Instrukce č.3

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný den. 

    Dne 2.6.2020 jsem vám zaslal výsledky naší 1. výborové schůze ZO rozšířené o nové členy, kteří mají aktivní zájem na záchraně vstupní brány do Prokopského a Dalejského údolí. Budeme realizovat navržený „Projekt revitalizace osady“. Tento dokument precizuje jednotlivé úkony a osobní odpovědnost konkrétních osob. Veškerá naše budoucí činnost se odvíjí od vyřešení vlastnictví pozemků. Tímto problémem se logicky zabývá bod č. jedna projektu. Konkrétně za vyřešení tohoto problému odpovídají ZO: Baubín, Pilát, Medzihradská, Šormová, Heringová a Poncarová (= vyjednávací tým nákupu pozemků). Hlavní slovo v realizaci tohoto úkolu má z logiky věci naše členka a profesionální právnička paní advokátka Mgr. Anna Medzihradská-Rýznerová. Paní Magistra provedla rozbor dané problematiky, a seznámila s ním vyjednávací tým. Na mně je, abych s těmito myšlenkami seznámil všechny, kteří podepsali Přihlášku za člena. Dále následuje přesné znění návrhu paní Magistry: 

      „… posílám slíbený text na rozeslání členům ZO a také několik připomínek k dotazům které na schůzi výboru zazněly k otázce skutečnosti, že by jednotliví členové zahrádkářské organizace, zájemci o dílce, již v tuto chvíli začali zkulturňovat a obhospodařovat, provádět zahradnické práce na svém případném budoucím dílci. 

Z právního hlediska dochází ke stavu, že členové ZO budou obhospodařovat pozemek ke kterému nemají právní titul, tedy vlastník po nich (po ZO) teoreticky může chtít náhradu za užívání tohoto pozemku ve výši odpovídající nájmu v místě a čase obvyklém z titulu bezdůvodného obohacení. 

Také, teoreticky by to mohlo mít vliv na naše vyjednávání s IBG, pokud mají povědomí o tom, co se aktuálně v osadě děje, tak nepochybně nás budou konfrontovat s tím, že tam jednotliví členové již hospodaří, nikoli že tam pouze probíhá projekt Malé Emauzy. Z právního hlediska relevance tohoto rozdílu je mizivá, ale každopádně obecně z morálního je rozdíl, pokud využívám nějaký prostor k obecně prospěšnému zájmu a nemám z toho osobní prospěch a když něco využívám pro svůj osobní prospěch, to znamená i braní užitků z něčí půdy. Tedy za mne bych toto nedoporučila, rozhodně nám to při vyjednávání nepřidá, jen to může uškodit, ale jak zaznělo, nic nikomu zakazovat nemůžeme, neboť sama ZO nemá ukotvený vztah k danému území. 
… 

Vážení členové Základní organizace Pod Majerovic, z.s. (dále jen „ZO“), 

v neděli 31. května 2020 v klubovně osady proběhla schůze výboru, na které členové výboru probrali jednotlivé kroky, které je nutné podniknout pro realizaci odkupu pozemků na kterých ZO Pod Majerovic historicky hospodaří. 

Pro realizaci odkupu i pro samotné vyjednávání je pro výbor v tuto chvíli nezbytné, aby měl informace o tom, kteří členové ZO jsou ochotni a schopni „odkoupit svůj dílec“, ve formě participace na družstvu (v budoucnu nově vzniklé, členská základna ze členů ZO). Odkup pozemků by zastřešilo nově v budoucnu vzniklé družstvo, jehož členové by byly členové ZO, kteří chtějí odkoupit příslušný podíl. Členové družstva by složili peněžní prostředky na základní kapitál družstva, potažmo na odkup pozemků ve formě základního členského, nebo vstupního vkladu (to dle formulace ve stanovách). Členové družstva, by měli právo výhradního užívání příslušného dílce (tak jako je to s užíváním družstevního bytu) osobní vlastnictví by bylo otázkou pro další členské schůze družstva a převody dílců na jednotlivé vlastníky v budoucnu. 

Pro realizaci transakce odkupu je nezbytné, aby jednání zastřešil jeden subjekt. Z výše uvedeného důvodu vás tímto žádám o vyjádření, o jaký dílec máte zájem, jestli máte zájem o členství v družstvu a realizaci odkupu jeho prostřednictvím, tzn. uhrazení vkladu ve výši ca 400.000,- Kč, tj. částky která bude odpovídat příslušnému dílci, dle toho o jaký dílec máte zájem. 

Dále vám zasílám sdělení k ochraně osobních údajů, je to formální nezbytnost, přeci jenom komunikace probíhá hromadně mezi desítkami členů a tuto oblast je nutné ošetřit. 

Prosím o vyjádření do 30. 6. 2020, tedy o zaslání doplněného textu níže: 

„Odpověď člena Základní organizace Pod Majerovic, z.s. 

(i) souhlasím s navrženou formou realizace odkupu ve formě založení družstva a mám zájem o užívání dílce č. XXX; 
(ii) jsem ochoten/ochotna a připraven/a uhradit členský vklad ve výši ca 400.000,- Kč v horizontu ca 1 roku; 
(iii) souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu: 

Prohlášení člena Zahrádkářské osady Pod Majerovic – Českého zahrádkářského svazu, Základní organizace Pod Majerovic, z.s. (dále jen „ZO“) o ochraně osobních údajů 

Osobní údaje člena ZO poskytnuté ze strany člena ZO v rámci společných aktivit Zahrádkářské osady Pod Majerovic, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, podpis (dále také jen „údaje“), byly poskytnuty za účelem participace a rozvíjení činnosti ZO. ZO je správcem údajů a umožní k nim přístup třetím osobám – zpracovatelům pouze za podmínek uvedených v příslušných právních předpisech. ZO bude dbát na jejich bezpečné uchování. Způsob zpracování – ZO povede seznam členů ZO za účelem řádného plnění společných aktivit a cílů a veřejnoprávních povinností. Následně ZO uchová tyto údaje po dobu nezbytně nutnou pro potřeby zachování zákonných skartačních lhůt pro účetní a daňové doklady. Poskytnutí a následné zpracování údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých pro plnění společných aktivit a cílů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení“). Člen ZO potvrzuje, že je mu znám rozsah, účel a způsob zpracování jeho osobních údajů. ZO zajistí, aby údaje v jeho držení byly zpracovávány bezpečně a v souladu s obvyklými standardy a platnými právními předpisy v oblasti regulace osobních údajů, bude zachovávat mlčenlivost a přijme vhodná technická a organizační opatření proti nepovolenému nebo protiprávnímu zpracování údajů a proti jejich ztrátě, zničení nebo poškození nebo ustanoví pověřence pro ochranu osobních údajů, vyplývá-li tato povinnost ze zákona. Člen ZO poskytne ZO při zpracování svých údajů veškerou součinnost vyžadovanou platnými právními předpisy, zejména při ohlašování – oznamování porušení zabezpečení údajů, při posouzení vlivu na ochranu údajů, či při konzultacích s dozorovým úřadem. Člen ZO rovněž má příslušná práva vztahující se k jeho údajům v souladu s Nařízením, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

… 

    V případě, že ZO neobdrží Vaši reakci, popřípadě obdrží tuto po stanoveném termínu, má se za to, že příslušný člen nesouhlasí s postupem založení družstva, nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a nemá zájem na tomto projektu participovat. 

Pouze tímto způsobem se nám začne krystalizovat okruh lidí, kteří to myslí vážně. 

  …“ 

    Toto jsou slova naší právničky paní Magistry Medzihradské. Já nemám co dodat, pouze vám v příloze zasílám „Doplněk“ k Přihlášce … k vyplnění a odeslání na moji mejlovou adresu: baubin@email.cz. Jen pro vnitřní potřebu vám zasílám současné počty přihlášek: 68 nové přihlášky, 13 kmenoví členové, tedy celkem 81, počet dílců 72. Máme jakýsi menší převis poptávky, ale po dnešní Instrukci č. 3 se počty jistě výrazně změní. Z tohoto důvodu budu dále pokračovat v náboru nových členů. Ti, kteří z vás neprojeví písemný zájem v Projektu revitalizace dále pokračovat převedu 1.7.2020 ze seznamu „členové ZO“ do seznamu „sympatizanti ZO“. 

S přátelským pozdravem a s veškerou úctou váš Petr Baubín.