,- Kč. Na katastru nemovitostí má již PÚ předmětné pozemky zapsané za á 21.000.000,- Kč. V kupní smlouvě mají dodatek, že pozemky PÚ získalo od IBG na dluh a počítá se splácením do tří let a po uplynutí této lhůty je možné se dohodnout na prodloužení. Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, máte před sebou dalšího „bílého koně“ PÚ. Skutečný developer je někde skrytý a Vy se zabýváte jen nějakými trapnými překupníčky. Nicméně si, vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, laskavě uvědomte, že dalším prodlužováním právě popsané 18-ti leté historie Zelené brány riskujete nejen vlastní pověst, ale i pověst vaší politické strany SNOP. Ze svého postavení Ombudsmana máte jen dvě možnosti: zařadit se do zástupu politiků ODS za starostku Zajíčkovou – dále nechávat developera v naději, že snad jednou jim pozemky odhlasujete na stavební, nebo se čestně postavíte za nás občanskou veřejnost, která již 18 let urputně bojuje za záchranu Zelené brány do Prokopského údolí. Tento příběh má konsekvence nejen politické, morální, odborné, ale má i své trestně právní řešení.

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, po přečtení předcházejících řádek jste jistě zjistil, že vyřešení problému hnisajícího vředu vstupní brány do Prokopského údolí nebude lehká záležitost. Sám osobně jste si tento prostor monitoroval. Je to smetiště tun odpadků, „ubytovna“ pro nepřizpůsobivé občany (Zde srovnejte úspěšný humanitární Projekt Malé Emauzy iniciovaný ZO ČZS Pod Majerovic v části osady, kterou se IBG nepodařilo pro včasný zásah Policie ČR zbuldozerovat ani vypálit.) a v neposlední řadě útočiště blíže nespecifikovaného množství divokých prasat, kterým se již podařilo překročit Jeremiášovu ulici a ohrožují obyvatele oblasti Ovčí Hájek. Každý rok zde bachyně vyvádí další selata. Zkrátka je to ukázka 18-ti let trvající spolupráce developera a výše vyjmenovaných politiků. My jsme přesvědčení, že k těm 18-ti letům spolupráce politiků s developerem již není co dodávat. 18 let by stačilo. Převést pozemky na stavební se nepodařilo a my uděláme vše pro to, aby se to nepodařilo nikdy. Je čas, vážený pane Ombudsmane Vejmelko, tyto nešťastné hrátky politiků s námi občanskou veřejností ukončit. Developer chce stavět, nikoliv provozovat zahrádkářskou osadu v Prokopském údolí. V této věci si, vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, musíte vybrat, buď developer a vyjmenovaná skupina politiků, nebo vůle občanské veřejnosti.

Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, ZO ČZS Pod Majerovic není tak bezmocná, jak se možná i Vám na první pohled zdá. Pokud se rozhodnete popsaný problém skutečně řešit, nabízíme Vám účinnou pomoc. Je možné využít náš velmi úspěšný humanitární Projekt Malé Emauzy. Je možné využít naší nabídky, pozemky v exekuci zakoupit, velmi rychle je oplotit, všechny odpadky zlikvidovat a dílce obsadit zahrádkáři a zahájit standartní zahrádkářskou činnost, kterou na těchto pozemcích provozujeme již od roku 1955. K dnešnímu dni registrujeme 82 písemných přihlášek členů, 223 mejlových adres sympatizantů a 68 písemných přihlášek do budoucího družstva vlastníků s celkovým příslibem 27.200.000,- Kč.

To, že by někteří zahrádkáři přistoupili na vyklízení odpadků za předpokladu, že pozemky vlastní jakýsi „bílý kůň PÚ“ a nám neznámý developer podporovaný určitou množinou politiků, který pouze čeká na změnu územního plánu, je představa iluzorní. Tudy jistě cesta nepovede. Vážený pane předsedo a Ombudsmane Vejmelko, nabízíme Vám pomocnou ruku při řešení tohoto nelehkého problému, teď záleží jen na Vás, Vaší politické straně SNOP a na Vašem svědomí. My zahrádkáři a občanská veřejnost požadujeme pouze, aby se ÚMČ Praha 5 choval podle Zákona č. 131/2000 Sb. nic víc.

V Praze dne 3.11.2020

S veškerou úctou za Zelenou bránu do Prokopského údolí Petr Baubín – mluvčí.

Odpověď..

Vážený pane Baubíne,  

odpovídám Vám na Váš otevřený dopis z 3.11.2020. Na úvod musím konstatovat, že tón
i obsah Vašeho dopisu zejména ve vztahu k paní starostce a mé osobě mě velmi nemile překvapil. Ani se mi nechce věřit, že takový dopis mohla členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic schválit. Přesto si uvědomuji závažnost situace a ubezpečuji Vás, že se nadále budu snažit napomoci problematiku Zelené brány do Prokopského údolí dořešit ku prospěchu zahrádkářů. 

V současné době již odbor správy veřejného prostranství a zeleně připravuje výzvu k úklidu
a zabezpečení Zelené brány do Prokopského údolí, která bude zaslána novému vlastníku pozemků, tedy Prokopskému údolí, s.r.o. Zároveň se chci ujistit, jestli jsem správně pochopil, že nechcete, abych inicioval podání stížnosti na ČIŽP? Prosím Vás v této záležitosti
o informaci. 

Vážený pane Baubíne, na závěr Vám chci podat informace o SNOP 5. Nejsme ani politická strana a ani politické hnutí. Jsme občanský spolek. Jako jeho předseda prohlašuji, že náš spolek se jednoznačně staví proti eventuálním snahám o změnu územního plánu
a jednoznačně podporuje, aby Zelená brána do Prokopského údolí zůstala navždy zelená. Vím, že stanovisko našeho spolku je v souladu s ostatními členy současné koalice v MČ Praha 5. Děkujeme za nabídku, ale o uvedení našeho spolku na připravovaném billboardu  neusilujeme.

Věřím, že po skončení nouzového stavu aktuální stav opět osobně projednáme na naší radnici. 

S pozdravem Jiří Vejmelka, předseda výboru životního prostředí.

OTEVŘENÝ DOPIS JUDr. Jiří Horký 24.9.2020

OTEVŘENÝ DOPIS 

JUDr. Jiří Horký 

Borovanského 2377/14

155 00 Praha 13

                                                                                                             V Praze dne 24.9.2020

     V návaznosti na dva předešlé dopisy, na které se nám nedostalo odpovědi, jsem byl pověřen výborem ZO ČZS Pod Majerovic zaslat vám otevřený dopis tak, aby si k vám našel cestu. Máme zájem na vzájemném jednání i přesto, že vývoj posledních dnů poněkud mění situaci. Možná i následkem našich aktivit směrem k vám i firmě Swissimo se  celkem  překvapivě stala vlastníkem pozemků společnost Prokopské údolí.  

    Je to téměř 17 dlouhých let, kdy jste na členské schůzi sdělil nám, překvapeným zahrádkářům, že pozemky zakoupila nějaká firma IBG a do dvou let tam bude realizována bytová výstavba, nedá se s tím již nic dělat…

     Poté byla osada v režii IBG částečně zbavena oplocení, otevřena divoké devastaci, najel buldozer a 31 chatiček v horní části zničil. Zacílil  na nejcitlivější místo sadu – zničil  vodní hospodářství (oba vodojemy), bez něhož je zahrádkaření  nemožné. Několik dalších chatiček následně vyhořelo. 

     Horní část osady po zničených chatkách začali obývat nepřizpůsobiví spoluobčané a vypadá to tam jak v Chánově. O spodní část osady stále pečuje, v mezích svých možností, ZO ČZS Pod Majerovic, která dosud vlastní na předmětných pozemcích majetek (zbylé chatky, klubovnu, strojovnu, studny). 

     Za těch 17 let jsme mnohé pochopili. Pozemky i v připravovaném Metropolitním plánu Prahy jsou nadále nezastavitelným územím. Společenským zájmem je, aby toto území zůstalo ušetřeno jako „zelené“ pro další generace. Je to zcela jiná situace než u spolku ZO Spokojenost, kde jste se ve funkci předsedy spolku vyučil, jak zahrádkáře vyhnat z pozemků.   

     S IBG není komunikace možná, zcela se stáhla do ústraní, možná jste přišel i o přátelství s kolegou Čaginem, neboť mezinárodní zatykač a jeho odsouzení muselo být pro ctihodného pana profesora těžko stravitelným soustem. Vůči panu profesorovi nás to mrzí, ale nebyli jsme to my, kdo zavdal příčinu k trestnímu stíhání a pak už to byla jen soudní procedura, která takto skončila. Díky smlouvě se Swissimem pozbyla IBG jakékoli legitimity k jednání. Ani zástupce  Swissima – p. Sobota,  nemá zájem komunikovat. 

     Volba Swissima asi nebyla pro vás perspektivní, proto do hry vstoupila další společnost Prokopské údolí pod taktovkou opět p. Soboty. Hra na schovávanou pokračuje.

     Jelikož jsme přesvědčeni, že projekt „Zahrádky Pod Majerovic“ je ve skutečnosti váš projekt a vaše investice, považujeme za rozumné nadále neplýtvat úsilím  oslovovat nějaké zástupce, ale rovnou jednat s vámi. Přímo konzultovat možnosti ukončení patové situace a nalezení oboustranně přijatelného přímého řešení. Nenahrazovat ho přes další prostředníky, za něž považujeme IBG, Swissimo a nyní Prokopské údolí.  

     Předpokládáme, že i vás musí neutěšená situace trvající 17 let, traumatizovat. Zejména pokud si uvědomím, že jako soudce v pozici ústavního činitele máte k řešení mnoho jiných podstatnějších problémů. Projekt se zjevně nepovedl, nemá a nebude mít vítěze, neboť všichni zúčastnění již utrpěli  újmu, bez hmatatelnějšího výsledku a to nejsme u konce. Nadále považujeme  případné další právní kroky za příliš zdlouhavé a neefektivní. Zahrádkáři nejsou tak bezbranní, jak se v počátku zdálo a stále mají ještě nějaké možnosti.  Ale léta nám všem ubíhají, nikdo nám je nevrátí  a proto navrhujeme cestu smíru, jako cestu ke konečnému ukončení letité anabáze.   Navrhujeme proto přímé jednání, pokud ho takto přijmete.   

Za ZO ČZS Pod Majerovic                                         Ing. Vladimír Pilát, tajemník spolku 

                                                                                                vlada.pilat@seznam.cz  

Instrukce č.3

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný den. 

    Dne 2.6.2020 jsem vám zaslal výsledky naší 1. výborové schůze ZO rozšířené o nové členy, kteří mají aktivní zájem na záchraně vstupní brány do Prokopského a Dalejského údolí. Budeme realizovat navržený „Projekt revitalizace osady“. Tento dokument precizuje jednotlivé úkony a osobní odpovědnost konkrétních osob. Veškerá naše budoucí činnost se odvíjí od vyřešení vlastnictví pozemků. Tímto problémem se logicky zabývá bod č. jedna projektu. Konkrétně za vyřešení tohoto problému odpovídají ZO: Baubín, Pilát, Medzihradská, Šormová, Heringová a Poncarová (= vyjednávací tým nákupu pozemků). Hlavní slovo v realizaci tohoto úkolu má z logiky věci naše členka a profesionální právnička paní advokátka Mgr. Anna Medzihradská-Rýznerová. Paní Magistra provedla rozbor dané problematiky, a seznámila s ním vyjednávací tým. Na mně je, abych s těmito myšlenkami seznámil všechny, kteří podepsali Přihlášku za člena. Dále následuje přesné znění návrhu paní Magistry: 

      „… posílám slíbený text na rozeslání členům ZO a také několik připomínek k dotazům které na schůzi výboru zazněly k otázce skutečnosti, že by jednotliví členové zahrádkářské organizace, zájemci o dílce, již v tuto chvíli začali zkulturňovat a obhospodařovat, provádět zahradnické práce na svém případném budoucím dílci. 

Z právního hlediska dochází ke stavu, že členové ZO budou obhospodařovat pozemek ke kterému nemají právní titul, tedy vlastník po nich (po ZO) teoreticky může chtít náhradu za užívání tohoto pozemku ve výši odpovídající nájmu v místě a čase obvyklém z titulu bezdůvodného obohacení. 

Také, teoreticky by to mohlo mít vliv na naše vyjednávání s IBG, pokud mají povědomí o tom, co se aktuálně v osadě děje, tak nepochybně nás budou konfrontovat s tím, že tam jednotliví členové již hospodaří, nikoli že tam pouze probíhá projekt Malé Emauzy. Z právního hlediska relevance tohoto rozdílu je mizivá, ale každopádně obecně z morálního je rozdíl, pokud využívám nějaký prostor k obecně prospěšnému zájmu a nemám z toho osobní prospěch a když něco využívám pro svůj osobní prospěch, to znamená i braní užitků z něčí půdy. Tedy za mne bych toto nedoporučila, rozhodně nám to při vyjednávání nepřidá, jen to může uškodit, ale jak zaznělo, nic nikomu zakazovat nemůžeme, neboť sama ZO nemá ukotvený vztah k danému území. 
… 

Vážení členové Základní organizace Pod Majerovic, z.s. (dále jen „ZO“), 

v neděli 31. května 2020 v klubovně osady proběhla schůze výboru, na které členové výboru probrali jednotlivé kroky, které je nutné podniknout pro realizaci odkupu pozemků na kterých ZO Pod Majerovic historicky hospodaří. 

Pro realizaci odkupu i pro samotné vyjednávání je pro výbor v tuto chvíli nezbytné, aby měl informace o tom, kteří členové ZO jsou ochotni a schopni „odkoupit svůj dílec“, ve formě participace na družstvu (v budoucnu nově vzniklé, členská základna ze členů ZO). Odkup pozemků by zastřešilo nově v budoucnu vzniklé družstvo, jehož členové by byly členové ZO, kteří chtějí odkoupit příslušný podíl. Členové družstva by složili peněžní prostředky na základní kapitál družstva, potažmo na odkup pozemků ve formě základního členského, nebo vstupního vkladu (to dle formulace ve stanovách). Členové družstva, by měli právo výhradního užívání příslušného dílce (tak jako je to s užíváním družstevního bytu) osobní vlastnictví by bylo otázkou pro další členské schůze družstva a převody dílců na jednotlivé vlastníky v budoucnu. 

Pro realizaci transakce odkupu je nezbytné, aby jednání zastřešil jeden subjekt. Z výše uvedeného důvodu vás tímto žádám o vyjádření, o jaký dílec máte zájem, jestli máte zájem o členství v družstvu a realizaci odkupu jeho prostřednictvím, tzn. uhrazení vkladu ve výši ca 400.000,- Kč, tj. částky která bude odpovídat příslušnému dílci, dle toho o jaký dílec máte zájem. 

Dále vám zasílám sdělení k ochraně osobních údajů, je to formální nezbytnost, přeci jenom komunikace probíhá hromadně mezi desítkami členů a tuto oblast je nutné ošetřit. 

Prosím o vyjádření do 30. 6. 2020, tedy o zaslání doplněného textu níže: 

„Odpověď člena Základní organizace Pod Majerovic, z.s. 

(i) souhlasím s navrženou formou realizace odkupu ve formě založení družstva a mám zájem o užívání dílce č. XXX; 
(ii) jsem ochoten/ochotna a připraven/a uhradit členský vklad ve výši ca 400.000,- Kč v horizontu ca 1 roku; 
(iii) souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu: 

Prohlášení člena Zahrádkářské osady Pod Majerovic – Českého zahrádkářského svazu, Základní organizace Pod Majerovic, z.s. (dále jen „ZO“) o ochraně osobních údajů 

Osobní údaje člena ZO poskytnuté ze strany člena ZO v rámci společných aktivit Zahrádkářské osady Pod Majerovic, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, podpis (dále také jen „údaje“), byly poskytnuty za účelem participace a rozvíjení činnosti ZO. ZO je správcem údajů a umožní k nim přístup třetím osobám – zpracovatelům pouze za podmínek uvedených v příslušných právních předpisech. ZO bude dbát na jejich bezpečné uchování. Způsob zpracování – ZO povede seznam členů ZO za účelem řádného plnění společných aktivit a cílů a veřejnoprávních povinností. Následně ZO uchová tyto údaje po dobu nezbytně nutnou pro potřeby zachování zákonných skartačních lhůt pro účetní a daňové doklady. Poskytnutí a následné zpracování údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých pro plnění společných aktivit a cílů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení“). Člen ZO potvrzuje, že je mu znám rozsah, účel a způsob zpracování jeho osobních údajů. ZO zajistí, aby údaje v jeho držení byly zpracovávány bezpečně a v souladu s obvyklými standardy a platnými právními předpisy v oblasti regulace osobních údajů, bude zachovávat mlčenlivost a přijme vhodná technická a organizační opatření proti nepovolenému nebo protiprávnímu zpracování údajů a proti jejich ztrátě, zničení nebo poškození nebo ustanoví pověřence pro ochranu osobních údajů, vyplývá-li tato povinnost ze zákona. Člen ZO poskytne ZO při zpracování svých údajů veškerou součinnost vyžadovanou platnými právními předpisy, zejména při ohlašování – oznamování porušení zabezpečení údajů, při posouzení vlivu na ochranu údajů, či při konzultacích s dozorovým úřadem. Člen ZO rovněž má příslušná práva vztahující se k jeho údajům v souladu s Nařízením, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

… 

    V případě, že ZO neobdrží Vaši reakci, popřípadě obdrží tuto po stanoveném termínu, má se za to, že příslušný člen nesouhlasí s postupem založení družstva, nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a nemá zájem na tomto projektu participovat. 

Pouze tímto způsobem se nám začne krystalizovat okruh lidí, kteří to myslí vážně. 

  …“ 

    Toto jsou slova naší právničky paní Magistry Medzihradské. Já nemám co dodat, pouze vám v příloze zasílám „Doplněk“ k Přihlášce … k vyplnění a odeslání na moji mejlovou adresu: baubin@email.cz. Jen pro vnitřní potřebu vám zasílám současné počty přihlášek: 68 nové přihlášky, 13 kmenoví členové, tedy celkem 81, počet dílců 72. Máme jakýsi menší převis poptávky, ale po dnešní Instrukci č. 3 se počty jistě výrazně změní. Z tohoto důvodu budu dále pokračovat v náboru nových členů. Ti, kteří z vás neprojeví písemný zájem v Projektu revitalizace dále pokračovat převedu 1.7.2020 ze seznamu „členové ZO“ do seznamu „sympatizanti ZO“. 

S přátelským pozdravem a s veškerou úctou váš Petr Baubín.