P R O H L Á Š E N Í ZO k  28 C 126/2022

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod Majerovic, z.s. (dále jen ZO), žalovaná podle 28 C 126/2022 o vyklizení pozemků prohlašuje, že žalující obchodní korporace Prokopské údolí, s.r.o. (dále jen PU) je nesolventní, fingovaná firma, která neeviduje žádné zaměstnance, nevykazuje žádný meziroční obrat, nevykazuje žádný majetek, předmětné pozemky fyzicky nezakoupila, pouze si je nechala fingovaně zapsat do Katastru nemovitostí Praha za účelem krytí trestní činnosti International business group, s.r.o. (dále jen IBG). Laicky: IBG je „První bílý kůň“ a PU je „Druhý bílý kůň“ JUDr. Jiřího Horkého. Bližší identifikace této osoby se nachází ve spisu 28 C 126/2022 a na www.podmajerovic.cz.

JUDr. Horký si v roce 1998 v naší zahrádkářské osadě na základě kupní smlouvy zakoupil od Ing. Iriny Slané chatku č. 19. Soustředil kolem sebe malou skupinku osob, kterou nazýváme „zdivočelí predátoři“. Tato skupinka osob lstí, podvody a trestnou činností docílila zapsání historických pozemků Magistrátu Hl. m. Prahy do Katastru nemovitostí Praha na zcela nesolventní a fingovanou firmu IBG.

Firma IBG nám protiprávně v roce 2004 nechala uřezat oplocení v délce 200 m. Jak se později ukázalo, důvodem tohoto zásahu bylo, otevřít cestu do osady osobám bez přístřeší, které by zahrádkáře z osady vytlačili. To nepomohlo, proto nám IBG nechal protiprávně zbuldozerovat 32 chatiček a 2 vodojemy, najatá parta vandalů nám následně vyrabovala celou osadu. Ani to nás, zahrádkáře, nezlomilo. IBG zanechal suť na osadě a osadu opustil. V prostoru zbuldozerovaných chatiček se usadili osoby Romského původu a založili si zde divokou osadu. V tomto prostoru vznikla nekontrolovatelná skládka nejrůznějšího odpadu, s níž ZO nemá nic společného. Je to záležitost pouze údajného majitele IBG a v současné době údajného majitele PU.

Ani to nepomohlo; osadu jsme my zahrádkáři neopustili. Následovaly žhářské útoky; vyhořelo nám v krátké době po sobě 8 chatiček. V chatce č. 7 uhořel náš registrovaný osadník pan Alexander Czchuta. Buldozerování a vyrabování osady Kriminální služba Policie ČR vyšetřila, předala soudu a jednatel IBG prof. Ing. Nikolaj Valentinovič Čagin, CSc. byl pravomocně odsouzen. Uhoření osadníka Czchuty bylo Policií ČR odloženo.

Osoby bez přístřeší se nám v roce 2004 nepodařilo v součinnosti s Policií z osady vyhnat. ZO zvolila jinou taktiku. V roce 2007 ZO vyhlásila Projekt Malé Emauzy pro osoby bez přístřeší, které se nechali zaregistrovat s tím, že budou ZO hradit účelové příspěvky ve smyslu stanov ČZS. Takto zaregistrované osoby bez přístřeší označujeme za osadníky. Osadníci se řídí textem: Projekt Malé Emauzy. ZO řeší případné odpadky vzniklé v prostoru Projektu Malé Emauzy odvozem kontejnery. V době od roku 2006 do současnosti pokladní ZO zaznamenala náklady ZO na odvoz odpadků kontejnery na částku 142.281,- Kč. Tato položka je zdokumentovaná (faktury, účetní doklady) a byla na výzvu Odboru životního prostředí MČP-5 předána.

Proti „zdivočelým predátorům“ vedeme ofenzivní obranu již 21 let. Za tuto dobu jsme zaznamenali 4 výstrahy JUDr. Horkého o podání žaloby na ochranu své osobnosti. Dodnes žádnou žalobu na ochranu osobnosti proti nám zahrádkářům nepodal. To je jasný důkaz o tom, že to co o JUDr. Horkém a jeho „zdivočelých predátorech“ tvrdíme 21 let je pravda. O PU tvrdíme, že páchá trestnou činnost tím, že fingovaným nákupem pozemků se snaží zakrýt trestnou činnost IBG a že PU vzniklo, jako „Druhý bílý kůň“ JUDr. Horkého a jeho skupiny „zdivočelých predátorů“. Zakrývání trestní činnosti je podle OZ rovněž trestní čin. Proti těmto našim výrokům se ohradil Mgr. Jan Vaníček, právní zástupce PU jednatele váženého pana Václava Velkoborského, dopisem ze dne 1.3.2021. Mgr. Vaníček oproti JUDr. Horkému nám v tomto dopise vyhrožuje podáním žaloby podle § 135, odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb. K dnešnímu dni jsme žádnou žalobu Mgr. Vaníčka neobdrželi přesto, že při každé možné příležitosti na trestnou činnost PU poukazujeme. Tuto skutečnost uvádíme, jako důkaz o tom, že i v této věci máme pravdu my zahrádkáři.

Motivací činů těchto „zdivočelých predátorů“ je vidina bezpracného zisku 150 – 200 milionů korun velmi jednoduchou operací; změnou územního plánu pozemků z PZO na pozemky stavební a jejich následný prodej developerům. Této operaci účinně bráníme ve spolupráci s občanskou veřejností sdruženou v hnutí s názvem: Zelená brána do Prokopského údolí; bránu chceme uchovat zelenou pro naše vnuky i další generace Pražanů.

Naše zahrádkářská osada Pod Majerovic vznikla v roce 1955 a od roku 1995 je držitelem historických nabývacích titulů na užívání pozemků a na všechny stavby nacházející se na osadě, podle dílců, které byly zakresleny v roce 1960. V roce 2004 jsme zadali firmě Síbr zaměřit naše stavební objekty do geometrického plánu. Tento geometrický plán byl Katastrálním úřadem Praha schválen dne 21.4.2004. Nepřetržitě na pozemcích hospodaříme 68 let a podle § 3066 NOZ jsme pozemky ze zákona mimořádně vydrželi k 1.1.2019. Vydali jsme Deklaraci vydržení a již vydáváme Dekrety na užívání předmětných pozemků.

Kupní smlouvu na předmětné pozemky mezi IBG a PU podepsal dne 8.7.2020 Mgr. Michal Sobota. Jako právník měl vědět, že pozemky již více než rok ze zákona mimořádně vydržela ZO. IBG ani PU nerespektuje, že ZO a její předchůdce Sdružení zahrádkářů Motorlet, o.s. od roku 1995 je držitel všech historických nabývacích titulů na užívání pozemků a na všechny stavby na osadě se nacházející podle kupní smlouvy. Historické nabývací tituly jsou ve spisu v listinné podobě a v elektronické podobě na www.podmajerovic.cz. Z tohoto důvodu navrhujeme soudu, aby žalobu zamítl pro pasivní legitimaci PU.

Zahrádkářská osada Pod Majerovic letos již 21let vede úspěšnou ofenzivní obranu proti výše popsaným „zdivočelým predátorům“. My jsme 68 let na osadě a „zdivočelí predátoři“ jsou stále mimo osadu. Soudu navrhujeme, aby naše „Prohlášení …“ vyslechl a pojal do oficiálního zápisu z jednání. PU není bezúhonná firma, je to „Druhý bílý kůň“ JUDr. Horkého.

Tato věc neskončí u tohoto Obvodního soudu pro Prahu 5, ale bude pokračovat u Městského soudu Praha a dalších dovolání. Z tohoto důvodu musíme soudu 1. stupně sdělit všechna dosud dostupná fakta a trvat na jejím oficiálním zaznamenání v zápisu z jednání.

Jako 2. možnou variantu usnesení navrhujeme soudu žalobu PU zamítnout pro zmatečnost. PU si plete movitý majetek s nemovitým majetkem. PU nerespektuje geometrický plán osady z roku 2004 (výše popsaný) a uvádí, že se jedná o stavby č. 2 – 43 podle číslování pasportu L.Z. – ATELIER, který nám nebyl předán – pouze jsme měli možnost do něj nahlédnout. Nemáme možnost se podle tohoto pasportu řídit. Zde navrhujeme soudu, aby se při identifikaci staveb řídil geometrickým plánem schváleným Katastrálním úřadem Praha ze dne 21.4.2004. ZO žádné chatičky nevlastní. Chatičky si mezi sebou zahrádkáři kupují a prodávají na základě kupní smlouvy. ZO do těchto kupních smluv nezasahuje ani neregistruje. ZO žádné stavby ve smyslu žaloby nevlastní – nemá na ně kupní smlouvy.

Dále soudu navrhujeme, aby žalující uhradila žalované náklady na soudní řízení k rukám právního zástupce žalované a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

„Prohlášení …“ ZO schválila 10. mimořádná členská schůze ZO ČZS Pod Majerovic dne 17.7.2023 a ukládá předsedovi ZO Baubínovi seznámit s tímto textem občanskou veřejnost a tento text zveřejnit na webových stránkách ZO. Tento text je veřejná listina.

Proti zlu, násilí a korupci se musí bojovat, nic nevzdávat a nebát se!

Za 103 registrovaných členů ZO a 453 registrovaných členů Zelená brána do Prokopského údolí

V Praze dne 18.7.2023

Petr Baubín – předseda ZO v.r.                                        Antonín Brunhofer – místopředseda ZO v.r.

Ing. Vladimír Pilát – tajemník ZO v.r.